Wet marktordening gezondheidszorg

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMG
Wmg
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0020078
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling prestatie consultatiefunctie ggz met een vrij tarief in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 2. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
 3. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 4. Aanwijzing aanpassing afbakening beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp
 5. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
 6. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
 7. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
 8. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
 9. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
 10. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
 11. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
 12. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
 13. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016
 14. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2017–2018
 15. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
 16. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
 17. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG
 18. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen
 19. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
 20. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
 21. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
 22. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
 23. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
 24. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
 25. Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen
 26. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de fysiotherapeuten
 27. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de kruisorganisaties
 28. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici
 29. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten
 30. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de ziekenhuizen
 31. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor de fysiotherapeuten
 32. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
 33. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontie
 34. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
 35. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
 36. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)
 37. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
 38. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz)
 39. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
 40. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
 41. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
 42. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en verder)
 43. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
 44. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
 45. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)
 46. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)
 47. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
 48. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
 49. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 50. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)
 51. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
 52. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
 53. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
 54. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatie impactvolle transformaties)
 55. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)
 56. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
 57. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 58. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)
 59. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)
 60. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ)
 61. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
 62. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
 63. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 64. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg
 65. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten
 66. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
 67. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
 68. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
 69. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
 70. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg
 71. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang
 72. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
 73. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vaststelling tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatie activiteiten Ketenveldnorm levensloopfunctie ggz/fz)
 74. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (verlenging geldigheidsduur transitieprestatie in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg tot en met 2025)
 75. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
 76. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)
 77. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
 78. Aanwijzing experiment cosmetische mondzorg
 79. Aanwijzing experiment voor bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het DKDLmodel
 80. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
 81. Aanwijzing experiment zinnig en simpel verantwoorden
 82. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage academische zorg
 83. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
 84. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
 85. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
 86. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
 87. Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 88. Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging
 89. Aanwijzing inzake de aanwijzing voor de tijdsinzet van diverse functionarissen betrokken bij het stappenplan op grond van de Wet zorg en dwang
 90. Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000
 91. Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen
 92. Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen
 93. Aanwijzing inzake prijsbijstelling materiële kosten van organen voor de gezondheidszorg
 94. Aanwijzing inzake taakstelling ziekenhuizen 2009
 95. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen
 96. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg
 97. Aanwijzing inzake tussenbalanskorting algemene ziekenhuizen
 98. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
 99. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
 100. Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
 101. Aanwijzing inzake vervoer bij intensieve kindzorg
 102. Aanwijzing inzake wijziging beschikbaarheidbijdrage coördinatie ROAZ en traumazorg en opleiden, trainen en oefenen bij rampen en crises in verband met de wijziging van het Besluit Beschikbaarheidbijdrage Wmg
 103. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
 104. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 105. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 106. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
 107. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
 108. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
 109. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
 110. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
 111. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
 112. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
 113. Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp
 114. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
 115. Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten
 116. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
 117. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
 118. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
 119. Aanwijzing terugdraaien verwerking coalitieakkoordmaatregelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren voor 2024 in Wlz
 120. Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012
 121. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
 122. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
 123. Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014
 124. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 125. Aanwijzing uitbreiding beschikbaarheidbijdrage acute zorg met de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding
 126. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
 127. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013
 128. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014
 129. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
 130. Aanwijzing verlenging geldigheidsduur prestatiebeschrijving meerkosten inzake het coronavirus tot en met 31 december 2022
 131. Aanwijzing verwerking taakstellingen coalitieakkoord voor 2024 en verder voor bepaalde vormen van zorg zoals vergoed vanuit de Wlz
 132. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
 133. Aanwijzing wijzigingen beschikbaarheidbijdrage academische zorg met betrekking tot wetenschap en compartimenten
 134. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg
 135. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
 136. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)
 137. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)
 138. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)
 139. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)
 140. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
 141. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
 142. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen
 143. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
 144. Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
 145. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
 146. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
 147. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2024
 148. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2024
 149. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2024
 150. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 2024–2043
 151. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag
 152. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
 153. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 154. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
 155. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
 156. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
 157. Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging
 158. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
 159. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
 160. Beleidsregel experiment zinnig en simpel verantwoorden
 161. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
 162. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 163. Beleidsregel huisartsendienstenstructuur
 164. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024
 165. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
 166. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
 167. Beleidsregel IZA-transformaties
 168. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
 169. Beleidsregel ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
 170. Beleidsregel knelpuntenprocedure budgettair kader Wlz
 171. Beleidsregel kraamzorg
 172. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
 173. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
 174. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
 175. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
 176. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 177. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
 178. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
 179. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
 180. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
 181. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
 182. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
 183. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
 184. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
 185. Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg
 186. Beleidsregel orthodontische zorg
 187. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
 188. Beleidsregel overige kosten Wlz 2024
 189. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
 190. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2024
 191. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz 2024
 192. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
 193. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2024
 194. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven verkeerde bed Wlz 2024
 195. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2024
 196. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
 197. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek
 198. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg
 199. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie
 200. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
 201. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
 202. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 203. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 204. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
 205. Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg
 206. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2023
 207. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2024
 208. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
 209. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
 210. Beleidsregel tandheelkundige zorg
 211. Beleidsregel verloskunde
 212. Beleidsregel verpleging en verzorging
 213. Beleidsregel Wet zorg en dwang
 214. Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2024
 215. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
 216. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
 217. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
 218. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
 219. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
 220. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
 221. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
 222. Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren
 223. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
 224. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen
 225. Besluit aanwijzing CTG invoering bekostigingsysteem voor huisartsen
 226. Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)
 227. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
 228. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
 229. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
 230. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)
 231. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
 232. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg - afwijking)
 233. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
 234. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
 235. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 236. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve prestatie met vrij tarief eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)
 237. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
 238. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)
 239. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)
 240. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)
 241. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
 242. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
 243. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
 244. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
 245. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
 246. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
 247. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
 248. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
 249. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)
 250. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)
 251. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
 252. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
 253. Besluit aanwijzing invoering prestatie algemene diensten of activiteiten zorg Parkinsonpatiënten
 254. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
 255. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
 256. Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
 257. Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
 258. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
 259. Besluit ambulancezorgvoorzieningen
 260. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 261. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007
 262. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
 263. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010
 264. Besluit forensische zorg
 265. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
 266. Besluit langdurige zorg
 267. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
 268. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 269. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
 270. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
 271. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
 272. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
 273. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
 274. Regeling aanlevering informatie productiedata medisch-specialistische zorg
 275. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
 276. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
 277. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
 278. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
 279. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
 280. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (budgetcorrectie Fonds Ziekenhuis Opleidingen)
 281. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
 282. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
 283. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
 284. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 285. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
 286. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 287. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
 288. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
 289. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)
 290. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
 291. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
 292. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
 293. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overschrijding ziekenhuiskader 2009)
 294. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
 295. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
 296. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz
 297. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
 298. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
 299. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
 300. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
 301. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
 302. Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg
 303. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
 304. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
 305. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 306. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 307. Regeling bekostiging ambulancezorg
 308. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 309. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
 310. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
 311. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 312. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
 313. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
 314. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 315. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
 316. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 317. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 318. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2024
 319. Regeling eerstelijnsverblijf
 320. Regeling experiment cosmetische mondzorg
 321. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 322. Regeling financiële derivaten WMG
 323. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
 324. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 325. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 326. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 327. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen
 328. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
 329. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 330. Regeling Instructie DBC-registratie
 331. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 332. Regeling ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
 333. Regeling langdurige zorg
 334. Regeling Macrobeheers-model
 335. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 336. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 337. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 338. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
 339. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 340. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 341. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
 342. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
 343. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2024
 344. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 345. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2024
 346. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 347. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
 348. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
 349. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2024
 350. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
 351. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
 352. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2024
 353. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 354. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 355. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
 356. Regeling medisch-specialistische zorg
 357. Regeling mondzorg
 358. Regeling mondzorg
 359. Regeling mondzorg
 360. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2024
 361. Regeling multidisciplinaire zorg
 362. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
 363. Regeling paramedische zorg
 364. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
 365. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 366. Regeling proeftuin kortdurende zorg
 367. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 368. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 369. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
 370. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 371. Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg
 372. Regeling Tarief Uitleen 11-01
 373. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 374. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
 375. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 376. Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
 377. Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 378. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
 379. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
 380. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3
 381. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartimenten 1 en 2
 382. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 383. Regeling verpleging en verzorging
 384. Regeling vervolg aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 385. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 386. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
 387. Regeling Wet zorg en dwang
 388. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
 389. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
 390. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
 391. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
 392. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
 393. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
 394. Tariefbeschikking orthodontische zorg
 395. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
 396. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
 397. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
 398. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
 399. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
 400. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
 401. Tariefbeschikking verloskunde
 402. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
 403. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
 404. Vaststellingsbesluit beleidsregel kortingen universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen vanaf 2005
 405. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
 406. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 407. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 408. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 409. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden
 2. Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging
 3. Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim
 4. Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg
 5. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 6. Beleidsregels inkoopvergoeding apotheekhoudenden
 7. Contracteerruimtes per zorgkantoorregio 2005

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling prestatie consultatiefunctie ggz met een vrij tarief in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 2. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 3. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 4. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing aanpassing afbakening beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 10. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing bekostigingsexperiment vermindering administratieve lasten tijdschrijven ggz/fz
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage perfusie bij orgaanuitname
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikelen: 1, 2
 16. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanwijzing ambulancezorg - Amsterdam Medical Services en de prestatie onderlinge dienstverlening)
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 20. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
  Artikel: 1
 23. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 24. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
  Artikel: 1
 25. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatie impactvolle transformaties)
  Artikel: 1
 26. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 27. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (vaststelling integrale prestatiebeschrijvingen voor geboortezorg)
  Artikel: 1
 28. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 29. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG)
  Artikel: 1
 30. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 31. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 32. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de aanwijzing voor het verschijnen ter zitting en zorg tijdens onvrijwillige opname op grond van de Wet Zorg en Dwang
  Artikel: 1
 33. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vaststelling tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatie activiteiten Ketenveldnorm levensloopfunctie ggz/fz)
  Artikel: 1
 34. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
  Artikel: 1
 35. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikel: 1
 36. Aanwijzing experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 37. Aanwijzing experiment voor bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het DKDLmodel
  Artikel: 1
 38. Aanwijzing experiment zinnig en simpel verantwoorden
  Artikel: 1
 39. Aanwijzing hervorming beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
  Artikel: 1
 40. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 41. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 42. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 1
 43. Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging
  Artikel: 1
 44. Aanwijzing inzake de aanwijzing voor de tijdsinzet van diverse functionarissen betrokken bij het stappenplan op grond van de Wet zorg en dwang
  Artikel: 1
 45. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 46. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 47. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 48. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 49. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 50. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 51. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 52. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 53. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikelen: 1, 12
 54. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
  Artikel: 1
 55. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 56. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 57. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 58. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 59. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 60. Aanwijzing uitbreiding beschikbaarheidbijdrage acute zorg met de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding
  Artikel: 1
 61. Aanwijzing vaststelling prestatiebeschrijvingen en tarieven GGZ Wonen
  Artikel: 1
 62. Aanwijzing verlenging geldigheidsduur prestatiebeschrijving meerkosten inzake het coronavirus tot en met 31 december 2022
  Artikel: 1
 63. Aanwijzing verwerking taakstellingen coalitieakkoord voor 2024 en verder voor bepaalde vormen van zorg zoals vergoed vanuit de Wlz
  Artikel: 1
 64. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
  Artikel: 1
 65. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 66. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 67. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 68. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 69. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
  Artikel: 1
 70. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 71. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 1
 72. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
  Artikel: 1
 73. Beleidsregel IZA-transformaties
  Artikel: 1
 74. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 75. Beleidsregel Wet zorg en dwang
  Artikel: 1
 76. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 77. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 3
 78. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 79. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 80. Beleidsregel experiment zinnig en simpel verantwoorden
  Artikel: 1
 81. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
  Artikel: 1
 82. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Artikel: 1
 83. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 84. Beleidsregel ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
  Artikel: 1
 85. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 86. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikelen: 1, 3
 87. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 88. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 3
 89. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2023
  Artikel: 28
 90. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2024
  Artikel: 28
 91. Beleidsregel tandheelkundige zorg
 92. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
  Artikel: 1
 93. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
  Artikel: 1
 94. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 95. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Tekst: tekst
 96. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
  Artikel: 1
 97. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 98. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 99. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
  Artikel: 1
 100. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 1
 101. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 2
 102. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikelen: 1, 7
 103. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 104. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 1
 105. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 106. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 107. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 108. Besluit aanwijzing invoering prestatie algemene diensten of activiteiten zorg Parkinsonpatiënten
  Artikel: 1
 109. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
  Artikel: 1
 110. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Artikel: 1
 111. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikel: 2
 112. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 113. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 114. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 1, 3, 13
  Bijlage: 1
 115. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 1, 2, 7
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 117. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.18
 118. Bestuursreglement NZa
  Artikelen: 1, 2
 119. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.19
 120. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 121. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 122. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 123. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 124. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 125. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 126. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 127. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 128. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 129. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 130. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Artikel: 2
 131. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 132. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 133. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 3
 134. Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
 135. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 136. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 137. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 138. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 139. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 140. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 141. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 142. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 143. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 144. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 145. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 146. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 147. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 148. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 149. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlage: 1
 150. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 151. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 152. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2021
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 153. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 154. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 155. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 156. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 157. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 158. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 159. Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw
  Artikel: 1
 160. Regeling Wet zorg en dwang
  Artikel: 1
 161. Regeling aanlevering informatie productiedata medisch-specialistische zorg
  Artikel: 1
 162. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 163. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
  Artikel: 1
 164. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
  Artikelen: 1, 2
 165. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
  Artikel: 1
 166. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 167. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 168. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 1
 169. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
  Artikel: 1
 170. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
  Artikel: 1
 171. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 172. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 1
 173. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
  Artikel: 1
 174. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 175. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 1, 8, 10
 176. Regeling bekostiging ambulancezorg
  Artikel: 1
 177. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 178. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 179. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 180. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale bekostiging geboortezorg
  Artikel: 1
 181. Regeling eerstelijnsverblijf
  Artikel: 1
 182. Regeling experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 1
 183. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie volwassenen
  Artikel: 1
 184. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 185. Regeling informatieverstrekking aanmelding en wijzigingen Wlz-uitvoerderschap – TH/NR-020
  Artikel: 1
 186. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 187. Regeling ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas
  Artikel: 1
 188. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 1.1, 5.22, 7.2
 189. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 190. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 191. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024
 192. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 193. Regeling mondzorg
  Artikel: 1
 194. Regeling openbare jaarverantwoording WMG
  Artikel: 1
 195. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikel: 1
 196. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 197. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 198. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 199. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 200. Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisiszorg vv
  Artikel: 1
 201. Regeling risicoverevening 2012
  Artikelen: 15, 16, 28
 202. Regeling risicoverevening 2013
  Artikelen: 14, 15
 203. Regeling risicoverevening 2014
  Artikelen: 14, 15
 204. Regeling risicoverevening 2015
  Artikelen: 14, 15
 205. Regeling risicoverevening 2016
  Artikelen: 14, 15
 206. Regeling risicoverevening 2017
  Artikelen: 15, 16
 207. Regeling risicoverevening 2018
  Artikelen: 14, 15
 208. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 14, 15
 209. Regeling risicoverevening 2020
  Artikelen: 14, 15
 210. Regeling risicoverevening 2022
  Artikelen: 15, 16
 211. Regeling strafrechtelijke handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op het terrein van Jeugdwet, Wlz, Wmo 2015, Wmg en Zvw
  Artikel: 1
 212. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 213. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 1
 214. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikel: 1
 215. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
  Artikel: 1
 216. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 217. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.6.2, 6.6.5, 6.7.1, 1, 2.29a, 7.5
 218. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 8.2, 8.6
 219. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 220. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 221. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 222. Verzamelwet EZK 2022
  Artikel: XIV
 223. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXV
 224. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikelen: 1, 11
 225. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 226. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 13, 15h
 227. Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG
 228. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 12.3
 229. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 230. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 231. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 232. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 26
 233. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.2
 234. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 235. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 13
 236. Wet open overheid
  Artikel: 9.35
 237. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 33
 238. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)
  Artikelen: IV, V, VI, VII, XI
 239. Wijzigingswet Wet marktordening gezondheidszorg, enz. (tijdig signaleren van risico’s en aanscherpen van procedures)
 240. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34522
Aanhangig 34995
Aanhangig 36264
Aanhangig 36357
Aanhangig 36486
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002
Wijziging 25-08-2023
samen met
10-06-2020
Stb. 2023, 293
samen met
Stb. 2020, 181
36002
samen met
34768
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 402 35362 19-11-2020 Stb. 2020, 478
Wijziging 09-07-2020 Stb. 2020, 275 35471 20-11-2020 Stb. 2020, 489
Wijziging 06-03-2020 Stb. 2020, 95 34971 31-08-2020 Stb. 2020, 323
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 21-03-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 94
samen met
Stb. 2018, 38
34797
samen met
32398
11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 09-03-2018 Stb. 2018, 89 34770 01-06-2018 Stb. 2018, 176
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
t/m 01-01-2016 2) , t/m 01-01-2015 3) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 204 31950 27-04-2011 Stb. 2011, 249
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 06-03-2008 Stb. 2008, 95 31120 20-03-2008 Stb. 2008, 96
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 591 30411 20-11-2006 Stb. 2006, 592
Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 17 , Artikel 60 , Artikel 70 , Artikel 68a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 16 , Artikel 17 , Artikel 702)
 3. Heeft betrekking op Artikel 783)
Naar boven