Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006–2007

[Regeling vervallen per 12-12-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2007.]
Geldend van 13-04-2007 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2006, nr. PO/BenB-2006/26263, houdende aanpassing van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2006–2007 (Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006–2007)

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

[Vervallen per 12-12-2007]

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-12-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Basisscholen

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 2. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2005 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren respectievelijk van de schoolleiding van basisscholen, bedoeld in artikel 120, zesde lid, van de WPO, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 40,26 jaar;

  • b. gpl leraar: € 51.066,62;

  • c. gpl schoolleiding: € 64.431,17.

 • 3 Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag, bedoeld in artikel 120, eerste lid, van de WPO bedraagt voor

   

  Bedrag per ll

  Verhogingsbedrag

  a. leerlingen van 4 t/m 7 jaar:

  € 1.458,76

  € 39,37

  en voor

     

  b. leerlingen vanaf 8 jaar:

  € 1.015,75

  € 27,41

Artikel 3. Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen en bestrijding onderwijsachterstanden

[Vervallen per 12-12-2007]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen, van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Basisbedrag

Leeftijdsbedrag

23, eerste lid, (zeer kleine scholen)

€ 79.270,54

€ 1.778,56

24, tweede lid, onderdeel a, (kleine scholen voet)

€ 52.642,55

€ 1.420,62

24, tweede lid, onderdeel b, (kleine scholen verminderingsbedrag)

€ 364,69

€ 9,84

28, eerste lid, (schoolgewicht boa)

€ 1.231,13

€ 33,22

Artikel 4. Vaststelling aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei

[Vervallen per 12-12-2007]

Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in de artikelen van het Besluit bekostiging WPO, genoemd in de eerste kolom, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

3a, vierde lid, (aanvang bekostiging)

€ 10.738,53

29, vierde lid, (groei)

€ 2.486,94

29, zevende lid, (Bv)

€ 740,47

Artikel 5. Vaststelling bekostiging zorgvoorzieningen en bedragen bij overdracht

[Vervallen per 12-12-2007]

Het bedrag per leerling verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde bedrag, bedoeld in de artikelen van het Besluit bekostiging WPO, genoemd in de eerste kolom, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

Artikel

Bedrag

31, eerste lid, (zorgvoorzieningen)

€ 131,58

31, tweede lid, (extra zorgvoorz. swvb zonder sbao)

€ 3.631,02

32, eerste lid, (overdracht bij toename)

€ 2.509,51

32, tweede lid, (overdracht boven 2%)

€ 3.586,61

33 (overgang naar ander swv na 1 oktober)

€ 6.096,12

Artikel 6. Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleiding

[Vervallen per 12-12-2007]

Het bedrag, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 97 € 13.364,55 en voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat hoger is dan 97 leerlingen € 26.729,10.

Artikel 7. Vaststelling bedragen personele bekostiging LGF

[Vervallen per 12-12-2007]

Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van basisscholen vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit bekostiging WPO respectievelijk het her te besteden basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WPO, is per onderwijssoort weergegeven in onderstaande tabel.

Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van:

(Onderwijssoort)

Bedrag

Her te besteden bedrag

a. dove kinderen

€ 11.127,42

€ 9.927,93

b. slechthorende kinderen

€ 5.418,17

€ 4.415,40

c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

€ 5.418,17

€ 4.415,40

d. lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 5.418,17

€ 4.415,40

e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

€ 5.418,17

€ 4.415,40

f. zeer moeilijk lerende kinderen

€ 5.418,17

€ 4.415,40

g. meervoudig gehandicapte kinderen

€ 11.127,42

€ 4.415,40

h. Cluster 4

€ 5.418,17

€ 4.415,40

Artikel 8. Vaststelling bedragen bekostiging materiële instandhouding LGF

[Vervallen per 12-12-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit bekostiging WPO.]

Artikel 9. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 129 van de WPO, bestaat voor basisscholen uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘basisbedrag + A + B’, waarin:

  basisbedrag = € 7.328,05

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 285,54

  B = het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 238,30

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen met minder dan 145 leerlingen wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening: € 4.584,45 minus (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 31,62).

 • 3 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor basisscholen die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 70% of meer leerlingen die met de factor 0,9 bijdroegen aan het schoolgewicht, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening: (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 108,61) plus (het schoolgewicht, vermenigvuldigd met € 134,70).

Artikel 10. Verhoging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid ten behoeve van bestuur en management

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging, bedoeld in artikel 9, wordt voor basisscholen met uitzondering van basisscholen die in stand worden gehouden door een bevoegd gezag dat deelneemt aan pilot 1, genoemd in de bijlage bij de Kamerstukken II 2003/04, 29399, nr. 2, verhoogd met € 2.669,57 per school en € 36,35 per leerling.

 • 2 Aan de verhoging, bedoeld in het eerste lid, wordt voor elke basisschool met minder dan 145 leerlingen een bedrag toegevoegd dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening: € 5.728,95 minus (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 39,51).

 • 3 De verhoging wordt per school rekenkundig en op hele euro’s afgerond.

Artikel 10a. Vaststelling bedragen voor scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 4 De maandelijkse betaling voor de personeelskosten bedoeld in het eerste en tweede lid vindt plaats op basis het bepaalde in artikel 45 tweede lid. De bekostiging van de bedragen bedoeld in het derde lid, tweede volzin worden uitbetaald op basis van artikel 45, derde lid.

Paragraaf 3. Speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 11. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2005 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren respectievelijk van de schoolleiding van speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in artikel 120, zesde lid, van de WPO, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 41,32 jaar;

  • b. gpl leraar: € 55.520,23;

  • c. schoolleiding: € 69.618,79.

Artikel 12. Vaststelling bedragen zorgvoorzieningen

[Vervallen per 12-12-2007]

Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van die school, bedoeld in artikel 120, vierde lid, van de WPO is:

 • a. (bedrag per leerling): € 1.534,10;

 • b. (verhogingsbedrag): € 49,68.

Artikel 13. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

[Vervallen per 12-12-2007]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO, is:

 • a. basisbedrag: € 952,28;

 • b. leeftijdsbedrag: € 30,84.

Artikel 14. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 99 € 14.098,56 en voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat hoger is dan 99 leerlingen € 28.197,12.

Artikel 15. Vaststelling bedragen bekostiging voor personeel en materiële instandhouding LGF

[Vervallen per 12-12-2007]

De artikelen 7 en 8 zijn van toepassing op scholen in deze paragraaf.

Artikel 16. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 129 van de WPO, voor speciale scholen voor basisonderwijs bestaat uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘basisbedrag + A+B’, waarin:

  basisbedrag = € 10.321,92

  A = het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 479,91

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 144,63

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor speciale scholen voor basisonderwijs die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening van (het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met € 196,55) + (het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 225,06).

Artikel 17. Verhoging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid ten behoeve van bestuur en management

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging, bedoeld in artikel 16 wordt voor speciale scholen voor basisonderwijs met uitzondering van speciale scholen voor basisonderwijs die in stand worden gehouden door een bevoegd gezag dat deelneemt aan pilot 1, genoemd in de bijlage bij de Kamerstukken II 2003/04, 29399, nr. 2, verhoogd met € 3.470,01 per school en € 57,46 per leerling.

 • 2 De verhoging wordt per school rekenkundig en op hele euro’s afgerond.

Paragraaf 4. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 18. Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2005 en de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren, onderwijsondersteunend personeel, respectievelijk van de schoolleiding van scholen voor speciaal, voortgezet speciaal en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 117, veertiende lid, van de WEC, bedragen:

  • a. geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd: 40,83 jaar;

  • b. gpl leraar: € 53.780,79;

  • c. gpl oop: € 33.189,40;

  • d. gpl schoolleiding: € 69.702,46.

 • 3 Het bedrag per leerling respectievelijk het vermenigvuldigingsbedrag, bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de WEC, is onderverdeeld naar onderwijssoort en leeftijd van leerlingen, weergegeven in onderstaande tabel:

  Onderwijssoort

  Bedrag per leerling

  Vermenigvuldigingsbedrag

  SO jonger dan 8 jaar

  SO 8 jaar en ouder

  VSO

  SO jonger dan 8 jaar

  SO 8 jaar en ouder

  VSO

  a. dove kinderen

  € 10.655,46

  € 5.757,87

  € 5.764,46

  € 183,04

  € 180,99

  € 190,31

  b. slechthorende kinderen

  € 7.643,65

  € 4.427,27

  € 5.975,16

  € 100,28

  € 98,92

  € 170,99

  c. kinderen met ernstige spraak moeilijkheden

  € 7.434,55

  € 4.218,17

  n.v.t.

  € 100,28

  € 98,92

  n.v.t.

  f. lichamelijk gehandicapte kinderen

  € 9.819,37

  € 9.819,37

  € 10.322,32

  € 100,97

  € 100,97

  € 172,61

  h. 1e langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

  € 8.895,13

  € 4.499,16

  € 5.361,72

  € 89,17

  € 87,29

  € 156,88

  h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

  € 6.554,59

  € 4.283,59

  € 4.966,05

  € 108,83

  € 107,89

  € 159,10

  j. zeer moeilijk lerende kinderen

  € 5.017,70

  € 5.017,70

  € 5.491,92

  € 93,19

  € 93,19

  € 140,98

  k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

  € 6.554,59

  € 4.283,59

  € 4.966,05

  € 108,83

  € 107,89

  € 159,10

  m. kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

  € 6.554,59

  € 4.283,59

  € 4.966,05

  € 108,83

  € 107,89

  € 159,10

  n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

  a + j (doof en zmlk)

  € 14.451,62

  € 11.103,92

  € 9.558,27

  € 344,02

  € 342,57

  € 342,31

  doof en blind

  € 19.038,48

  € 14.140,90

  € 14.140,90

  € 515,27

  € 513,21

  € 513,21

  b + j (sh en zmlk)

  € 9.494,66

  € 7.045,87

  € 6.589,36

  € 170,90

  € 169,87

  € 173,55

  f + j (lg en zmlk)

  € 13.139,11

  € 13.139,11

  € 13.490,09

  € 159,79

  € 159,79

  € 176,29

Artikel 19. Vaststelling vast bedrag per school en aanvullende bekostiging voor bestrijding onderwijsachterstanden

[Vervallen per 12-12-2007]

Bij aanspraak op bekostiging op grond van de artikelen van het Besluit bekostiging WEC, genoemd in de eerste kolom, behoren de bedragen, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom:

Artikel

Basisbedrag

Leeftijdsbedrag

32, eerste lid, (vast bedrag per school)

€ 22.146,15

€ 1.003,17

41, eerste lid, (cumi-leerling oab)

€ 726,63

€ 32,91

Artikel 20. Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 3a van het Besluit bekostiging WEC, is € 11.617,08.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 35, van het Besluit bekostiging WEC, onderverdeeld in speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, alsmede naar onderwijssoort en aantal leerlingen, is weergegeven in onderstaande tabel:

  Aantal leerlingen

  SO of VSO

  SOVSO

  MG SO of VSO

  MG SOVSO

  1 tot en met 49

  € 15.921,67

  € 15.921,67

  € 31.843,34

  € 31.843,34

  50 of meer

  € 31.843,34

  € 47.765,01

  € 31.843,34

  € 47.765,01

Artikel 21. Vaststelling aanvullende bekostiging voor ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing

[Vervallen per 12-12-2007]

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 39, van het Besluit bekostiging WEC, is per onderwijssoort en afhankelijk van terugplaatsing naar basisonderwijs of overige onderwijssectoren, weergegeven in onderstaande tabel:

Onderwijssoort

Terugplaatsing naar basisonderwijs

Terugplaatsing naar voortgezet onderwijs of opleiding als bedoeld in art. 7.2.2., eerste lid onder a en b van de WEB

Basisbedrag

Leeftijds bedrag

Basisbedrag

Leeftijds bedrag

a. dove kinderen

€ 3.570,86

€ 161,75

€ 1.645,77

€ 74,55

b. slechthorende kinderen

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

c. kinderen met ernstige spraak moeilijkheden

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

f. lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.645,77

€ 74,55

h. 1e langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

j. zeer moeilijk lerende kinderen

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

m. kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

a + j (doof en zmlk)

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

doof en blind

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

b + j (sh en zmlk)

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

f + j (lg en zmlk)

€ 1.606,13

€ 72,75

€ 1.075,79

€ 48,73

Artikel 22. Vergoeding regionaal expertisecentrum

[Vervallen per 12-12-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit bekostiging WEC.]

Artikel 23. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, bedoeld in artikel 124, van de Wet op de expertisecentra bestaat voor de scholen in deze paragraaf uit een bedrag dat wordt berekend volgens de formule ‘A+B+C’, waarin:

  A = het aantal SO-leerlingen en VSO-leerlingen, vermenigvuldigd met de bedragen in de tabel genoemd onder A;

  B = het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met € 113,30;

  C = het aantal ambulant begeleide leerlingen, vermenigvuldigd met € 158,93.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, voor scholen voor speciaal onderwijs die op 1 oktober 2001 werden bezocht door 50% of meer cumi-leerlingen, wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de uitkomst van de berekening van (het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het in de tabel onder B genoemde bedrag) plus (het aantal cumi-leerlingen vermenigvuldigd met € 376,23) plus (het aantal ambulant begeleide leerlingen vermenigvuldigd met € 81,54).

 • 3 De onder A en B genoemde bedragen zijn afhankelijk van de onderwijssoort.

  Tabel A:

  Onderwijssoort

  SO

  VSO

  a. dove kinderen

  € 907,29

  € 907,29

  b. slechthorende kinderen

  € 668,11

  € 760,14

  c. kinderen met ernstige spraak moeilijkheden

  € 652,77

  n.v.t.

  f. lichamelijk gehandicapte kinderen

  € 784,57

  € 876,59

  h. 1e langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

  € 652,77

  € 744,81

  h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

  € 668,11

  € 744,81

  j. zeer moeilijk lerende kinderen

  € 652,77

  € 668,11

  k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

  € 668,11

  € 744,81

  m. kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

  € 668,11

  € 744,81

  n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

  a + j (doof en zmlk)

  € 1.305,04

  € 1.305,04

  doof en blind

  € 1.738,66

  € 1.738,66

  b + j (sh en zmlk)

  € 861,28

  € 876,59

  f + j (lg en zmlk)

  € 977,73

  € 993,06

  Tabel B:

  Onderwijssoort

  SO en VSO

  a. dove kinderen

  € 351,42

  b. slechthorende kinderen

  € 206,72

  c. kinderen met ernstige spraak moeilijkheden

  € 206,72

  f. lichamelijk gehandicapte kinderen

  € 351,42

  h. 1e langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

  € 206,72

  h. 2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap

  € 206,72

  j. zeer moeilijk lerende kinderen

  € 206,72

  k. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

  € 206,72

  m. kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut

  € 206,72

  n. meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie:

   

  a + j (doof en zmlk)

  € 578,80

  doof en blind

  € 795,45

  b + j (sh en zmlk)

  € 351,42

  f + j (lg en zmlk)

  € 496,12

Artikel 24. Verhoging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid ten behoeve van bestuur en management

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging, bedoeld in artikel 23 wordt voor scholen uit deze paragraaf met uitzondering van scholen die in stand worden gehouden door een bevoegd gezag dat deelneemt aan pilot 1, genoemd in de bijlage bij de Kamerstukken II 2003/04, 29399, nr. 2, verhoogd met € 1.968,43 per school en € 30,52 per leerling.

 • 2 De verhoging wordt per school rekenkundig en op hele euro’s afgerond.

Paragraaf 5. Instellingen voor visueel gehandicapte leerlingen

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 25. Vaststelling bedragen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 117, vierde lid, van de WEC is per instelling weergegeven in onderstaande tabel:

  (Bedrag per instelling visueel gehandicapte leerlingen)

  Instelling

  Bedrag

  Visio Onderwijsinstellingen Noord

  25GP

  € 1.843.749,15

  Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

  25GR

  € 4.999.998,77

  Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden

  25HD

  € 3.411.507,19

  Onderwijsinstelling Sensis

  25HE

  € 6.685.658,74

Artikel 26. Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 12-12-2007]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor instellingen, bestaat uit het in de tabel opgenomen bedrag per instelling.

  (Bedrag per instelling visueel gehandicapte leerlingen)

  Instelling

  Bedrag

  Visio Onderwijsinstellingen Noord

  25GP

  € 72.019,11

  Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

  25GR

  € 241.111,41

  Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden

  25HD

  € 152.693,26

  Onderwijsinstelling Sensis

  25HE

  € 278.009,25

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 144, datum inwerkingtreding 01-08-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-08-2006.

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 12-12-2007]

1 De bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor instellingen, bestaat uit het in de tabel opgenomen bedrag per instelling.

(Bedrag per instelling visueel gehandicapte leerlingen)

Instelling

Bedrag

Visio Onderwijsinstelling Noord

25GP

€ 73.388,63

Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

25GR

€ 245.696,40

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden

25HD

€ 155.596,89

Onderwijsinstelling Sensis

25HE

€ 283.295,89

2 De ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van instellingen, bedoeld in artikel 124, eerste lid, van de WEC bedraagt: 1,74%.

Artikel 27. Verhoging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid ten behoeve van bestuur en management

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De bekostiging, bedoeld in artikel 26 wordt voor instellingen verhoogd met € 1.968,43 per instelling en € 30,52 per leerling.

 • 2 De verhoging wordt per instelling rekenkundig en op hele euro’s afgerond.

Hoofdstuk 2. Bijzondere bekostiging schooljaar 2006–2007

[Vervallen per 12-12-2007]

Paragraaf 1

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 28. Aanwezigheid schipperskinderen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die voor 1 april wordt bezocht door 3 of meer kinderen in de leerjaren 1 tot en met 4 die verblijven in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per ingeschreven schipperskind boven het aantal van 3 de in de tabel opgenomen bedragen die worden gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden waarvoor de bekostiging wordt toegekend.

  Aantal schipperskinderen

  Bedrag

  personeel

  Bedrag MI

  3 tot en met 6

  € 11.127,42

  € 348,88

  7 tot en met 10

  € 16.545,58

  € 523,41

  11 tot en met 14

  € 21.968,86

  € 697,77

  15 tot en met 18

  € 27.387,03

  € 872,30

  en vervolgens per 4 leerlingen boven het aantal van 18 leerlingen te verhogen met

  € 5.418,17

  € 174,53

 • 3 De aanvraag voor de bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. de datum waarop de kinderen zijn of worden toegelaten tot de school;

  • c. het aantal schipperskinderen dat de school zal bezoeken in de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt gevraagd;

  • d. de school of scholen waarvan de kinderen afkomstig zijn, onder vermelding van de betreffende schoolsoort.

 • 4 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 5 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

 • 6 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 7 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april van het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 29. Aanwezigheid zigeunerkinderen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die voor 1 april wordt bezocht door 4 of meer leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en de Sinti en hun leerlinggewicht(en) dat op het telformulier van 1 oktober van het voorafgaande schooljaar waarin bijzondere bekostiging wordt aangevraagd, is opgegeven;

  • c. het aantal leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti met hun leerlinggewicht(en) dat de school zal bezoeken in de periode waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt aangevraagd;

 • 3 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

 • 5 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 6 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval afgewezen indien het een aanvraag betreft voor de periode na 1 april van het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 29a. Leerlingen afkomstig uit ‘Blijf van mijn lijf huizen’

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool, waar gedurende een periode van maximaal één jaar voorafgaand aan de aanvraag ten minste 10 leerlingen uit een ‘Blijf van mijn lijf huis’ zijn ingeschreven, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiele instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. een overzicht van het aantal tehuisleerlingen dat gedurende de periode van maximaal één jaar voor de aanvraag de basisschool heeft bezocht met de data van in- en uitschrijving.

 • 3 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het onderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

 • 5 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 30. Toename aantal asielzoekerkinderen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool waar op de eerste schooldag van het schooljaar het aantal ingeschreven asielzoekers minimaal 10 meer bedraagt dan het aantal ingeschreven asielzoekers op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding. Onder asielzoeker wordt in dit artikel verstaan een vreemdeling die in het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onder c, d, f, g, h en j van die wet, onderscheidenlijk een vreemdeling van wie tenminste één van de ouders of voogden in het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onder c, d, f, g, h en j van die wet, en die ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt.

 • 2 Het bevoegd gezag van een basisschool die aanvullende bekostiging ontvangt in verband met groei, bedoeld in artikel 29, van het Besluit bekostiging WPO, en waarbij sprake is van een toename met minimaal 10 asielzoekerkinderen ten opzichte van het aantal asielzoekerkinderen op de datum van de laatste groeitelling, dan wel bij gebreke daarvan, 1 oktober van het voorafgaande schooljaar ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 3 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal asielzoekers op 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor bijzondere en aanvullende bekostiging wordt aangevraagd;

  • c. het aantal asielzoekers op de eerste schooldag van het schooljaar waarin de bijzondere en aanvullende bekostiging wordt aangevraagd.

 • 4 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het tweede lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. de datum met ingang waarvan aanvullende bekostiging, bedoeld in het tweede lid, is toegekend;

  • c. het aantal asielzoekers dat heeft meegeteld voor de vaststelling van de toename;

  • d. de data waarop de asielzoekers zijn ingeschreven op de school.

 • 5 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 6 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

 • 7 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 8 De in het eerste lid en tweede lid bedoelde bekostiging bedraagt per ingeschreven asielzoekerkind € 1.138,79 voor personeel en € 35,79 voor materiële instandhouding welke bedragen worden gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarvoor de bekostiging is toegekend.

Artikel 31. Aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een visueel gehandicapte leerling is ingeschreven die begeleiding ontvangt van een instelling voor visueel gehandicapte kinderen en waarvoor geen leerlinggebonden budget beschikbaar is als bedoeld in artikel 70a van de WPO, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend ingediend door middel van formulier nummer CFI 66052, te downloaden via www.cfi.nl en te bestellen met het plaketiket CFI 84887, bij CFI/BPO. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van een verklaring van ambulante begeleiding die is ingevuld door de instelling voor visueel gehandicapten die de ambulante begeleiding verzorgt.

 • 3 De bekostiging,bedoeld in het eerste lid, bedraagt per leerling:

  Soort handicap

  Bijzondere bekostiging voor personeel

  Aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding

  Blinde leerling

  € 11.127,42

  € 1.130,13

  Slechtziende leerling

  € 5.418,17

  € 955,78

  De bedragen in deze tabel worden gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het schooljaar waarin de leerling op de school is ingeschreven.

 • 4 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 5 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

 • 6 Indien de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend ontvangt het bevoegd gezag bijzondere bekostiging met ingang van de maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

Artikel 32. VSO-programma voor oudere leerlingen aan school voor SO-ZMLK

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen waar leerlingen een VSO-programma volgen, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend bij CFI/BPO en gaat vergezeld van de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, brinnummer, postcode en plaats van de school;

  • b. het aantal kinderen van 13 jaar en ouder dat een VSO-programma volgt op 1 oktober 2005 dan wel 16 januari 2006 ingeval toepassing is gegeven aan artikel 37 van het Besluit bekostiging WEC.

 • 3 De bijzondere en aanvullende bekostiging gezamenlijk, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 2.200,00 per leerling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b.

 • 4 Van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een afschrift gezonden aan de inspectie van het onderwijs waaronder de school ressorteert.

 • 5 Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na indiening van de aanvraag.

Artikel 33. Bijzondere bekostiging preventieve ambulante begeleiding

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Bevoegde gezagsorganen van scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet onderwijs ontvangen ambtshalve bijzondere bekostiging voor preventieve ambulante begeleiding als bedoeld in artikel 8a, derde lid, onderdeel a, van de WEC, die bestaat uit een basisbedrag, welk bedrag wordt verhoogd met een leeftijdsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van de school op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van de school op de teldatum.

 • 2 Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in het eerste lid, is onderverdeeld naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, alsmede naar onderwijssoort, weergegeven in onderstaande tabel:

  Onderwijssoort

  SO

  VSO

  Basisbedrag

  Leeftijds bedrag

  Basisbedrag

  Leeftijds bedrag

  a. dove kinderen

  n.v.t

  n.v.t.

  € 230,26

  € 10,43

  b. slechthorende kinderen

  € 215,16

  € 9,75

  n.v.t.

  n.v.t.

  c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

  € 217,05

  € 9,83

  n.v.t.

  n.v.t.

  d. lichamelijk gehandicapte kinderen

  € 932,35

  € 42,23

  € 201,95

  € 9,15

  e. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

  € 9,44

  € 0,43

  n.v.t.

  n.v.t.

  f. zeer moeilijk lerende kinderen

  € 22,65

  € 1,03

  n.v.t.

  n.v.t.

  g. meervoudig gehandicapte kinderen

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  n.v.t.

  h. Cluster 4

  € 56,62

  € 2,56

  € 96,25

  € 4,36

 • 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aantal leerlingen van de school op de teldatum verstaan het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2005 dan wel 16 januari 2006 ingeval toepassing is gegeven aan artikel 37 van het Besluit bekostiging WEC, exclusief de leerlingen op residentiële plaatsen afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting en inclusief het aantal residentiële plaatsen voor leerlingen afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting en inclusief het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober 2005 dan wel 16 januari 2006 ingeval toepassing is gegeven aan artikel 37 van het Besluit bekostiging WEC op overige residentiële plaatsen.

Artikel 34. Justitiële jeugdinrichtingen verbonden aan scholen voor VSO-ZMOK

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een nevenvestiging die fungeert als gesloten justitiële inrichting waarbinnen het onderwijs georganiseerd moet worden, ontvangt bijzondere bekostiging voor personeel.

 • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 27.578,79 per nevenvestiging en € 414,11 per residentiële plaats.

Artikel 35. Zeer moeilijk lerende kinderen in de groepen drie tot en met acht van de basisschool

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool waaraan een zeer moeilijk lerende leerling is ingeschreven waarvoor een leerlinggebonden budget beschikbaar is als bedoeld in artikel 70a van de WPO, ontvangt bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding indien de leerling is geplaatst in groep 3 of hoger.

 • 2 De aanvraag voor de bijzondere en aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend ingediend voor een geïndiceerde zmlk-leerling die met ingang van het schooljaar vanuit groep 2 wordt geplaatst in groep 3 door middel van een per leerling volledig ingevuld formulier nummer CFI 66007, te downloaden via www.cfi.nl en te bestellen met het plaketiket CFI 84887, bij CFI/GEG.

 • 3 De toekenning van de bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding wordt na de eerste toekenning elk schooljaar automatisch toegekend zolang de leerling op de school staat ingeschreven.

 • 4 Indien de leerling wordt teruggeplaatst naar groep 2 stopt de toekenning met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van terugplaatsing. Het bevoegd gezag meldt deze terugplaatsing direct aan CFI.

 • 5 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 5.704,14 per leerling en de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 271,00 per leerling.

Artikel 36. Omrekening aanvullende formatie voor opvang en begeleiding van leerlingen met autisme

[Vervallen per 12-12-2007]

Het aantal formatierekeneenheden dat regionale expertisecentra ontvangen ten behoeve van het schooljaar 2005–2006 als aanvullende formatie in de zin van onderdeel 2.5. van de beleidsregel Aanvullende formatie voor basisscholen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO) en regionale expertisecentra (rec’s) op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2005–2006, Gele Katern 2005, nr. 7, zoals die luidde op 14 oktober 2005, wordt omgerekend door genoemd aantal te delen door 195 en de op vier decimalen afgeronde uitkomst van deze berekening te vermenigvuldigen met de gemiddelde personele lasten van de leraren bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 37. Omrekening formatiegarantie REC

[Vervallen per 12-12-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling formatiegarantie lgf.]

Artikel 38. Omrekening Expertisebekostiging, aanvullende formatie scholen verbonden aan pedologische instituten en garantiebekostiging voor een voormalige afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen.

[Vervallen per 12-12-2007]

Paragraaf 2. Bijzondere bekostiging bij samenvoeging

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 39. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die met ingang van 1 augustus is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen, ontvangt het eerste schooljaar na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding berekend op grond van het derde en vierde lid.

 • 2 Het bevoegd gezag, bedoel in het eerste lid, ontvangt in het tweede schooljaar na de samenvoeging

  • a. de helft van de bijzondere bekostiging berekend op grond van het derde lid, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen en

  • b. de bijzondere bekostiging berekend op grond van het vierde lid, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3 De bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren is voor het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan X – Y, waarin:

  X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 23, 24, 25 en 28 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden; en

  Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 23, 24, 25 en 28 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

 • 4 De bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding is voor het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan Xs – Ys, waarin:

  Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden; en

  Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 40. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die met ingang van 1 augustus is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen, ontvangt het eerste schooljaar na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding berekend op grond van het derde lid.

 • 2 Het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, ontvangt in het tweede schooljaar na de samenvoeging de bijzondere bekostiging berekend op grond van het derde lid, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging voor schoolleiding is voor het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan Xs – Ys, waarin:

  Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden; en

  Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26 van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 41. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die met ingang van 1 augustus is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontvangt het eerste schooljaar na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding berekend op grond van het derde en vierde lid.

 • 2 Het bevoegd gezag, bedoel in het eerste lid, ontvangt in het tweede schooljaar na de samenvoeging

  • a. de helft van de bijzondere bekostiging berekend op grond van het derde lid, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en

  • b. de bijzondere bekostiging berekend op grond van het vierde lid, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging voor leraren is voor het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan X – Y, waarin:

  X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden; en

  Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging.

 • 4 De bijzondere bekostiging voor schoolleiding is voor het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan Xs – Ys, waarin:

  Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden; en

  Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 42. Bijzondere bekostiging voor basisscholen die op 1 augustus 2005 zijn samengevoegd

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool, die op 1 augustus 2005 is ontstaan uit de samenvoeging van twee of meer scholen, ontvangt in 2006–2007 bijzondere bekostiging berekend op grond van het tweede en derde lid.

 • 2 De bijzondere bekostiging voor een op 1 augustus 2005 samengevoegde basisschool voor de personeelskosten van de leraren is de helft van (X – Y), rekenkundig afgerond op hele fre’s, vermenigvuldigd met de voor de samengevoegde school bepaalde bekostigings-fre-prijs en aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen, waarbij:

  X= de som van a, b, c en d die alle bij de fusie betrokken basisscholen in het eerste schooljaar na de samenvoeging zouden hebben ontvangen wanneer zij zelfstandige scholen waren gebleven;

  Y= de som van a, b, c en d die de samengevoegde school in het eerste schooljaar na de samenvoeging ontvangt, waarin:

  a = de verhoging van het aantal formatierekeneenheden t.b.v. zeer kleine scholen;

  b = de vermeerdering van de basisformatie t.b.v. basisscholen met een of meer nevenvestigingen;

  c = de kleine scholentoeslag(en) en

  d = de formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

 • 3 De bijzondere bekostiging voor een op 1 augustus 2005 samengevoegde basisschool voor de personeelskosten van de schoolleiding is (Xs – Ys), vermenigvuldigd met de voor de samengevoegde school bepaalde bekostigings-fre-prijs en aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen, waarbij:

  Xs = de som van de formatie voor schoolleiding van alle bij de samenvoeging betrokken scholen in het schooljaar 2004–2005;

  Ys = de formatie voor schoolleiding van de samenvoegde school in het schooljaar 2005–2006.

  De formatierekeneenheden worden berekend op grond van het Formatiebesluit WPO zoals dat op 9 februari 2006 luidde.

Artikel 43. Bijzondere bekostiging voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2005 zijn samengevoegd

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die op 1 augustus 2005 is ontstaan uit de samenvoeging van twee of meer scholen, ontvangt in 2006–2007 bijzondere bekostiging berekend op grond van het tweede en derde lid.

 • 2 De bijzondere bekostiging voor een op 1 augustus 2005 samengevoegde school voor de personeelskosten van de leraren is de helft van (X – Y), rekenkundig afgerond op hele formatierekeneenheden (hierna: fre’s), vermenigvuldigd met de voor de samengevoegde school bepaalde bekostigings-fre-prijs en aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, waarbij:

  X = het totale aantal fre’s waarop de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn gezamenlijk op 31 juli 2005 aanspraak maakten, verminderd met de daarin opgenomen fre’s voor de schoolleiding, en

  Y = het aantal fre’s waarop de school die na samenvoeging ontstond op 1 augustus 2005 aanspraak maakte, verminderd met de daarin opgenomen fre’s voor de schoolleiding.

 • 3 De bijzondere bekostiging voor een op 1 augustus 2005 samengevoegde school voor de personeelskosten van de schoolleiding is (Xs – Ys), vermenigvuldigd met de voor de samengevoegde school bepaalde bekostigings-fre-prijs en aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, waarbij:

  Xs = de som van de formatie voor schoolleiding van alle bij de samenvoeging betrokken scholen in het schooljaar 2004–2005;

  Ys = de formatie voor schoolleiding van de samenvoegde school in het schooljaar 2005–2006.

  De formatie omvat alle formatierekeneenheden die zijn toegekend op grond van artikel 117 van de Wet op de expertisecentra zoals dat op 31 juli 2006 luidde.

Hoofdstuk 3. Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 44. Nadere regels gewogen gemiddelde leeftijd

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 De gewogen gemiddelde leeftijd op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, bedoeld in artikel 11a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 10b van het Besluit bekostiging WEC, is de betrekkingsomvang aan de desbetreffende school van elke leraar op de school, vermenigvuldigd met diens leeftijd en vervolgens gedeeld door de som van de betrekkingsomvang van alle leraren op de school. Voor leraren ouder dan 50 jaar wordt voor de toepassing van de eerste volzin de leeftijd op 50 jaar vastgesteld. Indien de uitkomst van de berekening van de gewogen gemiddelde leeftijd, bedoeld in de eerste volzin, lager is dan 30 wordt de gewogen gemiddelde leeftijd vastgesteld op 30. De in de eerste volzin bedoelde gewogen gemiddelde leeftijd wordt afgerond op 2 decimalen.

 • 3 In geval van een samenvoeging is de gewogen gemiddelde leeftijd de som van de betrekkingsomvang van elke leraar van alle bij de samenvoeging betrokken scholen vermenigvuldigd met diens leeftijd en vervolgens gedeeld door de som van de betrekkingsomvang van alle leraren van alle bij de samenvoeging betrokken scholen. De tweede tot en met de laatste volzin van het eerste lid is van toepassing.

 • 4 De geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd wordt vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde leeftijd van de scholen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 45. Betaalritme

[Vervallen per 12-12-2007]

 • 1 Tenzij in deze regeling anders is bepaald worden de bekostigingsbedragen, bedoeld in deze regeling, uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang.

 • 2 De maandelijkse betaling van de bekostigingsbedragen voor personeelskosten bedoeld in de artikelen 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, tweede lid, 18, 19, 20, tweede lid, 21 en 25 vindt plaats op grond van de volgende percentages:

  Augustus

  6,91%

  September

  6,91%

  Oktober

  6,91%

  November

  6,91%

  December

  6,91%

  Januari

  10,25%

  Februari

  9,20%

  Maart

  9,20%

  April

  9,20%

  Mei

  9,20%

  Juni

  9,20%

  Juli

  9,20%

 • 3 Van de bekostigingsbedragen bedoeld in de artikelen 10, 17, 24 en 27 wordt 70% uitbetaald in 5 gelijke maandelijkse termijnen in 2006 en 30% in 7 gelijke maandelijkse termijnen in 2007.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 12-12-2007]

Artikel 48. Intrekking andere regeling

[Vervallen per 12-12-2007]

De Regeling bekostiging personeel PO 2006–2007 van 5 april 2006, nr. PO/ADR/06/51034, gepubliceerd in de Staatscourant 2006, 73, pagina 22 van 12 april 2006 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op bezwaar- en beroepschriften die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling aanhangig zijn.

Artikel 49. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-12-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst geschiedt na 18 juli 2006 de regeling terugwerkt tot en met 20 juli 2006.

Artikel 50. Citeertitel

[Vervallen per 12-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina