Examenreglement basisexamen inburgering

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-10-2017 t/m 09-03-2021

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen inburgering (Examenreglement basisexamen inburgering)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 3.98b, vierde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

 • 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

  • a. basisexamen: het basisexamen inburgering, bedoeld in artikel 3.98a, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000;

  • b. deelnemer: de vreemdeling die zich voor het basisexamen heeft aangemeld;

  • c. hoofd: het hoofd van de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging waar het basisexamen wordt afgenomen of het hoofd consulaire zaken van deze vertegenwoordiging;

  • d. toezichthouder: de door het hoofd aangewezen ambtenaar, medewerker, autoriteit of instelling, onder wiens toezicht het basisexamen wordt afgelegd;

  • e. DUO: de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 2 Voor zover uit een wettelijk voorschrift niet anders voortvloeit, worden de bevoegdheden genoemd in deze regeling uitgeoefend namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden worden de algemene en bijzondere aanwijzingen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in acht genomen.

Artikel 2. Aanmelden en betalen

 • 1 De vreemdeling die aan het basisexamen wenst deel te nemen, meldt zich daartoe aan door het indienen van het ingevulde aanmeldformulier bij DUO en ontvangt van DUO een bevestiging van de aanmelding.

 • 2 De deelnemer dient bij aanmelding te vermelden welke toetsen hij wenst af te leggen en op welke examenlocatie hij dit wenst te doen.

 • 3 Het basisexamen bestaat uit de toetsen leesvaardigheid, spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving.

 • 5 DUO verstrekt na ontvangst de verschuldigde bedragen een bewijs van betaling.

Artikel 2a. Maken van een afspraak

 • 1 Na ontvangst van het bewijs van betaling, maakt de deelnemer onder vermelding van het door DUO toegekende referentienummer mondeling of schriftelijk een afspraak bij het hoofd.

 • 2 Het hoofd maakt de examenlocatie, datum en het tijdstip waarop het basisexamen kan worden afgelegd, bekend. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraak. De gemaakte afspraak kan door de deelnemer eenmalig worden gewijzigd.

 • 3 Het verzoek tot wijzigen van de examendatum of het examentijdstip, moet uiterlijk tot 24 uur voor het examen door de deelnemer zijn ingediend bij het hoofd.

 • 4 Indien de deelnemer het examen niet meer wenst af te leggen kan de deelnemer een verzoek indienen bij DUO voor restitutie van het betaalde examengeld. Dit verzoek dient uiterlijk tot 24 uur voor het examen door DUO te zijn ontvangen op de door DUO aangegeven wijze.

Artikel 3. Gang van zaken voor en tijdens het examen

 • 2 Voor de aanvang van het basisexamen draagt de toezichthouder zorg voor:

  • a. de controle van het referentienummer en van het identiteitsdocument;

  • b. het maken van een scan of kopie van het identiteitsdocument, en

  • c. voor het nemen van digitale vingerafdrukken van alle vingers van de deelnemer en een digitale foto van de deelnemer.

 • 3 Voor de aanvang van het basisexamen ontvangt de deelnemer instructies van de toezichthouder. Deze instructies hebben in ieder geval betrekking op:

  • a. het gebruik van de apparatuur tijdens het basisexamen;

  • b. de wijze waarop tijdens het basisexamen de lees-, luister- en spreekvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving worden getoetst;

  • c. de materialen en hulpmiddelen waarvan het gebruik of bezit tijdens het basisexamen niet is toegestaan;

  • d. de maatregelen die kunnen worden getroffen in geval van onregelmatigheden of ordeverstoring.

 • 4 Tijdens het basisexamen behandelt de deelnemer de onderdelen van het basisexamen volgens de gegeven instructies.

 • 5 De deelnemer die het basisexamen gereed heeft, meldt dit aan de toezichthouder. De toezichthouder controleert of alle onderdelen van het basisexamen zijn voltooid.

 • 6 De toezichthouder houdt van het verloop van het basisexamen een logboek bij.

Artikel 4. Ordemaatregelen

 • 1 Gedurende de afname van het basisexamen worden aan de deelnemer geen mededelingen, van welke aard dan ook, aangaande de exameninhoud gedaan.

 • 2 Gedurende de afname van het basisexamen is het de deelnemer niet toegestaan:

  • a. zonder toestemming van de toezichthouder zijn plaats of de examenlocatie te verlaten;

  • b. andere dan volgens de instructie van de toezichthouder toegestane materialen of hulpmiddelen te gebruiken of in het bezit te hebben.

 • 3 Na afloop van het basisexamen is het de deelnemer niet toegestaan andere documenten of zaken uit de examenruimte mee te nemen, dan volgens de instructie van de toezichthouder is toegestaan of om op enigerlei wijze mededeling te doen aan anderen over de inhoud van het basisexamen.

 • 4 Het hoofd kan aanvullende maatregelen stellen om onregelmatigheden en ordeverstoring tijdens het basisexamen te voorkomen.

Artikel 5. Maatregelen in het geval van onregelmatigheden

 • 1 Indien de toezichthouder voor of tijdens de afname van het basisexamen constateert dat een deelnemer enige regel ter voorkomen van onregelmatigheden of ordeverstoring overtreedt of heeft overtreden, treft hij de maatregelen die hem passend voorkomen. Hij kan daartoe:

  • a. de deelnemer voor aanvang van het basisexamen de toegang tot de examenruimte ontzeggen;

  • b. voor de duur van het basisexamen andere dan volgens de instructie toegestane materialen of hulpmiddelen tijdelijk in bewaring nemen;

  • c. de afname van het basisexamen voortijdig afbreken en de deelnemer verdere deelname aan het basisexamen ontzeggen;

  • d. de deelnemer uit de examenruimte verwijderen.

 • 2 Bij constatering van fraude kunnen de resultaten van het basisexamen met terugwerkende kracht ongeldig worden verklaard.

 • 3 Bij constatering van fraude of ordeverstoring kan DUO de deelnemer voor een periode van maximaal één jaar van toekomstige deelname aan het basisexamen uitsluiten.

Artikel 6. Uitslag

 • 1 De uitslag van het basisexamen wordt door DUO bekend gemaakt door toezending, uitreiking of op een andere geschikte wijze.

 • 2 De uitslag wordt per afgelegd examenonderdeel uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Een deelnemer moet een voldoende behalen (6 of hoger) om te slagen voor het examenonderdeel. Een deelnemer is geslaagd voor het basisexamen wanneer hij voor alle drie examenonderdelen een voldoende heeft behaald.

 • 3 Indien voor een of meer van de examenonderdelen een onvoldoende is behaald, kan de deelnemer het betreffende examenonderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen. De deelnemer dient zich voor dit examenonderdeel of deze onderdelen opnieuw aan te melden bij DUO.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering in het buitenland in werking treedt.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement basisexamen inburgering.

Deze regeling wordt (met de toelichting) in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Bijlage 2. : overzicht ambassades en consultaten-generaal

[Vervallen per 14-10-2015]

Naar boven