Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2032.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WIA
Wet WIA
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0019057
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 7. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 9. Beleidsregel boete werknemer 2017
 10. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 11. Beleidsregel maatregelen UWV
 12. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 13. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 14. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
 15. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 17. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 18. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
 19. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
 20. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
 21. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 22. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
 23. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 24. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
 25. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 26. Besluit invoering minimumuurloon
 27. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 28. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2024
 29. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
 30. Besluit regels export uitkeringen
 31. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 32. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 33. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 34. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 35. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 36. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 37. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 38. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
 39. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 40. Protocol Voorzieningen UWV 2024
 41. Regeling aanwijzen van groepen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten waarop de artikelen 52, tweede lid, Wet WIA en 2:46a, eerste lid, Wajong tijdelijk niet van toepassing zijn
 42. Regeling bepaling eerste werkdag
 43. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
 44. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 45. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 46. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
 47. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
 48. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 49. Regeling terugvordering geringe bedragen
 50. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
 51. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
 52. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 53. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 54. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
 55. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 56. Remigratiebesluit
 57. Reïntegratiebesluit
 58. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 59. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 60. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 61. Verzamelbesluit SZW 2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: XV, XXI
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  Artikel: 4
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikelen: 1, 2, 3
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 4:1, 5:1, 5:1a
 6. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 7. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 8. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 10. Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2023
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 13. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 14. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 15. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 4
 16. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 17. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 19. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 21. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
  Artikel: 1
 22. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 23. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 26. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13, 5.14, 5.18a
 27. Besluit Wfsv
  Artikelen: 1.1, 2.11
 28. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  Artikelen: 1, 2, 3
 29. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 30. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 31. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 32. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 12f, 25b
 33. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 34. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 35. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 12
 36. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 37. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 38. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 3
 39. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 40. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
  Artikel: 1
 41. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
  Artikel: 1
 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
  Artikel: 1
 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
  Artikel: 1
 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
  Artikel: 1
 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
  Artikel: 1
 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
  Artikel: 1
 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
  Artikel: 1
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
  Artikel: 1
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
  Artikel: 1
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
  Artikel: 1
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
  Artikel: 1
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018
  Artikel: 1
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019
  Artikel: 1
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2020
  Artikel: 1
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2021
  Artikel: 1
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2022
  Artikel: 1
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2023
  Artikel: 1
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2024
  Artikel: 1
 59. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 8b, 19a
 60. Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie
  Artikel: 8
 61. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 3a, 9a
 62. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 63. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 64. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 65. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 1, 9, 10
 66. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946
 67. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 68. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 69. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Bijlage: bijlage
 70. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 71. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 72. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikelen: 1, 6
 73. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 74. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 75. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 76. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 77. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 78. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  Tekst: tekst
 79. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  Tekst: tekst
 80. Circulaire wijziging vergoedingen diverse leden bestuur waterschappen (2011)
  Tekst: tekst
 81. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 82. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 83. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 8, 12c, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27a, 27e
 84. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 7
 85. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 86. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 31
 87. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VII
 88. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 89. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 90. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 91. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 92. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 93. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 94. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 10g, 10h, 53, 60a
 95. Pensioenwet
  Artikel: 8
 96. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 97. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
  Bijlagen: 1, 2, 3
 98. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 99. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2
 100. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 101. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 102. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 103. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 104. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  Artikel: 1
 105. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 106. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 1
 107. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 108. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 109. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 1
 110. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 111. Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten
  Artikel: 1.1
 112. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikelen: 1, 7
 113. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 9
 114. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 115. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:11:1, 4:5
 119. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5
 120. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:3:1
 121. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 122. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1, Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer voor minder dan 35% WIA
 123. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:11, 5:10, 5:10:1, 5:3:1
 124. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 5:10:1, 5:3:1
 125. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:11:1, 4:5, 5:3:1
 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:5, 5:10:1
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 130. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 131. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:11, 4:11:1, 4:5, 5:10, 5:10:1, 5:3, 5:3:1
 132. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 9
 133. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 134. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 135. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 4, 6d, 6f
 136. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XX
 137. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1, 16, 17
 138. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 139. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 3, 6, 12b
 140. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 141. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikelen: 1.1, 2b.3, 2d.4, 2e.4
 142. Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten
  Artikel: 1
 143. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 144. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 145. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 146. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 4a.1.1
 147. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 148. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 149. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  Artikelen: 1, 3
 150. Verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 151. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXII
 152. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XXII
 153. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXIII
 154. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXIII
 155. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXII
 156. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXI
 157. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXI
 158. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXI
 159. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XIX
 160. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVIII
 161. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXXII
 162. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: XXa
 163. Verzamelwet SZW 2024
  Artikel: XIX
 164. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: III
 165. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XII
 166. Veteranenbesluit
  Artikelen: 12, 19
 167. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 168. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 169. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 170. Werkloosheidswet
  Artikelen: 8a, 11, 19, 21, 27g, 37, 42a
 171. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.2, 2.1, 2.12, 2.18, 2.19, 2.4, 2.6
 172. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:13
 173. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 54, 59
 174. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 2:66, 3:43, 5.8.20, 1, 46, 51
 175. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: III
 176. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: X
 177. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VI
 178. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 21a, 24, 27, 34, 36, 38a, 43, 56, 76a, 111, 115
 179. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VII
 180. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 181. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 182. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 24, 48a, 48d
 183. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.78a
 184. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XIV
 185. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 3a.1.1
 186. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 187. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 35, 35g
 188. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 189. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: V
 190. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 33d, 82a
 191. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 2.14, 2.2, 2.6
 192. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: I
 193. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XVIII
 194. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: III, VIIIa
 195. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 196. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: VI
 197. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIII
 198. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: III
 199. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikel: IV
 200. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: II
 201. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 202. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: IX
 203. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 204. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXV
 205. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: III
 206. Ziektewet
  Artikelen: 6, 8a, 11, 29b, 29f, 45, 45g, 64, 65, 107

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 17-11-2016
samen met
01-06-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2016, 221
samen met
Stb. 2015, 547
34514
samen met
34336
samen met
34194
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421
Wijziging 14-06-2014
samen met
02-07-2009
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2009, 318
33818
samen met
31811
01-01-2032 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 627
Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 27-05-2021 Stb. 2021, 259 27-05-2021 Stb. 2021, 259
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 23-05-2017 Stb. 2017, 232 23-05-2017 Stb. 2017, 232
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 21-05-2012 Stb. 2012, 224
Wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 13-04-2015
samen met
10-12-2014
Stb. 2015, 151
samen met
Stb. 2014, 516
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-04-2015
samen met
13-10-2012
Stb. 2015, 151
samen met
Stb. 2012, 483
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
t/m 01-01-2015 2) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
t/m 01-07-2015 3) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 22-05-2015 Stb. 2015, 203 22-05-2015 Stb. 2015, 203
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 4) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
t/m 01-07-2014 5) Wijziging 23-06-2014 Stb. 2014, 226 04-06-2014 Stb. 2014, 259
t/m 01-01-2014 6) Wijziging 16-06-2014
samen met
04-06-2014
Stcrt. 2014, 19799
samen met
Stb. 2014, 259
33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 06-06-2013
samen met
13-10-2012
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 483
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
t/m 01-01-2012 8) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 29-03-2012 Stb. 2012, 198 32878 25-04-2012 Stb. 2012, 206
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 06-12-2011 Stb. 2011, 608
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 299 32464 14-06-2011 Stb. 2011, 300
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
t/m 01-01-2008 9) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-01-2007 10) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 199 31087 22-05-2008 Stb. 2008, 199
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 192 31366 29-05-2008 Stb. 2008, 192
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 557 31050 14-12-2007 Stb. 2007, 558
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 12-12-2007
samen met
29-11-2007
Stb. 2007, 553
rectificatie in
Stb. 2007, 553
samen met
Stb. 2007, 551
30909
samen met
31229
14-12-2007 Stb. 2007, 554
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 30-11-2006 Stb. 2006, 703
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
t/m 29-12-2005 11) Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 11-12-2006 Stb. 2006, 698
t/m 29-12-2005 12) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 30-03-2006 Stb. 2006, 167 29738 30-03-2006 Stb. 2006, 168
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Nieuwe-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Nieuwe-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 79a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 712)
 3. Heeft betrekking op Artikel 263)
 4. Heeft betrekking op Artikel 133g4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 63a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 63a , Hoofdstuk 7a6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 977)
 8. Heeft betrekking op Artikel 133h8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 123c9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 1510)
 11. Heeft betrekking op Artikel 5111)
 12. Heeft betrekking op Artikel 18 , Artikel 8612)
Naar boven