Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-03-2005 t/m 31-12-2006

Besluit van 7 februari 2005, houdende intrekking van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht en vaststelling van reken- en procedureregels inzake het recht op waardeoverdracht in verband met vereenvoudiging van de rekenregels en aanpassing van termijnen (Besluit reken- en procedureregels waardeoverdracht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 november 2004, Directie Arbeidsverhoudingen nr. AV/PB/04/75282;

Gelet op artikel 32b, derde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2004, nr. W12.04.0550/IV);

Gezien het nader rapport van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 februari 2005, Directie Arbeidsverhoudingen nr. AV/PB/04/87997;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. wet: Pensioen- en spaarfondsenwet;

  • b. uitvoeringsorgaan: instelling waarbij de werkgever de uitvoering van de in artikel 2 van de wet bedoelde pensioentoezegging heeft ondergebracht, waarbij het overdragende uitvoeringsorgaan de instelling is die op grond van artikel 32b van de wet de waarde overdraagt en het overnemende uitvoeringsorgaan de instelling waaraan de waarde wordt overgedragen;

  • c. afkoopsom: afkoopsom van de aanspraken op pensioen zoals berekend op grond van artikel 10 van dit besluit;

  • d. waardeoverdracht: overdracht van de afkoopsom ter verwerving van met de waarde van die afkoopsom overeenkomende aanspraken in de regeling van het overnemende uitvoeringsorgaan;

  • e. rechthebbende: degene die in aanmerking komt voor waardeoverdracht op grond van artikel 32b van de wet;

  • f. FVP-bijdrage: bijdrage, verstrekt op grond van de Wet privatisering FVP, om te voorzien in aanvullende pensioenvoorzieningen ten behoeve van een werknemer of zijn nagelaten betrekkingen;

  • g. reguliere pensioenregeling: pensioenregeling waarbij de pensioenaanspraken in de zin van artikel 8 van de wet of artikel 9 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet, worden uitgedrukt in euro pensioen, dan wel in euro pensioenkapitaal;

  • h. niet-reguliere pensioenregeling: pensioenregeling waarbij de pensioenaanspraken in de zin van artikel 8 van de wet, of artikel 9 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet, worden uitgedrukt in beleggingseenheden;

  • i. nabestaandenpensioen: weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen;

  • j. overdrachtsdatum: aanvangsdatum van de deelname aan de pensioenregeling van het overnemende uitvoeringsorgaan.

 • 2 Indien een rechthebbende gelijktijdig aan meerdere pensioenregelingen deelneemt en de deelneming aan één van deze regelingen is geëindigd, en vervolgens waardeoverdracht plaatsvindt van de pensioenregeling waaraan de deelneming is geëindigd naar een van de andere regelingen, is de overdrachtsdatum, in afwijking van het eerste lid, onderdeel j, de datum waarop de deelneming aan de pensioenregeling is geëindigd.

§ 2. Procedure

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De werkgever informeert de rechthebbende bij beëindiging en bij aanvang van de deelname aan de pensioenregeling terstond over zijn recht op waardeoverdracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De rechthebbende die overweegt gebruik te maken van zijn recht op waardeoverdracht verzoekt het overnemende uitvoeringsorgaan een opgave als bedoeld in artikel 4 te verstrekken:

  • a. binnen zes maanden na de aanvangsdatum van de deelname aan een pensioenregeling;

  • b. binnen zes maanden na de datum van beëindiging van een van de deelnames in geval van gelijktijdige deelname aan meerdere pensioenregelingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel j.

 • 2 De rechthebbende kan voor het einde van de termijn, genoemd in artikel 7, eerste lid, verzoeken om een aanvullende opgave voor het geval de waarde van het nabestaandenpensioen niet wordt overgedragen. De termijnen genoemd in de artikelen 4 tot en met 7, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het overnemende uitvoeringsorgaan vraagt binnen één maand na ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 3, aan het overdragende uitvoeringsorgaan een opgave per de overdrachtsdatum van de afkoopsom en de daaraan ten grondslag liggende gegevens, waaronder:

  • a. de nominale pensioenaanspraken waarop de afkoopsom is gebaseerd;

  • b. de wijze waarop deze aanspraken in de pensioenregeling, ondergebracht bij het overdragende uitvoeringsorgaan, worden aangepast;

  • c. geslacht, geboortedatum en pensioendatum;

  • d. alle overige informatie die van belang is voor de uitvoering van artikel 32b van de wet.

 • 2 Indien het overdragende uitvoeringsorgaan een niet-reguliere pensioenregeling uitvoert, geldt de opgave als een voorlopige opgave en is het eerste lid, onderdelen a en b, niet van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Het overdragende uitvoeringsorgaan verstrekt de opgave of voorlopige opgave, bedoeld in artikel 4, binnen twee maanden na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek aan het overnemende uitvoeringsorgaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Het overnemende uitvoeringsorgaan verstrekt de opgave of de voorlopige opgave, bedoeld in artikel 4, binnen twee maanden na ontvangst aan de rechthebbende onder vermelding van de aanspraken die zullen voortvloeien uit de waardeoverdracht en de wijze waarop de aanspraken in de pensioenregeling, ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan, zullen worden behandeld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien de rechthebbende gebruik wil maken van zijn recht op waardeoverdracht, dient hij binnen twee maanden na ontvangst van de opgave of voorlopige opgave, bedoeld in artikel 4, en, indien van toepassing, artikel 3, tweede lid, een verzoek tot waardeoverdracht in bij het overnemende uitvoeringsorgaan.

 • 2 Pensioenaanspraken die door de rechthebbende zijn of worden verkregen op grond van de FVP-bijdrage, worden geacht inbegrepen te zijn in het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Indien de rechthebbende gehuwd is, moet de echtgenoot verklaren in te stemmen met het verzoek tot waardeoverdracht met betrekking tot het nabestaandenpensioen.

 • 4 Indien de echtgenoot niet instemt met het verzoek tot waardeoverdracht met betrekking tot het nabestaandenpensioen, is artikel 8, zesde lid, van de wet hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het overnemende uitvoeringsorgaan stelt het overdragende uitvoeringsorgaan terstond in kennis van de ontvangst van het verzoek tot waardeoverdracht.

 • 2 Het risico dat betrekking heeft op de over te dragen aanspraken komt, met ingang van de datum van het verzoek van de rechthebbende, bedoeld in artikel 7, eerste lid, voor rekening van het overnemende uitvoeringsorgaan.

 • 3 De afkoopsom wordt binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek tot waardeoverdracht door het overdragende uitvoeringsorgaan aan het overnemende uitvoeringsorgaan betaald.

 • 4 Het overdragende uitvoeringsorgaan is rente verschuldigd aan het overnemende uitvoeringsorgaan over de afkoopsom over de periode tussen de overdrachtsdatum en de datum waarop de afkoopsom wordt betaald, tenzij het waardeoverdracht van een niet-reguliere regeling naar een andere niet-reguliere regeling betreft. Bij overdracht van een niet-reguliere naar een reguliere regeling wordt de rente geacht in de afkoopsom begrepen te zijn. Onze Minister stelt regels over de berekening van de rente.

 • 5 De termijnen, genoemd in deze paragraaf, zijn op waardeoverdracht van pensioenaanspraken als bedoeld in artikel 7, tweede lid, niet eerder van toepassing dan nadat het overdragende uitvoeringsorgaan de FVP-bijdrage heeft ontvangen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Overschrijding van de in deze paragraaf gestelde termijnen door het overdragende of overnemende uitvoeringsorgaan wordt de rechthebbende niet tegengeworpen.

§ 3. Rekenregels

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor pensioenaanspraken die voortvloeien uit een reguliere pensioenregeling is de afkoopsom gelijk aan de contante waarde van de over te dragen nominale aanspraken op de overdrachtsdatum en wordt deze afkoopsom berekend op basis van het standaardtarief. Onze Minister stelt regels inzake het standaardtarief.

 • 2 Indien de afkoopsom niet op basis van het standaardtarief berekend kan worden, worden de pensioenaanspraken met behoud van actuariële gelijkwaardigheid eerst omgezet in pensioenaanspraken waarop het standaardtarief wel toegepast kan worden.

 • 3 Bij de berekening van de afkoopsom blijven buiten beschouwing:

  • a. toekomstige voorwaardelijke aanpassing van de aanspraken;

  • b. nabestaandenpensioen dat is verzekerd op risicobasis, wezenpensioen en invaliditeitspensioen;

  • c. aanspraken op nabestaandenpensioen die achterblijven bij het overdragende uitvoeringsorgaan.

 • 4 Indien de pensioenaanspraken voortvloeien uit een niet-reguliere pensioenregeling is de afkoopsom gelijk aan de waarde van de beleggingseenheden op de datum waarop de beleggingen contant worden gemaakt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

Indien de afkoopsom niet gelijk is aan de waarde van het gefinancierde deel van de aanspraken, komt het verschil ten gunste, respectievelijk ten laste, van de oude werkgever of van het pensioenfonds waar deze de pensioenregeling heeft ondergebracht.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De door het overdragende uitvoeringsorgaan opgegeven afkoopsom wordt aangewend voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en overige pensioenvormen op basis van de pensioenregeling, ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan.

 • 2 Onze Minister stelt regels inzake de berekening van pensioenaanspraken op grond van de afkoopsom, in de pensioenregeling van het overnemende uitvoeringsorgaan voor de situatie waarin waardeoverdracht naar een reguliere pensioenregeling plaatsvindt.

 • 3 In geval van waardeoverdracht naar een niet-reguliere pensioenregeling wordt de afkoopsom binnen een week aangewend voor beleggingseenheden.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De na waardeoverdracht verkregen aanspraken worden, in de pensioenregeling ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan, behandeld alsof zij in de regeling zelf zijn opgebouwd.

 • 2 Indien in de pensioenregeling, ondergebracht bij het overnemende uitvoeringsorgaan, pensioenopbouw plaatsvindt op basis van dienstjaren, wordt de afkoopsom omgezet in voor de pensioenopbouw meetellende dienstjaren.

 • 3 In een pensioenregeling die voor de pensioenopbouw rekent met een maximaal te bereiken aantal dienstjaren, geldt dat, indien toepassing van het tweede lid leidt tot meer dan dat maximale aantal dienstjaren, het meerdere wordt behandeld als een bij ontslag verkregen pensioenaanspraak in die regeling.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 februari 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina