Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft

[Regeling vervallen per 12-05-2009.]
Geldend van 13-12-2006 t/m 11-05-2009

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende regels voor tijdelijke verstrekking van subsidie aan de Stichting Waterloopkundig Laboratorium en de Stichting GeoDelft (Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting Geodelft)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. WL/Delft Hydraulics: de Stichting Waterloopkundig Laboratorium te Delft;

 • c. GeoDelft: de Stichting GeoDelft te Delft;

 • d. functie van technologisch kenniscentrum: het onderhouden van een kennisbasis die voorziet in de huidige en voorzienbare kennisbehoeften van overheid en bedrijfsleven door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht;

 • e. functie van technologisch ontwikkelingscentrum: het vraaggestuurd ontwikkelen en beschikbaar stellen van technologie ten behoeve van overheid en bedrijfsleven;

 • f. basissubsidie: subsidie ten behoeve van de functie van technologisch kenniscentrum uit middelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • g. doelsubsidie: subsidie ten behoeve van de functie van technologisch ontwikkelingscentrum uit middelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • h. aanvrager: degene die met toepassing van artikel 5, eerste lid, subsidie heeft aangevraagd;

 • i. subsidieontvanger: degene die op grond van deze regeling een beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 De minister kan per boekjaar, voor de boekjaren 2005 tot en met 2007, een basis- en een doelsubsidie verstrekken aan WL/Delft Hydraulics en GeoDelft ter ondersteuning van de functies van technologisch kenniscentrum en van technologisch ontwikkelingscentrum.

 • 2 De functies van technologisch kenniscentrum en van technologisch ontwikkelingscentrum van WL/Delft Hydraulics hebben betrekking op kennis en technologie op het terrein van water, andere vloeistoffen en gassen op:

  • a. de kerndiscipline hydrodynamica;

  • b. de kerndiscipline morfologie;

  • c. de kerndiscipline oppervlaktewaterhydrologie;

  • d. de discipline waterkwaliteit;

  • e. de discipline aquatische ecologie.

 • 3 De functies van technologisch kenniscentrum en van technologisch ontwikkelingscentrum van GeoDelft hebben betrekking op geotechnische kennis en technologie op de kerndisciplines:

  • a. grondmechanica;

  • b. funderingstechniek;

  • c. geo-ecologie.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2009]

Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 Het maximaal te verstrekken bedrag aan subsidie is:

  • a. € 5.234.890,– voor WL/Delft Hydraulics voor het boekjaar 2005;

  • b. € 4.984.890,– voor WL/Delft Hydraulics voor het boekjaar 2006;

  • c. € 5.136.000,– voor WL/Delft Hydraulics voor het boekjaar 2007;

  • d. € 4.510.890,– voor GeoDelft voor het boekjaar 2005;

  • e. € 4.260.890,– voor GeoDelft voor het boekjaar 2006;

  • f. € 4.390.000,– voor GeoDelft voor het boekjaar 2007.

 • 2 Van de bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdeel a en onderdeel b, wordt per boekjaar maximaal € 226.890,– verstrekt voor het onderdeel grote faciliteiten (Getijgoot en Deltagoot) van de functie van technologisch ontwikkelingscentrum.

 • 3 Van de bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdeel c en onderdeel d, wordt per boekjaar maximaal € 226.890,– verstrekt voor het onderdeel grote faciliteit (Geocentrifuge), van de functie van technologisch ontwikkelingscentrum.

 • 4 De in het eerste lid genoemde bedragen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling en met een prijscompensatie voor de materiële kosten, indien hiervoor overeenkomstig de desbetreffende loon- en prijsbijstellingsbrieven van het Ministerie van Financiën gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 5 Van de bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdeel e en f, wordt maximaal € 227.000,– verstrekt voor het onderdeel grote faciliteiten (Getijgoot en Deltagoot, onderscheidenlijk Geocentrifuge) van de functie van technologisch ontwikkelingscentrum.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend door de directie van WL/Delft Hydraulics, respectievelijk door de directie van GeoDelft bij de minister ter attentie van de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Postbus 5044, 2600 AG te Delft.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, is een gecombineerde aanvraag voor basis- en doelsubsidie.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk ingediend op 1 november voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In afwijking van de eerste volzin wordt de aanvraag voor het boekjaar 2007 uiterlijk 15 december ingediend.

 • 4 Uiterlijk 1 juli 2005 stuurt de aanvrager een concept van de in het eerste lid bedoelde aanvraag voor het boekjaar 2006 naar het adres, genoemd in het eerste lid.

 • 5 Het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op de doelsubsidie, komt tot stand in overeenstemming met de minister vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde.

Artikel 6

[Vervallen per 12-05-2009]

De beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk genomen op de eerste dag van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7

[Vervallen per 12-05-2009]

De subsidie wordt steeds verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 De subsidieontvanger:

  • a. rondt de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend in het desbetreffende boekjaar af;

  • b. doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige aanwending daarvan;

  • c. verleent medewerking aan een onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige aanwending van de ontvangen subsidiegelden, dat wordt verricht namens of in opdracht van de minister of de Algemene Rekenkamer en verschaft degene die met dit onderzoek is belast desgevraagd alle informatie die deze voor het onderzoek nodig acht.

 • 2 Subsidie die is verleend op grond van deze regeling wordt niet aangewend ter gehele of gedeeltelijke financiering op welke wijze dan ook van activiteiten die andere instellingen of bedrijven op commerciële basis ontplooien of zouden kunnen ontplooien.

Artikel 9

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 Alle resultaten van de activiteiten die worden gesubsidieerd op grond van deze regeling behoren tot het publieke domein en worden door de subsidieontvanger, tegen betaling van kosten die zijn gemoeid met het vastleggen van de resultaten op het daarvoor meest geschikte medium en onder verlening van een gratis, niet-exclusief en permanent gebruiksrecht, aan belangstellenden ter beschikking gesteld.

 • 2 Tot resultaten, bedoeld in het eerste lid, behoren in elk geval computerprogrammatuur, bestanden en de daarbij behorende documentatie.

 • 3 De subsidieontvanger kan met de belangstellende, bedoeld in het eerste lid, een vergoeding overeenkomen voor het beheer en het onderhoud voor de ter beschikking gestelde resultaten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 De minister kan op aanvraag van de subsidieontvanger voorschotten verlenen met betrekking tot de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.

 • 2 Voorschotverlening op grond van het eerste lid vindt plaats volgens de volgende verdeelsleutel:

  • a. ten hoogste 35% van de verleende subsidie per 15 februari;

  • b. ten hoogste 50% van de verleende subsidie per 15 april;

  • c. ten hoogste 15% van de verleende subsidie per 1 september.

 • 3 Een aanvraag tot voorschotverlening wordt, uiterlijk zes weken voor de in het tweede lid genoemde datum waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend bij Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, p/a Dienst Weg- en Waterbouwkunde, t.a.v. de Directie Bedrijfsvoering, afdeling control en toezicht, Postbus 5044, 2600 GA te Delft.

 • 4 Een aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een factuur waarin staat vermeld:

  • a. het bedrag van het gevraagde voorschot;

  • b. het nummer en de datum van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 5 Betaling van het voorschot vindt uiterlijk plaats op de achtste werkdag na de in het tweede lid genoemde datum waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 De subsidieontvanger dient binnen vier maanden na afloop van het boekjaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 De minister beslist binnen acht weken na ontvangst op de in het eerste lid bedoelde aanvraag.

Artikel 12

[Vervallen per 12-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting GeoDelft.]

Artikel 13

[Vervallen per 12-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling basis- en doelsubsidiëring Stichting Waterloopkundig Laboratorium.]

Artikel 14

[Vervallen per 12-05-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling werkt terug tot en met 1 oktober 2004 en vervalt na vaststelling van de subsidie voor het boekjaar 2007.

Artikel 15

[Vervallen per 12-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage

[Vervallen per 12-05-2009]

Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft

[Vervallen per 12-05-2009]

Inleiding

[Vervallen per 12-05-2009]

Dit controleprotocol heeft betrekking op de verantwoording van de aanwending van de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verleende subsidie die in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft is verleend.

De volgende regelgeving en begrippen zijn van toepassing:

 • 1. de Regeling: Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft;

 • 2. de beschikking: de beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende subsidieverlening en/of -⁠vaststelling op grond van de Regeling;

 • 3. subsidieontvanger: degene die op basis van de Regeling een beschikking heeft ontvangen;

 • 4. de verantwoording: de financiële verantwoording door de subsidieontvanger te overleggen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • 5. alle overige correspondentie tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de subsidieontvanger voorafgaand aan en volgend op de beschikking.

In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de uitvoering van de controle van de financiële verantwoording door de accountant van respectievelijk de Stichting Waterloopkundig Laboratorium en de Stichting GeoDelft, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd ten behoeve van de gebruiker van de verantwoording met bijbehorende accountantsverklaring (het Ministerie van Verkeer en Waterstaat).

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de verantwoording berust bij de Stichting Waterloopkundig Laboratorium c.q. de Stichting GeoDelft.

Het is mogelijk dat door de Departementale Auditdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of door deze dienst aangewezen accountants een review zal worden uitgevoerd bij controlerend accountant van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium c.q. de Stichting GeoDelft ter toetsing van de naleving van het controleprotocol. Indien een review wordt uitgevoerd zal hierover overleg worden gepleegd met de desbetreffende stichting.

Algemene uitgangspunten voor de controle

[Vervallen per 12-05-2009]

De controle betreft zowel de getrouwe weergave van de verantwoording, als de rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen.

Van de controlerend accountant wordt verwacht dat hij met betrekking tot de in de verantwoording opgenomen uitgaven, ontvangsten en andere gegevens toetst dat de uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan, voldoen en passen binnen het kader van de activiteiten zoals die genoemd zijn in de beschikking en de Regeling

Ten behoeve van de uitvoering van de controle dient de controletolerantie in overeenstemming te zijn met die welke volgens algemeen aanvaarde controle grondslagen gebruikelijk is voor de controle van de verantwoording van Stichting Waterloopkundig Laboratorium c.q. de Stichting GeoDelft. De controletolerantie heeft uitsluitend betrekking op het totaal van de kosten, dus niet op de afzonderlijk genoemde kostenposten.

Specifieke vereisten

[Vervallen per 12-05-2009]

Voor de rapportering geldt dat de bij de controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden, die individueel of in totaal meer bedragen dan 1% van het totaal van de kosten dienen te worden gerapporteerd.

De financiële verantwoording van de doelsubsidie vindt plaats volgens de bijgevoegde modelverantwoording. Een model van de accountantsverklaring luidt als volgt:

Accountantsverklaring

[Vervallen per 12-05-2009]

Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financiële verantwoording inzake de tijdelijke doelsubsidie in verband met de ….. over het jaar …. van de (Stichting Waterloopkundig Laboratorium/Stichting Geodelft) te Delft gecontroleerd. Deze verantwoording is gebaseerd op de bijlage bij de Regeling. Deze verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium/Stichting Geodelft en is bestemd voor de bepaling van de definitieve subsidie aan de stichting in het kader van voornoemde Regeling. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring bij deze financiële verantwoording te verstrekken.

Werkzaamheden

[Vervallen per 12-05-2009]

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording.

Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de verantwoording zijn toegepast.

Voorts is bij de controle het ‘Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling Stichting Waterloopkundig Laboratorium en Stichting GeoDelft’ in acht genomen.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Bevindingen

[Vervallen per 12-05-2009]

(indien van toepassing)

Oordeel

[Vervallen per 12-05-2009]

Wij zijn van oordeel dat voldaan is aan de terzake geldende voorwaarden.

Wij hebben deze verklaring afgegeven ten behoeve van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Plaats,

Datum

Ondertekening

Bijlage bij het Contoleprotocol

[Vervallen per 12-05-2009]

Financiële verantwoording jaar …

Exploitatieresultaat Getijgoot/Deltagoot/Geocentrifuge jaar …

Totaal inkomsten

Personeelskosten

Indirecte materiele kosten

Afschrijvingen

Overhead

Totaal kosten

Resultaat exclusief doelsubsidie

Doelsubsidie

Resultaat inclusief doelsubsidie

Terug naar begin van de pagina