Organisatiebesluit BZK 2004

[Regeling vervallen per 23-11-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 31-12-2005

Organisatiebesluit BZK 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 1:1

[Vervallen per 23-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoofdstuk 2. Hoofd- en overlegstructuur

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 2:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De hoofdstructuur van het ministerie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de Algemene Leiding (ALGL);

  • b. de Concernstaven (CSt);

  • c. de Gemeenschappelijke Diensten (GD);

  • d. het directoraat-generaal Management Openbare Sector (DGMOS);

  • e. het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (DGKB);

  • f. het directoraat-generaal Veiligheid (DGV);

  • g. het projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid (DGPAO);

  • h. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);

  • i. het Bureau Algemene Bestuursdienst (BABD);

  • j. de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV).

 • 2 De Algemene Leiding ressorteert onder de minister.

 • 3 De overige in het eerste lid genoemde dienstonderdelen ressorteren onder de Algemene Leiding van het ministerie.

Artikel 2:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Er is een Bestuursraad.

 • 2 De Bestuursraad is samengesteld uit de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal en het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De leden kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers of in uitzonderlijke gevallen door een andere rechtstreeks onder hen ressorterende functionaris.

  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kan in de Bestuursraad worden vertegenwoordigd door de secretaris-generaal. De Gemeenschappelijke Diensten worden in de Bestuursraad vertegenwoordigd door de plaatsvervangend secretaris-generaal. De directeur Financieel-economische Zaken en Control heeft een permanente uitnodiging tot bijwonen van de Bestuursraad als adviseur.

 • 3 Het overleg in de Bestuursraad heeft, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen, ten doel het bespreken van, respectievelijk het bereiken van overeenstemming over de departementale beleids- en beheerskaders en het toezien op de uitvoering van deze kaders.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het secretariaat van de Bestuursraad wordt gevoerd door het hoofd van het Bureau Secretaris-Generaal.

 • 6 De Bestuursraad regelt de eigen werkwijze.

Artikel 2:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Er is een Centraal HRM-beraad.

 • 2 Het Centraal HRM-beraad is samengesteld uit de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de directeur Personeel en Organisatie van de Gemeenschappelijke Diensten. De leden kunnen zich incidenteel laten vervangen door hun plaatsvervangers. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid kan in het Centraal HRM-beraad vertegenwoordigd worden door de secretaris-generaal. De Gemeenschappelijke Diensten worden in het Centraal HRM-beraad vertegenwoordigd door de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 3 Het overleg in het Centraal HRM-beraad heeft, onverminderd het bepaalde in de departementale mandaat- en volmachtbesluiten over de bevoegdheden van de afzonderlijke leden van de Bestuursraad ten aanzien van de onderwerpen die in het overleg aan de orde komen, ten doel het bespreken van respectievelijk het bereiken van overeenstemming over aspecten van het departementale personeelsbeleid en personele aangelegenheden alsmede het toezien op de uitvoering hiervan. In het overleg komen in ieder geval de volgende aangelegenheden aan de orde:

  • de beleidsontwikkeling van management-development bij het ministerie;

  • de benoeming van functionarissen in schaal 14 en hoger bij het ministerie;

  • de werkzaamheden van het Centraal HRM-beraad met betrekking tot de personeelsschouw, zoals aangegeven in het departementale beleid ter zake.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet anders is besloten of uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het hoofd van de afdeling Management Development, Loopbaanbeleid en Opleidingen van de directie Personeel en Organisatie van de Gemeenschappelijke Diensten is secretaris van het Centraal HRM-beraad.

 • 6 Het Centraal HRM-beraad regelt de eigen werkwijze.

Artikel 2:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Er is een Audit Committee.

 • 2 Het Audit Committee is samengesteld uit de leden van de Bestuursraad, de directeur Financieel-economische Zaken en Control en de directeur Auditdienst, van de Concernstastaven dan wel personen die deze leden vertegenwoordigen. Aan het Audit Committee is een externe deelnemer toegevoegd.

 • 3 Het Audit Committee vormt zich een oordeel over de opzet en werking van de bedrijfsvoeringfunctie, over het samenstel van de producten vanuit de directeur-generaalfunctie, control, audit en certificering; over het auditjaarplan, over uit te voeren onderzoeken en over de uitkomsten van bedrijfsvoeringonderzoeken en de controle. Het Audit Committee adviseert de secretaris-generaal over de maatregelen zo nodig moeten worden genomen.

 • 4 Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voorzover niet anders is besloten of uit de uit de wet voortvloeit.

 • 5 Het hoofd Bedrijfsvoering en Onderzoek van de directie Financiële Bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke Diensten is secretaris van het Audit Committee.

 • 6 Het Audit Committee regelt de eigen werkwijze.

Artikel 2:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Er is een Directeurenoverleg.

 • 2 Het Directeurenoverleg is samengesteld uit de directeuren van de directoraten-generaal, de directeuren Bureau Algemene Bestuursdienst, de directeuren Concernstaven en de directeur Gemeenschappelijke Diensten.

 • 3 Het directeurenoverleg bespreekt de voortgang, kwaliteit en belangrijke nieuwe ontwikkelingen van de dienstverlening van de Gemeenschappelijke Diensten. Het Directeurenoverleg adviseert de diensthoofden over aanpassingen in de aard, omvang, gewenst kwaliteitsniveau en procedures ten aanzien van de dienstverlening door de Gemeenschappelijke Diensten.

 • 4 Het secretariaat wordt gevoerd door de senior accountmanager van het bureau Strategie, Innovatie en Accountmanagement van de Gemeenschappelijke Diensten.

 • 5 Het Directeurenoverleg regelt de eigen werkwijze.

Hoofdstuk 3. Dienstonderdelen

[Vervallen per 23-11-2006]

Paragraaf 3.1. Algemene Leiding

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit de secretaris-generaal en, voor zover het betreft de toepassing van artikel 6:3 van het Mandaat- en Volmachtbesluit secretaris-generaal BZK en de vervanging van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal. De plaatsvervangend secretaris-generaal maakt voorts deel uit van de Algemene Leiding, voorzover de secretaris-generaal hem structureel het uitoefenen van bepaalde elementen van het aan de secretaris-generaal voorbehouden takenpakket heeft overgedragen. De secretaris-generaal stelt een dergelijke taakoverdracht vast en maakt deze genoegzaam bekend.

 • 3 Tot de taak van de ambtelijke leiding, bedoeld in het tweede lid, behoort in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van de ministers over hen of het ministerie betreffende aangelegenheden;

  • b. het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen het ministerie;

  • c. het uitoefenen van de algemene controlfunctie bij het ministerie;

  • d. het rechtstreeks leiding geven aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;

  • e. het voorzitterschap van de Bestuursraad, het Centraal HRM-beraad en het Audit Committee;

  • f. het inhoudelijk leidinggeven aan de Auditdienst, het Bureau Secretaris-Generaal, de directies Constitutionele Zaken en Wetgeving en de dienst Financieel-economische Zaken en Control;

  • g. het zorgdragen voor, het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering en de formatie van het ministerie;

  • h. het voeren van overleg met de Groepsondernemingsraad en de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • i. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken.

Paragraaf 3.2. Concernstaven

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Concernstaven staan beheersmatig onder leiding van de plaatsvervangend secretaris-generaal. Voor de inhoudelijke aansturing van de onderdelen van de Concernstaven is het gestelde onder artikel 3:1, lid 1, en lid 3 sub f van toepassing.

 • 2 De Concernstaven hebben tot taak het ondersteunen van de Algemene Leiding bij het aansturen en het coördineren van het ministerie.

 • 3 De Concernstaven bestaan uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het Bureau Secretaris-Generaal (BSG);

  • b. de dienst Financieel-economische Zaken en Control (FEZC);

  • c. de Auditdienst (AD);

  • d. de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW);

  • e. de projectdirectie Nieuwbouw Justitie & BZK (PNJB);

  • f. het gemeenschappelijke secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen (SRob/Rfv).

Artikel 3:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Bureau Secretaris-Generaal staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het beheers- en beleidsmatig ondersteunen en adviseren van de bewindspersonen, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal;

  • b. het voeren van het secretariaat van ministeriebrede overleggen;

  • c. het coördineren van aangelegenheden met betrekking tot het parlement of de ministerraad;

  • d. het ondersteunen van de secretaris-generaal in diens taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de beveiliging van het ministerie;

  • e. het coördineren en bevorderen van strategische kennisontwikkeling.

Artikel 3:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De dienst Financieel-economische Zaken en Control staat onder leiding van een directeur.

Artikel 3:6

[Vervallen per 23-11-2006]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het in samenwerking met verantwoordelijke beleidsonderdelen voorbereiden en beheren van alle wet- en regelgeving op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. het behandelen van constitutionele vraagstukken en het voorbereiden van en adviseren over het constitutionele beleid;

  • c. het toetsen van regelgeving en verdragen alsmede overige beleidsvoornemens van andere ministeries aan het Statuut, de Grondwet, en verdragsbepalingen met constitutionele inslag;

  • d. het namens de minister bijdragen aan de ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid;

  • e.  het behandelen van bijzondere opdrachten van de departementsleiding, civielrechtelijke kwesties en andere juridische aangelegenheden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 23, datum inwerkingtreding 03-02-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2005.

1 De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

2 De directie heeft de volgende taken:

 • a. het in samenwerking met verantwoordelijke beleidsonderdelen voorbereiden en beheren van alle wet- en regelgeving op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het behandelen van constitutionele vraagstukken en het voorbereiden van en adviseren over het constitutionele beleid;

 • c. het toetsen van regelgeving en verdragen alsmede overige beleidsvoornemens van andere ministeries aan het Statuut, de Grondwet, en verdragsbepalingen met constitutionele inslag;

 • d. het namens de minister bijdragen aan de ontwikkeling van het wetgevingskwaliteitsbeleid;

 • e.  het behandelen van bijzondere opdrachten van de departementsleiding, civielrechtelijke kwesties en andere juridische aangelegenheden.

3 De directie kan daarnaast worden belast met de zorg voor daartoe aangewezen projecten in het kader van bestuurlijke en democratische vernieuwing.

Artikel 3:6a

[Vervallen per 23-11-2006]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 2 Het secretariaat van het project is bij de directie ondergebracht.

 • 3 Tot de taken van het secretariaat behoren:

  • a. het oprichten, instandhouden en ondersteunen van het burgerforum voor de duur van het project;

  • b. het ondersteunen van zijn leden;

  • c. het verwerven van draagvlak voor het burgerforum;

  • d. het verrichten en doen verrichten van onderzoek naar de resultaten van het burgerforum.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2006, 23, datum inwerkingtreding 03-02-2006, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-12-2005.

Dit onderdeel is nieuw toegevoegd.

Artikel 3:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Projectdirectie Nieuwbouw Justitie & BZK staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De projectdirectie heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van het totstandkomen van nieuwe huisvesting en de bijbehorende voorzieningen voor het kerndepartement;

  • b. het voorbereiden van de verhuizing;

  • c. het voeren van overleg met de ontwerpende en uitvoerende partijen waaronder het verzorgen van interdepartementale afstemming en afstemming met de betrokken gemeente;

  • d. de zorg voor een adequate informatievoorziening over het project.

Artikel 3:8

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het gemeenschappelijk secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen staat onder leiding van een secretaris.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak beide raden inhoudelijk en administratief te ondersteunen bij hun advisering.

Paragraaf 3.3. Gemeenschappelijke Diensten

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:9

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Gemeenschappelijke Diensten staan onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 De Gemeenschappelijk Diensten hebben tot taak het ontwikkelen en realiseren van een vraaggestuurde integrale en efficiënte bedrijfsvoering van het ministerie.

 • 3 De Gemeenschappelijk diensten bestaan uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het bureau Gemeenschappelijke Diensten (BGD);

  • b. het bureau Strategie, Innovatie en Accountmanagement (SIA);

  • c. de directie Personeel en Organisatie (P&O);

  • d. de directie Financiële Bedrijfsvoering (FB);

  • e. de directie Informatie en Communicatie Technologie (ICT);

  • f. de directie Communicatie en Informatie (C&I);

  • g. de directie Facilitaire Zaken (FAZ).

Artikel 3:10

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Gemeenschappelijke Diensten staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de leiding van de Gemeenschappelijke Diensten bij de uitvoering en verantwoording van het integraal management;

  • b. het uitvoeren van de integrale control voor de Gemeenschappelijke Diensten en de Concernstaven.

Artikel 3:11

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Strategie, Innovatie en Accountmanagement staat onder leiding van de algemeen directeur Gemeenschappelijke Diensten.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het innoveren van en adviseren over de bedrijfsvoering van het ministerie;

  • b. het voeren van het accountmanagement.

Artikel 3:12

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Personeel en Organisatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen implementeren en evalueren van het HRM-, ARBO- en arbeidsvoorwaardenbeleid;

  • b. het doen van onderzoek en het monitoren van het gevoerde beleid en beheer;

  • c. het adviseren en ondersteunen op het terrein van HRM, organisatie, ARBO, juridisch aangelegenheden en medezeggenschap;

  • d. het afstemmen van vraag en aanbod van personeel;

  • e. het voeren van de personeels- en salarisadministratie;

  • f. het beheren van personeelssystemen;

  • g. het uitoefenen van taken als bedoeld in artikel 2 van het Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998.

Artikel 3:13

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Financiële Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het verzorgen van de proces- en financiële infrastructuur;

  • b. het verzorgen van de financiële administraties;

  • c. het ondersteunen van de (beleids)directies in sturings-, beheersings- en verantwoordingsvraagstukken;

  • d. het verrichten van financieel onderzoek;

  • e. het verzorgen van de uitvoering van de financiële verhoudingswet.

Artikel 3:14

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Informatie en Communicatie Technologie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen en adviseren over ICT-strategie, -beleid en -innovatie;

  • b. het projectmatig opzetten en uitvoeren van ICT-ontwikkelingen en -innovaties;

  • c. het ontwikkelen en uitvoeren van het technisch beheer van de ICT-infrastructuur;

  • d. het leveren van directe gebruikersservice door de ICT-servicedesk;

  • e. het voeren van het ICT-functioneel applicatiebeheer;

  • f. het ondersteunen, monitoren en plannen van de bovenstaande processen op basis van het ITIL-kwaliteitssysteem.

Artikel 3:15

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Communicatie en Informatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over communicatie en woordvoering en over (beleids)kaders en acties in informatievoorziening;

  • b. het voeren van redactie;

  • c. het leveren van document-, informatie-, kennis, publicatie, tekst en webdiensten;

  • d. het ontwikkelen en innoveren van het informatievoorziening- en communicatiebeleid;

  • e. het voeren van relatiebeheer;

  • f. het faciliteren van interactieve besluitvorming.

Artikel 3:16

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Facilitaire Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de tot taak het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid voor de onderdelen van het ministerie die zijn gevestigd in nader te bepalen panden met betrekking tot:

  • a. bouwzaken en huisvesting;

  • b. algemene facilitaire dienstverlening (Servicedesk);

  • c. verwerving van facilitaire goederen en diensten;

  • d. het adviseren over de concernbrede verwerving van goederen en diensten;

  • e. het voeren van het beheer van door FAZ afgesloten contracten;

  • f. bewaking en beveiliging;

  • g. bedrijfshulpverlening.

 • 3 De directeur Facilitaire Zaken is tevens Coördinerend Directeur Inkoop. Deze heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van en adviseren over het departementaal inkoopbeleid;

  • b. het zorgdragen voor de coördinatie van het contractbeheer en de totstandkoming van een rechtmatig en doelmatig departementaal aanschaffingsbeleid, gericht op de verwerving van goederen en diensten, alsmede op het aanbesteden van werken;

  • c. het zorgdragen voor de vastlegging van richtlijnen voor het contractbeheer en het inkoopproces in de administratieve organisatie van het ministerie en het toezien op de uitvoering van de vastgestelde procedures, waaronder de toepassing van de EG-richtlijnen voor leveringen, werken en diensten;

  • d. het bevorderen van de aanwending en uitwisseling van beschikbare kennis en departementale inkoopgemachtigden en met de departementale vertegenwoordiger bij het Interdepartementaal Overlegorgaan Europese Aanbestedingsvoorschriften;

  • e. het coördineren van de informatievoorziening aan de minister van Economische Zaken krachtens de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.

Paragraaf 3.4. Directoraat-generaal Management Openbare Sector

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:17

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal Management Openbare Sector staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voorzover deze betreffen:

  • a. het arbeidsvoorwaardenbeleid;

  • b. het personeelsbeleid;

  • c. het innovatie en informatiebeleid voor de openbare sector;

  • d. de organisatie en kwaliteit van de rijksoverheid.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. Het bureau Directeur-Generaal Management Openbare Sector (BDGMOS);

  • b. de directie Arbeidszaken Openbare Sector(AOS);

  • c. de directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (IIOS);

  • d. de directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk (POI Rijk);

  • e. het Service Center (SC);

  • f. het agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP);

  • g. het agentschap Centrale Archief Selectiedienst (CAS).

Artikel 3:18

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Directeur-Generaal Management Openbare Sector staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft tot taak de directeur-generaal te ondersteunen bij de uitvoering van de beleids- en beheertaken.

Artikel 3:19

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Arbeidszaken Openbare Sector staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het in samenwerking met het veld ontwikkelen van beleidskaders en beleidsinstrumenten op het gebied van arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en arbeidsmarktvraagstukken;

  • b. het adviseren van de politiek en het veld over de ontwikkeling en /of toepassing van aanvullende of nieuwe beleidskaders en -instrumenten;

  • c. het begeleiden van de implementatie en het gebruik van aangeboden voorzieningen door het vervullen van een stimulerende en faciliterende rol.

Artikel 3:20

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ontwikkelen van beleid waarbij de focus ligt op innovatie van werkprocessen en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de openbare sector. De taken zijn:

  • a. het realiseren van elektronische publieke dienstverlening;

  • b. het verbeteren van werkwijzen door innovatie;

  • c. het verminderen van de administratieve lasten voor de burger;

  • d. het bevorderen en faciliteren van informatiebeveiliging;

  • e. het coördineren van Europese ontwikkelingen ten aanzien van innovatie en ICT en strategisch onderzoek op dit terrein;

  • f. het instandhouden, optimaliseren en het bevorderen van het gebruik van gerealiseerde overheidsbrede ICT-voorzieningen.

Artikel 3:21

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie draagt zorg voor het beleid maken van

  • a. de arbeidsvoorwaarden van het Rijk;

  • b. de arbeidskwaliteit van het Rijk;

  • c. de organisatie van de Rijksoverheid en de daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties op centraal niveau;

  • d. de informatievoorziening op het vlak van de bedrijfsvoering bij het Rijk.

Artikel 3:22

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Service Center staat onder leiding van een manager.

 • 2 Het Center heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over de arbeidsmarktcommunicatie;

  • b. het ontwikkelen en beheren van E-HRM-instrumenten;

  • c. het versterken en bestendigen van de positie van het merk Rijk;

  • d. het organiseren van activiteiten op de arbeidsmarkt.

Artikel 3:23

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap heeft tot taak (het zorgdragen voor) het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, instandhouden en exploiteren van (informatie)systemen op het gebied van de salarisverwerking en de financiële personeelsadministratie en het adviserende dienaangaande.

Paragraaf 3.5. Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:25

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voorzover deze betreffen:

  • a. het bevorderen van een doelmatig, doeltreffend en democratisch openbaar bestuur, waaronder begrepen de identiteitsinfrastructuur en de relaties met de overige onderdelen van het koninkrijk, de EU en andere internationale instellingen;

  • b. het zorgdragen voor een optimale sturing en coördinatie van de samenwerking van de activiteiten van het ministerie op Europees en internationaal niveau;

  • c. het zorgdragen voor goede relaties met en coördinatie van de samenwerking met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • d. het zorgdragen voor een goede en adequate organisatie met betrekking tot het Nederlandse openbaar bestuur, o.a. met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies (het Gemeentefonds en het Provinciefonds);

  • e. het zorgdragen voor een effectief grotestedenbeleid en het in overleg met de overige ministeries zorgdragen voor goede interbestuurlijke relaties, beredeneerd vanuit de eigenstandige positie van provincies en gemeenten;

  • f. het zorgdragen voor een goed Gemeenschappelijke Basis Administratiestelsel en voor een goed functionerend reisdocumentenstelsel en het daarbij behorende persoonsinformatiebeleid.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het bureau directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (BDGKB);

  • b. de directie Koninkrijksrelaties (KR);

  • c. de directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen (GSIB);

  • d. de directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie (BFO);

  • e. de directie Coördinatie Internationaal Beleid (CIB);

  • f. de afdeling Kabinetszaken (KZ);

  • g. de Vertegenwoordiging van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (PVEU);

  • h. de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba (VNA);

  • i. de Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen (VNNA);

  • j. het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

Artikel 3:26

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft tot taak de directeur-generaal te ondersteunen bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Artikel 3:27

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Koninkrijksrelaties staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van het samenwerkingsbeleid in algemene zin respectievelijk van het Nederlands beleid met betrekking tot de samenwerkingsrelatie met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • b. het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van de samenwerking en het onderhouden van betrekkingen met de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • c. het coördineren van het beleid van de ministeries die Koninkrijkstaken vervullen.

Artikel 3:28

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van het intra- en interdepartementale beleid met betrekking tot de grote steden;

  • b. het toezien op een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten en het bevorderen van de samenwerking tussen overheidslagen.

Artikel 3:29

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de inrichting, werking en financiering van het binnenlands bestuur, in het bijzonder de provincies en gemeenten.

Artikel 3:30

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Coördinatie Internationaal Beleid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het binnen het ministerie coördineren en zorgdragen voor een eenduidige opstelling van het ministerie in de Europese en internationale aangelegenheden;

  • b. het vertegenwoordigen van het ministerie in het algemeen coördinerende interdepartementale Europees en internationaal overleg;

  • c. het adviseren van de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie inzake Europese en internationale aangelegenheden;

  • d. het initiëren van de beleidsontwikkeling en het stellen van prioriteiten ten aanzien van Europese en internationale aangelegenheden van het ministerie;

  • e. het ten behoeve van voornoemde taken onderhouden van de primaire contacten van het ministerie met de Europese Commissie, internationale organisaties die voor het ministerie van belang zijn, de permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie Brussel en alle overige bilaterale contacten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de directie;

  • f. het fungeren als eerste aanspreekpunt naar buiten toe voor Europese en internationale aangelegenheden;

  • g. het zorgdragen voor een goede informatie- en communicatiestructuur in het ministerie inzake Europese en overige internationale aangelegenheden;

  • h. het op de hoogte zijn en geïnformeerd worden over alle Europese en internationale aangelegenheden van het ministerie;

  • i. het behartigen van Europese en internationale zaken waarvoor niet een ander dienstonderdeel van het ministerie als primair verantwoordelijk is aangewezen.

Artikel 3:31

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Kabinetszaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het voorbereiden van de benoeming en het ontslag van burgemeesters en commissarissen van de Koningin;

  • b. het voorbereiden van de benoeming en het ontslag van de leden van de Algemene Rekenkamer, de Raad van State, de Hoge Raad van Adel en het Kapittel voor de Civiele Orden;

  • c. het uitvoeren van beleid en regelgeving inzake de rechtspositie van bestuurders en volksvertegenwoordigers;

  • d. het ontwikkelen en uitvoeren van de personele zorg voor burgemeesters;

  • e. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid betreffende koninklijke onderscheidingen en het behandelen van zaken met betrekking tot de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Kapittel voor de Civiele Orden;

  • f. het uitvoeren van de Wet op de Adeldom en het behandelen van zaken met betrekking tot de Hoge Raad van Adel.

Artikel 3:32

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Vertegenwoordiging van het ministerie bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie staat onder leiding van een ambassaderaad.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft de volgende taken:

  • a. het behartigen van de belangen van het ministerie bij de Europese Unie;

  • b. het ondersteunen van de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie met betrekking tot aangelegenheden die het ministerie aangaan;

  • c. het voorbereiden ter plaatse van, het deelnemen aan en het rapporteren over Europese overleggen.

Artikel 3:33

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba staat onder leiding van een Vertegenwoordiger.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft bij koninklijk besluit van 24 april 1997, regelende de positie en functie van Vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba, de volgende taken:

  • a. het optreden als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van Aruba;

  • b. het onderhouden van contacten met de regering van Aruba, alsmede met andere autoriteiten van Aruba;

  • c. het informeren van de ministers en de ambtelijke leiding van het ministerie over de politieke, bestuurlijke, financiële, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in Aruba;

  • d. het voorbereiden en begeleiden van bezoeken van Nederlandse ministers en staatssecretarissen, bestuurders en andere autoriteiten aan Aruba.

Artikel 3:34

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen staat onder leiding van een Vertegenwoordiger.

 • 2 De Vertegenwoordiging heeft bij koninklijk besluit van 24 april 1997, regelende de positie en functie van Vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk Aruba de volgende taken:

  • a. het optreden als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de regering en de eilandbesturen van de Nederlandse Antillen;

  • b. het onderhouden van contacten met de regering en de eilandbesturen en met andere autoriteiten in de Nederlandse Antillen;

  • c. het informeren van de ministers en de ambtelijke leiding van het ministerie over de politieke, bestuurlijke, financiële, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen in de Nederlandse Antillen;

  • d. het voorbereiden en begeleiden van bezoeken van Nederlandse ministers en staatssecretarissen, bestuurders en andere autoriteiten aan de Nederlandse Antillen;

  • e. het zorgdragen voor het monitoren van afspraken in het kader van het samenwerkingsbeleid.

Artikel 3:35

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap is belast met taken met betrekking tot:

  • a. de instandhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • b. het beleid inzake reisdocumenten en de uitvoering van de Paspoortwet;

  • c. het zorgdragen voor de implementatie van grootschalige ICT-projecten op het terrein van identiteitsmanagement.

Paragraaf 3.6. Directoraat-generaal Veiligheid

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:36

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het directoraat-generaal Veiligheid staat onder leiding van een directeur-generaal en een plaatsvervangend directeur-generaal.

 • 2 Het directoraat-generaal heeft tot taak al datgene te verrichten dat dienstig is ter verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van het ministerie, voorzover deze het bevorderen van de veiligheid betreffen.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. het bureau directeur-generaal Veiligheid (BDGV);

  • b. de directie Strategie (S);

  • c. de directie Crisisbeheersing (CB);

  • d. de directie Brandweer en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (B&G);

  • e. de directie Politie (POL);

  • f. de projectdirectie C2000 (C2000);

  • g.  het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen (KOBRA);

  • h. het bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer (BLMD);

  • i. de eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB);

  • j. het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie (ITO);

  • k. het agentschap Korps landelijke politiediensten (KLPD).

Artikel 3:37

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau directeur-generaal Veiligheid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft tot taak het ondersteunen van de directeur-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheertaken.

Artikel 3:38

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Strategie staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van een strategische visie vanuit de kennis van de omgeving;

  • b. het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid vanuit een integraal beeld van alle partners in de veiligheidsketen, in het bijzonder gemeenten, private partners en andere departementen;

  • c. het coördineren van internationaal beleid in de eerste plaats gericht op het inbrengen van de nationale ambities in de internationale omgeving, maar ook om de internationale ontwikkelingen vroegtijdig in het nationale debat te brengen;

  • d. het ontwikkelen van informatiebeleid vanuit de kansen die het informatiebeleid biedt voor het beter presteren van de partners in veiligheid en de kansen en risico’s die ICT-ontwikkelingen bieden voor de samenleving.

Artikel 3:39

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Crisisbeheersing staat onder leiding van een directeur, tevens Nationaal Coördinator Crisisbeheersing (NCCB).

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het monitoren en analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen om potentiële rampen en crises te identificeren;

  • b. het ontwikkelen en (laten) vaststellen van integrale beleidskaders om crises en rampen waar mogelijk te voorkomen, beheersbaar te maken en om de gevolgen van crises en rampen in voorkomende gevallen adequaat bestuurlijk te coördineren en te regisseren en materiële en immateriële schade zoveel mogelijk te beperken;

  • c. het zorgdragen voor – en toetsen van – het ontwikkelen, implementeren, beheren en handhaven van samenhangend beleid op het terrein van crisis- en rampenbeheersing door verantwoordelijke partners in veiligheid zowel binnen als buiten de overheid;

  • d. het zorgdragen voor een integrale aanpak van de bescherming van de vitale infrastructuur;

  • e. het ontwikkelen van kwaliteitscriteria en het vaststellen van normen op het terrein van crisis- en rampenbeheersing;

  • f. het waar nodig stimuleren en faciliteren van de verantwoordelijke partners in veiligheid en het deels financieren van de kosten;

  • g. het optreden als coördinator en facilitator inzake crisis- en rampenbeheersing bij dreigende crises en rampen.

Artikel 3:40

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Brandweer en GHOR staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het prestatievermogen van de brandweer en van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen te vergroten door:

  • a. het versterken van de bestuurlijke en financiële organisatie;

  • b. het ontwikkelen van beleid ten aanzien van alle taken van de brandweer en GHOR op het terrein van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg;

  • c. het verbeteren van de kwaliteit van het personeel en het materieel.

Artikel 3:41

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Politie staat onder leiding van een directeur en een plaatsvervangend directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de eenheid van de Nederlandse politie door harmonisatie van inrichting, taken en uitvoering bij regionale korpsen en in dat licht een doelmatige en effectieve allocatie van middelen;

  • b. het verhogen van het presterend vermogen van de politie, onder meer door het maken van afspraken met het ‘politieveld’ over prestatie en (kwaliteits)normen op het terrein van input en output en gewenste effecten van het veiligheidsbeleid.

Artikel 3:42

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De projectdirectie C2000 staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het (doen) aanleggen en in beheer nemen van een landelijk dekkende C2000 infrastructuur en het ondersteunen van de regio’s bij de ingebruikname van het communicatienetwerk.

Artikel 3:43

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Korpsbeheer en relatiebeheer agentschappen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal bij de uitvoering van diens taken als gemandateerd beheerder van het Korps landelijke politiediensten en als beheerder van het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie;

  • b. het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie in de relatie met de beheerder;

  • c. het faciliteren van de beleidsbepaling en kaderstelling ten aanzien van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie;

  • d. het faciliteren van het Korps landelijke politiediensten en het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie in de relaties met het ministerie.

Artikel 3:44

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het samen met het politieveld en het brandweerveld vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van het landelijk management developmentbeleid voor de politie en brandweer en daarbij behorende instrumenten, in afstemming met het regionaal beleid;

  • b. het realiseren van een landelijke infrastructuur van het management development voor de politie en brandweer;

  • c. het zorgdragen voor de voorbereiding van en advisering over Kroonbenoemingen bij de politie;

  • d. het adviseren over benoemingen in de strategische top van de brandweer.

Artikel 3:45

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De eenheid Bewaking en Beveiliging staat onder leiding van een Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging.

 • 2 De eenheid heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, implementeren, beheren en evalueren van het integraal bewakings- en beveiligingsbeleid;

  • b. het inzamelen en evalueren van informatie van de diensten (politiekorpsen, Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst, Beveiligingsambtenaren) ten behoeve van dreigings- en risico-analyses;

  • c. het verzorgen van het voorzitterschap en het secretariaat van de Evaluatie Driehoek, van het Afstemmingsoverleg Bewaking en Beveiliging en van het Uitvoeringsoverleg;

  • d. het zorgdragen voor communicatie met (potentieel) bedreigde personen en instanties;

  • e. het geven van opdrachten en adviezen inzake bewaking en beveiliging aan onder meer regionale politiekorpsen, Koninklijke marechaussee, Korps landelijke politie diensten, Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en het monitoren van de uitvoering;

  • f. het adviseren en begeleiden van het decentraal domein inzake bewaking en beveiliging;

  • g. het borgen van kwaliteit en innovatie van het proces van bewaken en beveiligen, in het bijzonder op het vlak van de uitvoering (technische en technologische maatregelen).

Artikel 3:46

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het agentschap Informatie- en communicatietechnologie Organisatie staat onder leiding van een algemeen directeur.

 • 2 Het agentschap heeft de volgende taken:

  • a. het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van de taakuitvoering en het beheer van de politie, waaronder het ontwikkelen en beheren van de infrastructuren en de informatie- en communicatiesystemen ten behoeve van de politie;

  • b. het desgevraagd verrichten van werkzaamheden op het terrein van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van een regionaal politiekorps of het Korps landelijke politiediensten, indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie;

  • c. het desgevraagd verrichten van werkzaamheden op het terrein van de informatie- en communicatiehuishouding en het beheer daarvan ten behoeve van een tot de Rijksdienst behorende dienst, een regionaal brandweerkorps of een centrale post voor het ambulancevervoer, indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is voor de taakuitvoering van de politie.

Artikel 3:47

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het agentschap Korps landelijke politiediensten staat onder leiding van een korpschef.

Paragraaf 3.7. Project Directoraat-generaal Programma Andere Overheid

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:48

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het projectdirectoraat-generaal Programma Andere Overheid staat onder leiding van een Projectdirecteur-generaal;

 • 2 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Projectdirecteur-generaal treedt de Programmadirecteur Programma Andere Overheid op als diens plaatsvervanger;

 • 3 Het projectdirectoraat-generaal heeft tot taak het zorgdragen voor de uitvoering van het in de ministerraad van 28 november 2003 aanvaarde actieprogramma ‘Andere Overheid’, waarvoor de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties politiek verantwoordelijk is;

 • 4 Binnen de in het derde lid omschreven taak worden de volgende deeltaken onderscheiden:

  • a. het coördineren, stimuleren en aanjagen van activiteiten, die in de reguliere organisaties binnen de ministeries plaatsvinden, ter uitvoering van het actieprogramma;

  • b. de uitvoering van het cluster takenoperatie van de ministeries;

  • c. het voorbereiden van een herontwerp van de rijksdienst, waaronder het doen van voorstellen voor de inrichting van een zogenaamd kernkabinet.

Artikel 3:49

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het projectdirectoraat-generaal bestaat uit een programmateam.

 • 2 Het programmateam staat onder leiding van de Projectdirecteur-generaal.

 • 3 Het programmateam omvat maximaal 15 formatieplaatsen, samengesteld uit:

  • a. een programmadirecteur;

  • b. een secretariaat pDG;

  • c. een programmasecretaris;

  • d. senior beleidsadviseurs;

  • e. beleidsmedewerkers.

Artikel 3:50

[Vervallen per 23-11-2006]

Het programmateam heeft tot taak het ondersteunen van de Projectdirecteur-generaal bij de uitvoering van zijn taken.

Paragraaf 3.8. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:51

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst staat onder leiding van een hoofd en een plaatsvervangend hoofd.

 • 3 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de directie Democratische Rechtsorde (DRO);

  • b. de directie Staatsveiligheid (SV);

  • c. de directie Beveiliging (BC);

  • d. de directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI);

  • e. de directie Bedrijfsvoering (BV);

  • f. de directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ);

  • g. de directie Inlichtingen Buitenland (IB).

Artikel 3:52

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Democratische Rechtsorde staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de Staat of andere gewichtige belangen van de Staat, aangaande:

  • a. tegenkrachten bij integratie;

  • b. terrorisme;

  • c. politiek (gewelddadig) activisme.

Artikel 3:53

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Staatsveiligheid staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het verrichten van onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde, de veiligheid van de Staat of andere gewichtige belangen van de Staat, aangaande:

  • a. ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden;

  • b. bedreiging internationale rechtsorde;

  • c. integriteitsaantastingen.

Artikel 3:54

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Beveiliging staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden;

  • b. het bevorderen van de beveiliging van onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven;

  • c. het bevorderen van de beveiliging van de aangewezen personen, objecten en diensten behorende tot het rijksdomein door het maken van dreigingsinschattingen en -meldingen en risicoanalyses;

  • d. het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die vertrouwensfuncties vervullen of gaan vervullen bij overheid en bedrijfsleven.

Artikel 3:55

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het toegankelijk maken en ontsluiten van open bronnen en open bronnen informatie;

  • b. leveren van bijzondere operationele informatie en diensten;

  • c. het verzorgen van de relaties met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 3:56

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Bedrijfsvoering staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft tot taak het ondersteunen van de organisatie op facilitair gebied, het geven van managementadvies en het leveren van centrale voorzieningen.

Artikel 3:57

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Strategie en Juridische Zaken staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de dienstleiding en het managementteam van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

  • b. het ontwikkelen en bewaken van de strategische koers, juridische en parlementaire aangelegenheden en de interne en externe communicatie.

Artikel 3:58

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directie Inlichtingen Buitenland staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De directie verricht de inlichtingentaak met betrekking tot het buitenland.

Paragraaf 3.9. Bureau Algemene Bestuursdienst

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:59

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Bureau Algemene Bestuursdienst staat onder leiding van een directeur-generaal.

 • 2 Het bureau bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de eenheid Management Development (MD);

  • b. de eenheid Innovatie, Ontwikkeling en Opleiding (IO&O);

  • c. de eenheid Strategie, Informatiemanagement en Managementadvies (SIM).

Artikel 3:60

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De eenheid Management Development staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De eenheid heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, vormgeven en uitbouwen beleid en instrumentarium voor Concern Management Development in het algemeen en voor de ABD-schouw in het bijzonder;

  • b. het vormgeven, ontwikkelen en ondersteunen van selectie voor ABD-vacatures;

  • c. het voeren van regie ten aanzien van de uitvoering van concern Management Development beleid naar de onderdelen van de rijksoverheid;

  • d. het vervullen van het werkgeverschap voor de Topmanagementgroep.

Artikel 3:61

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De eenheid Innovatie, Ontwikkeling en Opleiding staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De eenheid heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, vormgeven en (doen) uitvoeren van primaire diensten met een bijzonder karakter;

  • b. het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen topmanagers van de rijksdienst;

  • c. het geven van sturing aan de opbouw en het onderhoud van een internationaal management development netwerk;

  • d. het vormgeven, ontwikkelen en uitvoeren van een managementpool;

  • e. het zorgdragen voor de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van een loopbaanprogramma waaronder begrepen Intercollegiale consultatie en coaching;

  • f. het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van het kandidatenprogramma.

Artikel 3:62

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De eenheid Strategie, Informatiemanagement en Managementadvies staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De eenheid heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over de strategische ontwikkeling van de Algemene Bestuursdienst en het management development beleid in het concern Rijk;

  • b. het adviseren over ontwikkelingen met betrekking tot kennismanagement en in- en externe communicatie en informatievoorziening;

  • c. het ondersteunen van de directeur-generaal bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken;

  • d. het verzorgen van de secretariële ondersteuning van de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal.

Paragraaf 3.10. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:63

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een hoofd.

 • 3 De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de clusters Brandweerzorg, Rampenbestrijding, Politiezorg en Politieonderwijs;

  • b. het stafbureau Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (SIOOV).

Artikel 3:64

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het stafbureau Inspectie Openbare Orde en Veiligheid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het stafbureau heeft tot taak het ondersteunen van het hoofd van de inspectie en de onderdelen van de inspectie bij de uitvoering van de beleids- en beheerstaken.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Paragraaf 4.1. Overige taken

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Tot de taak van de Concernstaven, de Gemeenschappelijke Diensten de directoraten-generaal, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid behoort voorts de uitvoering van andere taken dan hiervoor genoemd, in opdracht van een minister of de secretaris-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 4.2. Inrichting dienstonderdelen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De secretaris-generaal stelt met inachtneming van dit besluit de inrichting van de onder de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid ressorterende dienstonderdelen voor zover nodig nader vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, geschiedt bij schriftelijk besluit op voordracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, ieder voor zover het hem aangaat, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 4.3. Beheer

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, ieder voor zover het hem aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 4:4

[Vervallen per 23-11-2006]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, en geschiedt op voordracht van de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 4.4. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:5

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 4:7

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina