Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Besluit van 8 november 2004, houdende voorlopige voorzieningen inzake het gebruik van persoonsnummers ten behoeve van de elektronische toegang tot de overheid (Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 9 juni 2004, nummer IIOS2004/69201, DGMOS/DIIOS/II, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 2004, no. W04.04.0344/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 12 oktober 2004, nr. 2004-0000013570, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. administratienummer: het administratienummer, bedoeld in artikel 4.9 van de Wet basisregistratie personen;

  • b. overheidstoegangsvoorziening: de centrale voorziening die ondersteuning biedt bij het verifiëren van de identiteit van personen die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

  • c. verwerkingsverantwoordelijke voor de overheidstoegangsvoorziening: het bestuursorgaan dat de verantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens binnen de overheidstoegangsvoorziening.

Artikel 3

  • 1 Het administratienummer kan bij de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke voor de overheidstoegangsvoorziening en door de bij die voorziening aangesloten bestuursorganen worden gebruikt met het oog op het verifiëren van de identiteit van degene die met behulp van de voorziening toegang zoekt tot elektronisch bestuurlijk verkeer met een bestuursorgaan dat is aangesloten bij de voorziening.

  • 2 De verwerkingsverantwoordelijke voor de overheidstoegangsvoorziening en de bij die voorziening aangesloten bestuursorganen kunnen daarbij van het administratienummer gebruik maken in het verkeer met andere personen en instanties voor zover deze zelf gemachtigd zijn tot het gebruik van het administratienummer.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 november 2004

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

Th. C. de Graaf

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achttiende november 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven