Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (uitvoering richtlijn nr. 2002/85/EG i.v.m. snelheidsbegrenzers motorvoertuigen in de Gemeenschap)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 28-05-2022.
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-04-2009

Besluit van 3 november 2004, houdende wijziging van het Voertuigreglement tot uitvoering van richtlijn nr. 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 tot wijziging van richtlijn nr. 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-1739, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 november 2002 (PbEG L 327) tot wijziging van richtlijn nr. 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen en de artikelen 21, eerste lid, en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 10 september 2004, nr. W09.04.0370/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 oktober 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2367, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 november 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zestiende december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven