Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)

Geldend van 28-07-2004 t/m heden

Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)

De eerdere voorlichtingspublicatie Vaknamen en Vakcodes voor vmbo leerwegen komt hiermee te vervallen. Het betreft de publicatie VO/BOB/2002/2936 van 8 mei 2002, Gele Katern nr. 12. Deze publicatie voegt de aanvullende tabel in met vaknamen en vakcodes van de ’combi vakken’ in de sector landbouw, zoals in mei 2003 op de internetsite eindexamen.nl gepubliceerd. Daarbij zijn de vaknamen betreffende de sector landbouw verkort door de aanhef ’Landbouw en natuurlijke omgeving’ in te korten tot LNO, waardoor ze binnen de daarvoor beschikbare lengte in de geautomatiseerde systemen passen. Tevens zijn enkele vakken, die aan een beperkte groep scholen gegeven worden, toegevoegd. Er zijn derhalve geen vaknamen en vakcodes gewijzigd, echter er wordt voorzien in een volledig overzicht.

Ter voorbereiding en na afloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, CITO-Groep, Cfi e.d. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door één uniforme codering en benaming te gebruiken voor de examenvakken. De instanties die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling met scholen hebben een gemeenschappelijke afspraak voor de vakcodering ontwikkeld. Deze afspraak omvat de nieuwe vakken voor de leerwegen in het vmbo. De voorliggende publicatie zal, inclusief komende aanvullingen, permanent in het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl) beschikbaar zijn. Aanvullende informatie is te verkrijgen bij: CFI/ICO/VO, telefoonnummer 079-3232444.

De benaming van onderstaande vakken komt overeen met de benaming gehanteerd in de regeling modellen diploma’s vmbo. Bij de beroepsgerichte programma’s in de sector landbouw kunnen twee programma’s worden gecombineerd tot één examenvak. Hiervoor zijn in deze publicatie nu ook de vaknamen en vakcodes opgenomen (zie ook de regeling diploma’s modellen vmbo).

De systematiek van de vakcodering

In deze systematiek wordt een vak uniek benoemd met:

  • X de elementcode Integrale Leerlingtelling (ILT-code) van de opleidingen conform de ILT die door Cfi onderhouden en bekendgemaakt wordt en

  • X de code ter aanduiding van het vak.

In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg is het beroepsgerichte programma bepalend voor de sector waar de leerlingen examen in doen. De elementcodering is hier op afgestemd. Leerlingen in de theoretische leerweg hoeven pas hun sector te kiezen in het vierde leerjaar als zij hun sectorwerkstuk maken. De elementcodering 0400 is niet verder gedifferentieerd.

Voor LWOO en LWT kunnen bij overeenkomstige opleidingen voor de beroepsgerichte programma’s dezelfde vakcodes gehanteerd worden als in deze lijst opgenomen echter in combinatie met de respectievelijk bij LWOO en LWT behorende elementcodes.

 

voorbeeld 1

voorbeeld 2

voorbeeld 3

code

2913631

0400133

2816011

elementcode

2913 is vmbo, basisberoepsgerichte leerweg, sector techniek, afdeling elektrotechniek

0400 is vmbo, theoretische leerweg

2816 is vmbo, kaderberoepsgerichte leerweg, sector techniek, afdeling grafische techniek

vakcode

631 is elektrotechniek

133 is economie

011 is Nederlandse taal

Vakaanduidingen in onderstaande

Een vak wordt, binnen een opleiding, aangeduid met:

  • 1. de vaknaam voor gebruik op examendocumenten (met name de cijferlijst bij het diploma) is wettelijk vastgelegd. De namen van de algemene vakken zijn vastgelegd in de WVO artikelen 10, 10b en 10d. De namen van de in de WVO artikel 10b en 10d bedoelde beroepsgerichte afdelingsvakken zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO artikel 26h, respectievelijk 26i en de intrasectorale programma’s zijn vastgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26j;

  • 2. de (korte) vakroepnaam voor gevallen waar gebruik van de (lange) wettelijke vaknaam niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld: bloembin voor de differentiatie bloembinden en -schikken;

  • 3. de vakafkorting voor gegevensuitwisseling met landelijke instanties en / of registers, bijvoorbeeld: lnb;

  • 4. het vaknummer voor gebruik in informatiesystemen, bijvoorbeeld: 931.

De wijze van opslag in geautomatiseerde administraties van de vakaanduidingen is achtereenvolgens:

  • wettelijke vaknaam, alfanumeriek, maximaal 72 posities;

  • vakroepnaam, alfanumeriek, maximaal 18 posities;

  • vakafkorting, alfanumeriek, maximaal 4 posities;

  • vaknummer, numeriek, maximaal 3 posities.

legenda:

BB = basisberoepsgerichte leerweg

KB = kaderberoepsgerichte leerweg

GL = gemengde leerweg

TL = theoretische leerweg

De

directeur Voortgezet Onderwijs

drs. E.P. van Manen

Wettelijke vaknaam

roepnaam

afk.

BB

KB

GL

TL

beroepsgerichte programma’s in het vmbo

   

Element code

Vak

code

Element code

Vak

code

Element code

Vak

code

Element code

Vakcode

Sector techniek

bouwtechniek

bouw

bt

2911

-

2811

-

2711

-

-

-

bouwtechniek – timmeren

tim

btt

2911

601

2811

601

2711

601

-

-

bouwtechniek – metselen

mets

btm

2911

611

2811

611

2711

611

-

-

bouwtechniek – schilderen/

schild

bts

2911

621

2811

621

2711

621

-

-

afwerkingstechnieken

elektrotechniek

elek

et

2913

631

2813

631

2713

631

-

-

grafische techniek

gratech

gt

2916

641

2816

641

2716

641

-

-

installatietechniek

instaltech

it

2915

651

2815

651

2715

651

-

-

metaaltechniek

metatech

mt

2912

661

2812

661

2712

661

-

-

transport en logistiek

translog

tl

2917

671

2817

671

2717

671

-

-

voertuigentechniek

voertech

vt

2914

681

2814

681

2714

681

-

-

Rijn, binnen- en kustvaart*

rbkvaart

rbk

2918

691

2818

691

2718

691

-

-

haven en vervoer*

havenvervoer

hvs

2919

692

2819

692

2719

692

-

-

mode en techniek*

modetech

mot

2920

699

2820

699

2720

699

-

-

Intrasectorale programma’s

-

-

               

metalektro

metalektro

me

2921

686

2821

686

2721

686

-

-

bouw-breed

bouwbreed

bb

2923

626

2823

626

2723

626

-

-

instalektro

instalektro

ie

2922

696

2822

696

2722

696

-

-

Sector zorg en welzijn

uiterlijke verzorging

uitverz

uv

2932

701

2832

701

2732

701

-

-

verzorging

verz

vz

2931

711

2831

711

2731

711

-

-

Intrasectorale programma’s

zorg en welzijn breed

zorgwelbreed

zwb

2941

726

2841

726

2741

726

-

-

Sector economie

administratie

admin

ad

2951

801

2851

801

2751

801

-

-

consumptief

cons

co

2954

-

2854

-

2754

-

-

-

consumptief – horeca

horeca

coh

2954

811

2854

811

2754

811

-

-

consumptief – bakken

bakken

cob

2954

821

2854

821

2754

821

-

-

handel en verkoop

handelverk

hv

2952

831

2852

831

2752

831

-

-

mode en commercie

modecom

mc

2953

841

2853

841

2753

841

-

-

Intrasectorale programma’s

handel en administratie

handadm

ha

2962

856

2862

856

2762

856

-

-

consumptief-breed

consbreed

cb

2961

866

2861

866

2761

866

-

-

Sector landbouw

                   

Afdelingen:

                   

landbouw en natuurlijke

omgeving

lnom

ln

2971

-

-

-

2771

-

-

-

LNO plantenteelt/variant:

open teelt

pteeltopen

lnpo

2971

901

   

2771

901

-

-

LNO plantenteelt/variant:

gesloten teelt

pteeltgesl

lnpg

2971

911

   

2771

911

-

-

LNO groene ruimte

groenruim

lngr

2971

921

   

2771

921

-

-

LNO bloembinden en -schikken

bloembin

lnb

2971

931

   

2771

931

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging/

productiedieren

dierzorg

lbd

2971

-

 

-

2771

-

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging/

variant: productiedieren

dierzorgp

lndp

2971

941

   

2771

941

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging/

variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

2971

951

   

2771

951

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging/

variant: gezelschapsdieren

dierzorgg

lndg

2971

951

   

2771

951

-

-

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

verwagprod

vap

2971

961

   

2771

961

-

-

ondersteunende vakken:

agrarische bedrijfseconomie

agrabed

lnab

-

-

2871

978

-

-

-

-

agrarische techniek

agratech

lnat

-

-

2871

979

-

-

-

-

combi vakken:

LNO plantenteelt en groene

pteelt-gr

pgr

-

-

2871

904

-

-

-

-

LNO plantenteelt en bloembinden

en -schikken

pteelt-b

pb

-

-

2871

905

-

-

-

-

LNO plantenteelt en dierhouderij

en -verzorging

pteelt-d

pd

-

-

2871

906

-

-

-

-

LNO plantenteelt en verwerking

agrarische producten

pteelt-vap

pvap

-

-

2871

907

-

-

-

-

LNO plantenteelt en agrarische

bedrijfseconomie

pteelt-ab

pab

-

-

2871

908

-

-

-

-

LNO plantenteelt en agrarische

techniek

pteelt-at

pat

-

-

2871

909

-

-

-

-

LNO groene ruimte en

bloembinden en -schikken

groenruim-b

grb

-

-

2871

924

-

-

-

-

LNO groene ruimte en

dierhouderij en -verzorging

groenruim-d

grd

-

-

2871

925

-

-

-

-

LNO groene ruimte en verwer-king agrarische producten/ levensmiddelen technologie

groenruim-vap

grva

-

-

2871

926

-

-

-

-

LNO groene ruimte en agrarische

bedrijfseconomie

groenruim-ab

grab

-

-

2871

927

-

-

-

-

LNO groene ruimte en

agrarische techniek

groenruim-at

grat

-

-

2871

928

-

-

-

-

LNO bloembinden en -schikken en

dierhouderij en -verzorging

bloembin-d

bd

-

-

2871

934

-

-

-

-

LNO bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

bloembin-vap

bvap

-

-

2871

935

-

-

-

-

LNO bloembinden en -schikken en

agrarische bedrijfseconomie

bloembin-ab

bab

-

-

2871

936

-

-

-

-

LNO bloembinden en -schikken en

agrarische techniek

bloembin-at

bat

-

-

2871

937

-

-

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging en dierzorg-vap

verwerking agrarische producten

dvap

-

-

2871

945

-

-

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging

en agrarische bedrijfseconomie

dierzorg-ab

dab

-

-

2871

946

-

-

-

-

LNO dierhouderij en -verzorging

en agrarische techniek

dierzorg-at

dat

-

-

2871

947

-

-

-

-

LNO verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

verwagprod-ab

vaab

-

-

2871

965

-

-

-

-

LNO verwerking agrarische pro-ducten/levensmiddelen tech-nologie en agrarische techniek

verwagprod-at

vaat

-

-

2871

966

-

-

-

-

Intrasectorale programma’s

landbouw-breed

landbouw

lb

2981

986

2881

986

2781

986

-

-

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

-

131

-

131

-

131

-

131

Arabische taal

Arabisch

ar

-

111*

-

111*

-

111

-

111

biologie

biologie

bi

-

191

-

191

-

191

-

191

Duitse taal

Duits

du

-

063

-

063

-

063

-

063

economie

economie

ec

-

233

-

233

-

233

-

233

Engelse taal

Engels

en

-

071

-

071

-

071

-

071

Franse taal

Frans

fa

-

053

-

053

-

053

-

053

Friese taal

Fries

fr

-

-

-

-

-

021

-

021

geschiedenis en staatsinrichting

gesch/staatsinr

gs

-

125

-

125

-

125

-

125

Hebreeuws Klassiek

Klassiek

Hebreeuws

Kh

-

-

-

-

-

-

-

383

Hebreeuws Modern

Modern

Hebreeuws

Mh

-

-

-

-

-

-

-

393

kunstvakken I

(gemeenschappelijk deel)

kunstv I

kv1

-

416

-

416

-

416

-

416

kunstvakken II beeldende

vakken-audiovisuele vormgeving

beeldend-av

bav

-

-

-

-

-

420

-

420

kunstvakken II beeldende

vakken-film

beeldend-fi

bfi

-

-

-

-

-

421

-

421

kunstvakken II beeldende

vakken-fotografie

beeldend-fo

bfo

-

-

-

-

-

422

-

422

kunstvakken II beeldende

vakken-handvaardigheid/ handenarbeid

beeldend-ha

bha

-

-

-

-

-

417

-

417

kunstvakken II beeldende

vakken-handvaardigheid/ textiele werkvormen

beeldend-tw

btw

-

-

-

-

-

419

-

419

kunstvakken II beeldende

vakken-tekenen

beeldend-te

bte

-

-

-

-

-

418

-

418

kunstvakken II dans

dans

kda

-

-

-

-

-

414

-

414

kunstvakken II drama

drama

kdr

-

-

-

-

-

415

-

415

kunstvakken II muziek

muziek

kmu

-

-

-

-

-

413

-

413

lichamelijke opvoeding

lo

lo

-

353

-

353

-

353

-

353

maatschappijleer

gemeenschappelijk deel)

mijleer

ma

-

322

-

322

-

322

-

322

maatschappijleer II

mijleer II

ma2

-

323

-

323

-

323

-

323

natuur- en scheikunde I

nask I

nsk1

-

173

-

173

-

173

-

173

natuur- en scheikunde II

nask II

nsk2

-

-

-

-

-

174

-

174

Nederlandse taal

Nederlands

ne

-

011

-

011

-

011

-

011

Spaanse taal

Spaans

sp

-

081*

-

081*

-

081

-

081

Turkse taal

Turks

tu

-

101*

-

101*

-

101

-

101

wiskunde

wiskunde

wi

-

153

-

153

-

153

-

153

Terug naar begin van de pagina