Besluit instelling vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Somalië

[Regeling vervallen per 20-02-2005.]
Geldend van 18-06-2004 t/m 19-02-2005

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 11 juni 2004, tot het instellen van een vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie van asielzoekers afkomstig uit Somalië

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 28 mei 2004 uitspraak gedaan in een drietal Somalische zaken;

– dat de Raad van State van oordeel is dat “gelet op het algemene karakter van de thans voor de getroffen voorlopige maatregel gegeven motivering – waarbij de Afdeling in aanmerking neemt dat de daarbedoelde garantie bij uitzetting naar Somalië thans niet wordt geboden – moet worden geoordeeld dat voormelde gemotiveerde ‘interim measure’ van de President vooralsnog in de weg staat aan uitzetting naar Noord-Somalië van vreemdelingen van Somalische nationaliteit die behoren tot een minderheid en die geen familie of clanbanden hebben in Noord-Somalië.”;

– dat naar aanleiding van het oordeel van de Raad van State een vertrekmoratorium wordt ingesteld voor maximaal een jaar in afwachting van verdere ontwikkelingen in nationale en internationale jurisprudentie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-02-2005]

Er wordt een vertrekmoratorium ingesteld voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die behoren tot een minderheid en die geen banden hebben in Noord-Somalië.

Artikel 2

[Vervallen per 20-02-2005]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen zoals bedoeld in artikel 1, niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 20-02-2005]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door de categorie van asielzoekers als bedoeld in artikel 1 recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 20-02-2005]

Artikel 1, 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Somalië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 20-02-2005]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant en geldt voor maximaal een jaar.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina