Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand

[Regeling vervallen per 17-11-2006.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties houdende tijdelijke regels ter zake van experimenten in het kader van het project ‘Kiezen op Afstand’ (Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand)

Hoofdstuk 2. Bepalingen omtrent stemmen in een stemlokaal van eigen keuze

[Vervallen per 17-11-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2006]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2006]

 • 1 Burgemeester en wethouders van een gemeente waar een experiment wordt gehouden, stellen tijdig voor de verkiezing het model vast van de stempas die tijdens het experiment wordt gebruikt.

 • 2 De stempas bevat ten minste de gegevens en de echtheidskenmerken, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling. Naast de gegevens, bedoeld in de eerste volzin, kunnen burgemeester en wethouders andere gegevens op de stempas vermelden, voor zover deze van belang zijn voor de uitvoering van het experiment.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2006]

 • 1 De opgave, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Experimentenbesluit, bevat de volgende gegevens:

  • a. gemeentecode, stemdistrictnummer en volgnummer en productienummer van de stempas;

  • b. naam, voornamen en geboortedatum van de kiesgerechtigde;

  • c. naam of kenmerk van de ambtenaar die de gegevens heeft opgenomen in de opgave;

  • d. aanduiding van een van de volgende redenen van opneming in de opgave:

   • 1°. vervangen door kiezerspas;

   • 2°. vervangen door volmachtbewijs;

   • 3°. vervangen door briefstembewijs, onderscheidenlijk internet- of telefoonstembescheiden;

   • 4°. vervangende stempas verstrekt krachtens artikel 5 van het Experimentenbesluit;

   • 5°. ongeldig verklaard wegens ontbreken kiesgerechtigdheid of overlijden tenaamgestelde;

   • 6°. ongeldig verklaard wegens vastgestelde ontvreemding of andere reden van onrechtmatig in omloop zijn.

 • 2 Nadat het stembureau uitvoering heeft gegeven aan artikel N 1 van de Kieswet, onderscheidenlijk N 2 van het Kiesbesluit, wordt de opgave in het verzegelde pak gevoegd met de ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en de aantekeningen van het stembureau die daarop betrekking hebben.

Artikel 5

[Vervallen per 17-11-2006]

In afwijking van de Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit (Stcrt. 1989, 210), worden ten behoeve van het experiment voor de processen-verbaal, bedoeld in artikel N 10, derde lid, van de Kieswet en de artikelen J 30 en N 5, derde lid, van het Kiesbesluit, de modellen vastgesteld, die in bijlage 2 bij deze regeling zijn opgenomen.

Hoofdstuk 3. Bepalingen omtrent het stemmen met behulp van internet of telefoon

[Vervallen per 17-11-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 17-11-2006]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Artikel 7

[Vervallen per 17-11-2006]

De kandidaatcode wordt toegekend op een door de minister te bepalen wijze uit door hem beschikbaar gestelde nummers, met dien verstande dat:

 • a. de kandidaatcode uit een uniek en willekeurig getal van negen cijfers bestaat;

 • b. iedere kandidaatcode slechts aan één kandidaat, onderscheidenlijk de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen, wordt toegekend;

 • c. aan iedere op een overzicht van kandidatenlijsten vermelde kandidaat, alsmede aan de mogelijkheid om een blanco stem uit te brengen, zonder aanzien des persoons een aantal kandidaatcodes wordt toegekend dat ten minste gelijk is aan het aantal verzoeken van kiezers om met behulp van internet of telefoon te stemmen, dat op de dag van kandidaatstelling voor de desbetreffende verkiezing is ingewilligd.

Artikel 8

[Vervallen per 17-11-2006]

De voorziening is zodanig ingericht dat na het drie maal achtereen invoeren van een bestaande stemcode en een niet bij die stemcode behorende toegangscode, pas na zestig minuten opnieuw een toegangscode voor die stemcode kan worden ingevoerd.

Artikel 9

[Vervallen per 17-11-2006]

De teksten die de voorziening aan de kiezer toont, onderscheidenlijk laat horen, bij het uitbrengen van zijn stem, zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 10

[Vervallen per 17-11-2006]

De leden en de plaatsvervangende leden van een stembureau dat uitsluitend bestemd is voor het uitbrengen van stemmen met behulp van internet of telefoon ontvangen van de minister een vergoeding overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 11

[Vervallen per 17-11-2006]

 • 1 Van de stemming en de stemopneming wordt door het stembureau proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het model dat als bijlage 5 bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 Van een schorsing van de stemming wordt door het stembureau proces-verbaal opgemaakt, overeenkomstig het model dat als bijlage 6 bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 12

[Vervallen per 17-11-2006]

 • 1 De voorzitter van het stembureau draagt er zorg voor dat tezamen met het proces-verbaal, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Experimentenbesluit, een kopie van de versleutelde stemmen die aanwezig zijn in het geheugen van de voorziening alsmede een kopie van de onversleutelde stemmen in verzegelde vorm worden overgebracht naar de minister. De minister draagt er zorg voor, dat beide kopieën terstond worden overgebracht naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.

 • 2 Indien de stemming is hervat na een schorsing draagt de voorzitter van het stembureau, onderscheidenlijk de minister, er tevens zorg voor dat het proces-verbaal van schorsing, bedoeld in artikel 11, tweede lid, tezamen met het proces-verbaal van de zitting van het stembureau wordt overgebracht naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 17-11-2006]

Artikel 13

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 14

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Bijlage 1. (Deze bijlage behoort bij de Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Koninkrijksrelaties van 11 mei 2004, nr. 00000219000.)

[Vervallen per 17-11-2006]

De stempas bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • 1. Ruimte voor een postzegel of een port betaald stempel.

 • 2. Retouradres (indien onbestelbaar).

 • 3. Aanduiding: ‘stempas’.

 • 4. Aanduiding van de verkiezing waarop de oproeping betrekking heeft en de datum van die verkiezing.

 • 5. Naam van de gemeente die de kaart heeft uitgereikt.

 • 6. Aanduiding van de kieskring waarin de gemeente is gelegen.

 • 7. Naam van de kiezer.

 • 8. Eerste voornaam kiezer, voorletter van overige voornamen.

 • 9. Geboortedatum van de kiezer.

 • 10. Straatnaam en huisnummer van de kiezer.

 • 11. Postcode en woonplaats van de kiezer.

 • 12. Productienummer van producent van de stempas in cijfers.

 • 13. Stempasnummer in cijfers.

 • 14. Uitleg over de mogelijkheid om in een stemlokaal naar keuze te stemmen (en vermelding waar de kaart gebruikt kan worden): ‘Met deze stempas kunt u binnen deze gemeente in een stembureau naar keuze uw stem uitbrengen.’ (Gemeente en Kieskring vermelden).

 • 15. Oproep om kaart mee te nemen: ‘Zonder deze kaart kunt u niet stemmen!’.

 • 16. Locatie stemlokaal van eigen kiesdistrict of dichtstbijzijnde stembureau.

 • 17. Verwijzing naar vindplaats van locaties overige stemlokalen.

 • 18. Openingstijden stemlokalen.

 • 19. Verwijzing naar vindplaats van kandidatenlijsten.

 • 20. Uitleg over stemmen bij volmacht: ‘Stemmen bij volmacht. Als u niet zelf aan de stemming kunt deelnemen, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Is deze kiezer in dezelfde gemeente ingeschreven, dan kunt u gebruik maken van het volmachtbewijs. [Wilt u een kiezer machtigen die in een andere gemeente is ingeschreven, dan dient u tot en met de veertiende dag <datum> voor de dag van stemming een schriftelijk verzoek in te dienen bij de gemeente.] (De tekst tussen rechte haken is niet nodig bij de verkiezingen van de gemeenteraad.) De gemachtigde kan een volmachtstem uitsluitend tegelijk met de eigen stem uitbrengen! Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat u zelf hebt ingevuld wie u machtigt tot het uitbrengen van uw stem.’.

 • 21. Informatie over verkrijgen formulieren voor schriftelijke verzoeken: ‘De formulieren voor de schriftelijke verzoeken zijn verkrijgbaar ter gemeentesecretarie.’ (niet nodig bij de verkiezingen van de gemeenteraad).

 • 22. Plaats om gegevens gemachtigde (met pen) in te vullen bij volmacht.

 • 23. Uitleg hoe een vervangende stempas kan worden verkregen (tot welke datum, waar en hoe).

 • 24. Uitleg over omzetten stempas in kiezerspas: ‘Stemmen in een andere gemeente. Als u in een andere gemeente aan de verkiezing wilt deelnemen, kunt u in persoon tot en met de vijfde dag voor de dag van stemming <datum> deze stempas bij uw gemeente laten omzetten in een kiezerspas. Een schriftelijk verzoek tot het stemmen in een andere gemeente, kunt u tot en met de veertiende dag voor de dag van stemming <datum> indienen bij de gemeente.’ (niet nodig bij de verkiezingen voor de gemeenteraad).

 • 25. Weergave van strafbepalingen betreffende vervalsen stempas, stemmen op naam van een ander: ‘Het is strafbaar om op naam van een ander aan de stemming deel te nemen (art. 128 Wetboek van Strafrecht).’.

 • 26. Mededeling dat de voorzitter van het stembureau aanvullende identificatie kan verlangen ‘Neem uw identificatiebewijs mee! De voorzitter van het stembureau is bevoegd van u te verlangen dat u zich identificeert.’.

 • 27. Vindplaats van algemene informatie.

De stempas bevat ten minste drie van de onderstaande echtheidskenmerken:

 • inktkleuren die verkleuren bij reproductie of vervalsing

 • chemisch beveiligde inkt

 • codering of nummering

 • fluorescerende inkt en/of fluorescerende vezels in het papier

 • perforaat

 • gebruikte materialen (papier, inkt en folie) zijn niet vrij verkrijgbaar op de markt

 • microtekst

 • hologrambeveiliging

 • watermerkpapier.

Bijlage 2. Model SWS/J 38-1

[Vervallen per 17-11-2006]

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal

[Vervallen per 17-11-2006]

Gemeente: ...............................................

Kieskring:1 ............ (..............................)

Stembureau: ............................................

Dag van de stemming: ............................

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement/de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ................../de raad van de gemeente ......................................................

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen ’s ochtends om ........... uur.

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

 • a. de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben;

 • b. een opgave van de stempassen die ongeldig zijn (zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand).

C. Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen. Het stembureau heeft het (de) verzegelde pak(ken) met stembiljetten geopend en vastgesteld dat het aantal stembiljetten bedroeg: .........................

D. De stemming heeft ’s ochtends om zeven uur dertig aanvang genomen. De voorzitter heeft om .................. uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de zitting onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op ............................................. om .................... uur te ...................... Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat en een overzicht van stemlokalen in de gemeente waar wel gestemd kan worden.

E. In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de sleuf van de stembus afgesloten.2 De stembus is verzegeld. De sleutel waarmee de stembus is afgesloten, is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.

F. In afzonderlijke pakken zijn gedaan:

 • a. de ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben alsmede de opgave van de stempassen die ongeldig zijn;

 • b. de ingehouden stempassen en volmachtbewijzen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben;

 • c. de overige stempassen;

 • d. de overige volmachtbewijzen en kiezerspassen3;

 • e. de niet gebruikte stembiljetten;

 • f. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.4

G. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

O geen bezwaren ingebracht.

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

H. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

................................................................

...............................................................)

Plaats: ......................................................

Datum: .....................................................

............................................., Voorzitter

...............................................................,

...............................................................,

....................................................., Leden

Model SWS/J 38-3

[Vervallen per 17-11-2006]

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau, waar een stemmachine is gebruikt5 bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal

Gemeente: ...............................................

Kieskring:6 ............ (..............................)

Stembureau: ............................................

Dag van de stemming: ............................

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement/de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ..................../de raad van de gemeente .............................................................

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen ’s ochtends om ............. uur.

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

C. Het stembureau heeft voor de aanvang van de stemming vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed is en dat er geen stemmen in het geheugen van de stemmachine zijn opgeslagen. De voorzitter heeft ervoor zorg gedragen dat bij aanvang van de stemming de machine kon worden vrijgegeven.

D. De stemming heeft ‘s ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen. De voorzitter heeft om .............. uur verklaard dat zich naar het oordeel van het stembureau in of bij het stemlokaal omstandigheden voordeden die de behoorlijke voortgang van de stemming onmogelijk maakten. De zitting is daarop geschorst. De voorzitter heeft hiervan terstond mededeling gedaan aan de burgemeester. De burgemeester heeft vervolgens bepaald dat de zitting wordt hervat op ...................................... om ............... uur te ............................. Aan de deur van het stemlokaal is een kennisgeving bevestigd dat de zitting is geschorst, alsmede een mededeling waar en wanneer de zitting wordt hervat en een overzicht van stemlokalen in de gemeente waar wel gestemd kan worden.

E. In tegenwoordigheid van de in het stemlokaal aanwezige kiezers is de stemmachine voor het uitbrengen van stemmen geblokkeerd. De hiervoor gebruikte sleutel is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.7

F. In afzonderlijke pakken zijn gedaan:

 • a. de ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben alsmede de opgave van de stempassen die ongeldig zijn;

 • b. de ingehouden stempassen en volmachtbewijzen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben;

 • c. de overige stempassen;

 • d. de overige volmachtbewijzen en kiezerspassen8.

Alle pakken zijn daarna verzegeld. 9

G. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

O geen bezwaren ingebracht.

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

H. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

................................................................

...............................................................)

Plaats: ......................................................

Datum: .....................................................

............................................., Voorzitter

...............................................................,

...............................................................,

....................................................., Leden

Model SWS/N 10-1

[Vervallen per 17-11-2006]

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal

Gemeente: ...............................................

Kieskring:10 ............ (..............................)

Stembureau: ............................................

Dag van de stemming: ............................

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement/de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ............/de raad van de gemeente ......................

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen ’s ochtends om ............ uur.

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

C. Het stembureau heeft vastgesteld dat de stembus leeg was. Het stembureau heeft vervolgens het deksel van de stembus afgesloten met het daartoe bestemde slot. De sleutel is door de voorzitter in bewaring genomen.11 Het stembureau heeft het (de) verzegelde pak(ken) met stembiljetten geopend en het aantal stembiljetten vastgesteld (aantal invullen bij punt F, sub a).

D. De stemming heeft ’s ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen en heeft geduurd tot ‘s avonds negen uur.12 De voorzitter heeft om negen uur aangekondigd dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken. Aan de om negen uur in het stemlokaal of bij de ingang daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze kiezers aan de stemming heeft deelgenomen is de sleuf van de stembus gesloten.

E. Aantallen kiezers13

Bij het stembureau hebben zich aangemeld:

a. kiezers in het bezit van een stempas:

........

(ingenomen stempassen tellen)

 

b. kiezers in het bezit van een kiezerspas14 of volmachtbewijs:

........

(ingenomen kiezerspassen en volmachtbewijzen tellen)

 

c. kiezers in het bezit van een ongeldige stempas of volmachtbewijs:

........

(ingenomen ongeldige stempassen en volmachtbewijzen tellen, voor zover deze voorkomen in de opgave van ongeldige stempassen)

 

d. kiezers in het bezit van een stempas of volmachtbewijs welke niet voldoet aan de echtheidskenmerken:

 

(ingenomen stempassen en volmachtbewijzen tellen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken)

 

F. Aantallen stembiljetten

a. beginvoorraad stembiljetten:

........

(het onder C vastgestelde aantal vermelden)

 

b. eindvoorraad ongebruikte stembiljetten:

........

(overgehouden stembiljetten tellen)

 

c. aantal uitgereikte stembiljetten:

........

(door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

 

d. aantal teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten:

........

(onbruikbaar gestempelde biljetten tellen)

 

e. aantal stembiljetten van kiezers die geweigerd hebben het stembiljet in de stembus te steken:

........

(door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

 

G. De voorzitter heeft de onder E en F aangegeven aantallen aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt.

H. Vervolgens heeft het stembureau een verklaring opgemaakt betreffende het aantal op de kiezerspassen en de volmachtbewijzen gestelde parafen. Deze verklaring heeft het stembureau eveneens gewaarmerkt.

I. Tenslotte zijn in afzonderlijke pakken gedaan, tezamen met een gewaarmerkte verklaring omtrent de aantallen documenten die het pak bevat:

 • a. de ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben alsmede de opgave van de stempassen die ongeldig zijn;

 • b. de ingehouden stempassen en volmachtbewijzen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben;

 • c. de overige stempassen;

 • d. de overige volmachtbewijzen en kiezerspassen, tezamen met de gewaarmerkte verklaring omtrent de aantallen daarop gestelde parafen.

 • e. de niet gebruikte stembiljetten;

 • f. de teruggegeven en onbruikbaar gemaakte stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

J. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

O geen bezwaren ingebracht

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

K. Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken is de stembus geopend.15 De stembiljetten zijn geteld. Hun aantal bedroeg: .........................................

L. Nadat de stembiljetten zijn geopend, zijn deze lijstgewijze bijeengevoegd.

M. Het stembureau heeft overeenkomstig artikel N 7 van de Kieswet ongeldig verklaard:

 • a. andere stembiljetten dan die welke volgens het bepaalde bij of krachtens de wettelijke bepalingen mogen worden gebruikt;

 • b. stembiljetten waarop de kiezer niet, door het geheel of gedeeltelijk rood maken van het witte stipje in een stemvak, op ondubbelzinnige wijze heeft kenbaar gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt;

 • c. stembiljetten waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd.

Het aantal van de onder a tot en met c bedoelde, ongeldige, stembiljetten bedraagt: .........................

De voorzitter heeft de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent, ten aanzien van elk in aanmerking komend stembiljet onmiddellijk bekend gemaakt. Indien een van de aanwezige kiezers dit heeft verlangd, zijn de biljetten getoond.

N. Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

a. het aantal in de stembus16 aangetroffen stembiljetten

........

(zie onder K)

 

b. het totale aantal ongeldige stembiljetten

........

(zie onder M)

 

Het aantal geldige stembiljetten bedraagt derhalve:

........

O. De voorzitter heeft bekendgemaakt dat zijn uitgebracht op:

Lijst nr. 1

Aanduiding van de politieke groepering: ....................................................

Nr., naam en voorletters van de kandidaten

Aantal stemmen

   

1 ..............................

.........................

   

2 ..............................

.........................

enz.

 

Gezamenlijk aantal van de op de lijst uitgebrachte stemmen: .......................

Lijst nr. (enz.)

(In te vullen ten aanzien van iedere lijst in de volgorde van de nummers van de lijsten zowel het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijke aantal uitgebrachte stemmen.)

P. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitkomst van de stemming

O geen bezwaren ingebracht

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

Q. Vervolgens zijn op de wijze, voorgeschreven in artikel N 9 van de Kieswet in afzonderlijke pakken gedaan:

 • a. de ongeldig verklaarde stembiljetten;

 • b. de geldige stembiljetten.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

R. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

................................................................

...............................................................)

Plaats: ......................................................

Datum: .....................................................

..............................................., Voorzitter

...............................................................,

....................................................., Leden

Model SWS/N 10-3

[Vervallen per 17-11-2006]

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau, waar een stemmachine is gebruikt17 bij het stemmen in een willekeurig stemlokaal

Gemeente: ............................................

Kieskring: 18 ............ (..............................)

Stembureau: ..................................................

Dag van de stemming: ............................

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement/de Tweede Kamer der Staten-Generaal/provinciale staten van ............./de raad van de gemeente ...........................

A. Het stembureau heeft in het stemlokaal zitting genomen ’s ochtends om ........ uur.

B. Op de tafel van het stembureau zijn neergelegd:

C. Het stembureau heeft voor de aanvang van de stemming vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed was en dat er geen stemmen in het geheugen van de stemmachine waren opgeslagen. De voorzitter heeft er zorg voor gedragen dat bij aanvang van de stemming de machine kon worden vrijgegeven.19

D. De stemming heeft ’s ochtends zeven uur dertig een aanvang genomen en heeft geduurd tot ’s avonds negen uur.20 De voorzitter heeft om negen uur aangekondigd dat de voor de stemming bepaalde tijd was verstreken. Aan de om negen uur in het stemlokaal of bij de ingang daarvan aanwezige kiezers is nog gelegenheid geboden hun stem uit te brengen. Nadat de laatste van deze kiezers aan de stemming heeft deelgenomen, is de stemmachine voor het uitbrengen van stemmen geblokkeerd.

E. Aantallen kiezers21

Bij het stembureau hebben zich aangemeld:

a. kiezers in het bezit van een stempas:

........

(ingenomen stempassen tellen)

 

b. kiezers in het bezit van een kiezerspas22 of volmachtbewijs:

........

(ingenomen kiezerspassen en volmachtbewijzen tellen)

 

c. kiezers in het bezit van een ongeldige stempas of volmachtbewijs:

........

(ingenomen ongeldige stempassen en volmachtbewijzen tellen, voor zover deze voorkomen in de opgave van ongeldige stempassen)

 

d. kiezers in het bezit van een stempas of volmachtbewijs welke niet voldoet aan de echtheidskenmerken:

........

(ingenomen stempassen en volmachtbewijzen tellen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken)

 

F. Gebruik van de stemmachine

a. Aantal kiezers dat de stemmachine heeft gebruikt:

........

b. Aantal kiezers dat heeft geweigerd van de stemmachine gebruik te maken of zich heeft verwijderd zonder de stem vast te leggen:

........

(door de voorzitter bijgehouden aantal vermelden)

 

G. De voorzitter heeft de onder E en F aangegeven aantallen aan de aanwezige kiezers bekendgemaakt.

H. Vervolgens heeft het stembureau een verklaring opgemaakt betreffende het aantal op de kiezerspassen en de volmachtbewijzen gestelde parafen. Deze verklaring heeft het stembureau eveneens gewaarmerkt.

I. Ten slotte zijn in afzonderlijke pakken gedaan, tezamen met een gewaarmerkte verklaring omtrent de aantallen documenten die het pak bevat:

 • a. de ingehouden ongeldige stempassen en volmachtbewijzen en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben alsmede de opgave van de stempassen die ongeldig zijn;

 • b. de ingehouden stempassen en volmachtbewijzen die niet voldoen aan de echtheidskenmerken en de aantekeningen van het stembureau die hierop betrekking hebben;

 • c. de overige stempassen;

 • d. de overige volmachtbewijzen en kiezerspassen, tezamen met de gewaarmerkte verklaring omtrent de aantallen daarop gestelde parafen.

Alle pakken zijn daarna verzegeld.

J. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de voornoemde verrichtingen

O geen bezwaren ingebracht

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

K. Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken heeft de voorzitter de handelingen verricht die nodig zijn om een afdruk van de uitkomsten van de stemming te verkrijgen.

L. De voorzitter heeft aan de hand van de afdruk met de uitkomsten van de stemming ten aanzien van iedere lijst bekendgemaakt:

 • a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen

 • b. de som van de aantallen, bedoeld onder a.

M. Het stembureau heeft vervolgens de volgende aantallen vastgesteld:

a. het aantal kiezers dat van de stemmachine gebruik heeft gemaakt (zie onder F):

........

b. het aantal geldig uitgebrachte stemmen:

........

(de onder L bedoelde stemcijfers van de lijsten optellen)

 

Het aantal blanco stemmen bedraagt derhalve:

........

N. Door de in het stemlokaal aanwezige kiezers zijn naar aanleiding van de vaststelling van de uitkomst van de stemming

O geen bezwaren ingebracht

O de volgende bezwaren ingebracht:

................................................................

................................................................

Deze bezwaren geven het stembureau aanleiding het volgende op te merken:

................................................................

................................................................

O. Het geheugen van de stemmachine waarop de stemmen zijn vastgelegd is vervolgens in een pak gedaan, dat is verzegeld. De afdruk van de uitkomsten van de stemming is aan het proces-verbaal gehecht.

P. Het stembureau is na de opening van de zitting onveranderd gebleven. (In de samenstelling van het stembureau is (zijn) de volgende verandering(en) voorgekomen:

................................................................

................................................................

Plaats: ......................................................

Datum: .....................................................

.............................................., Voorzitter

...............................................................,

....................................................., Leden

Bijlage 3

[Vervallen per 17-11-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Bijlage 4

[Vervallen per 17-11-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Bijlage 5

[Vervallen per 17-11-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

Bijlage 6

[Vervallen per 17-11-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.]

 1. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [1]
 2. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst voordat de stembus zou worden geopend, vervalt deze zin. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst nadat de stembus is geopend, wordt deze zin vervangen door: Alle stembiljetten die zich in de stembus bevonden, zijn daarin teruggedaan.

  ^ [2]
 3. Bij verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente zijn de bepalingen over kiezerspassen niet van toepassing.

  ^ [3]
 4. Indien de zitting tijdens de stemopening is geschorst nadat de stembus is geopend, vervalt deze alinea.

  ^ [4]
 5. Indien meer dan één stemmachine is gebruikt, dient het proces-verbaal dienovereenkomstig te worden aangepast.

  ^ [5]
 6. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [6]
 7. Indien de zitting tijdens de stemopening is geschorst, voordat de voorzitter is begonnen de handelingen te verrichten die nodig zijn om een afdruk van de uitkomsten van de stemming te verkrijgen, vervalt deze alinea. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, nadat de voorzitter is begonnen de handelingen te verrichten die nodig zijn om een afdruk van de uitkomsten van de stemming te verkrijgen, komt de eerste zin van deze alinea als volgt te luiden: In tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers is de stemmachine voor de stemopneming geblokkeerd. De hiervoor gebruikte sleutel is in een enveloppe gedaan die daarna is verzegeld.

  ^ [7]
 8. Bij verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente zijn de bepalingen over kiezerspassen niet van toepassing.

  ^ [8]
 9. Indien de zitting tijdens de stemopneming is geschorst, nadat de voorzitter was begonnen de handelingen te verrichten die nodig zijn om een afdruk van de uitkomsten van de stemming te verkrijgen, vervalt deze alinea.

  ^ [9]
 10. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [10]
 11. In geval de stemming na schorsing is hervat, hierna te vermelden: De zegels van de stembus die bij de geschorste stemming is gebezigd en vóór de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester aan het stembureau ter beschikking is gesteld, zijn bij onderzoek geschonden/ ongeschonden bevonden.

  ^ [11]
 12. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt deze zin vervangen door: De hervatte stemming heeft om ..... uur een aanvang genomen en geduurd tot ....... uur.

  ^ [12]
 13. Bij een hervatte zitting worden alle in dit en de volgende punten op te nemen gegevens van beide zittingen samengevat.

  ^ [13]
 14. Bij verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente zijn de bepalingen over kiezerspassen niet van toepassing.

  ^ [14]
 15. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt deze zin vervangen door: Onmiddellijk na het verzegelen van de pakken zijn de stembussen geopend.

  ^ [15]
 16. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt ‘stembus’ vervangen door: stembussen

  ^ [16]
 17. Indien meer dan één stemmachine is gebezigd, dient het proces-verbaal overeenkomstig te worden aangepast.

  ^ [17]
 18. Alleen op te nemen, indien het een verkiezing betreft van de leden van de Tweede Kamer of van provinciale staten van een provincie die uit meer dan één kieskring bestaat. Achter ‘kieskring’ het nummer van de kieskring en tussen haakjes de naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd, vermelden.

  ^ [18]
 19. In geval de stemming na schorsing is hervat, in plaats van het onder C gestelde te vermelden: De stemmachine is voor de aanvang van de hervatte stemming door de burgemeester ter beschikking van het stembureau gesteld. De zegels van de verzegelde enveloppe waarin de sleutel van de stemmachine zich bevond, zijn bij onderzoek geschonden/ongeschonden bevonden. De voorzitter heeft ervoor zorg gedragen dat de stemmachine kon worden vrijgegeven. Indien de stemming met een andere stemmachine is hervat, heeft het stembureau vastgesteld dat de stemmachine voor het gebruik gereed was en het geheugen van de machine geen gegevens bevatte.

  ^ [19]
 20. Indien het een stemming betreft die is geschorst, wordt deze zin vervangen door: De hervatte stemming heeft om ..................... uur een aanvang genomen en geduurd tot ........ uur.

  ^ [20]
 21. Bij een hervatte zitting worden alle in dit en de volgende punten op te nemen gegevens van beide zittingen samengevat.

  ^ [21]
 22. Bij verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente zijn de bepalingen over kiezerspassen niet van toepassing.

  ^ [22]
Terug naar begin van de pagina