Instellingsbesluit Stuurgroep SSC HRM

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 30-04-2005

Instellingsbesluit Stuurgroep SSC HRM

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Overwegende:

– dat het kabinet op 4 juli 2003 heeft besloten tot de oprichting van een Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie,

– dat in dit besluit de instelling van een stuurgroep van plaatsvervangend secretarissen-generaal is voorzien,

– dat de relatie tussen de opdrachtgever voor de oprichting van het SSC HRM, i.e. de directeur-generaal Management Openbare Dienst, en de stuurgroep vorm gegeven dient te worden.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2005]

  • 1 Er is een Stuurgroep SSC HRM.

  • 2 De Stuurgroep SSC HRM wordt ingesteld voor de periode tot 1 januari 2006.

  • 3 De Stuurgroep SSC HRM bestaat uit alle plaatsvervangend secretarissen-generaal.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2005]

De Stuurgroep heeft als taken:

  • a. het samen met de opdrachtgever bewaken van de voortgang van de vorming van het SSC HRM P&S;

  • b. het bewaken van de voortgang in de herinrichting van de HR-kolom van de afzonderlijke ministeries en de rijksdienst als geheel in relatie tot de voortgang van de vorming van het SSC HRM P&S;

  • c. het zo nodig doen van voorstellen aan de opdrachtgever tot wijzigingen in de aanpak van de vorming van het SSC HRM P&S, incl. een eventuele uitbreiding van de scope;

  • d. het zo nodig, in samenwerking met de opdrachtgever, vaststellen wanneer tot het toepassen van terugvalopties en noodscenario’s wordt overgegaan;

  • e. het beoordelen van de resultaten van de aanbesteding en de in dat kader af te sluiten contracten ter advisering van de opdrachtgever;

  • f. het vaststellen van het werkplan, de resultaten van de inventarisatie, de rapportage over de uitgangspunten, de kosten–batenanalyse en het uitvoeringsplan voor het HR-ontwikkelcentrum en HR-expertisecentrum.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2005]

Eventuele kennelijk niet-oplosbare geschillen in de Stuurgroep zullen worden voorgelegd aan het SG-beraad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2005]

De Stuurgroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de vergadering van plaatsvervangend secretarissen-generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2005]

De Stuurgroep vergadert eens per kwartaal of zo nodig vaker en stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2005]

De voorzitter van de Stuurgroep laat een secretariaat verzorgen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2005]

Bij haar gedachtevorming kan de Stuurgroep besluiten vooraf de bestaande gremia als ICPR (en/of daarvan afgeleide subcommissies), IOFEZ, IODAD en dergelijke te consulteren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2005]

Het overleg van projectleiders SSC HRM (APO) bereidt de besluitvorming in de Stuurgroep voor wat betreft de afstemming, samenwerking en besluiten over de operationele voortgang.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2005]

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina