Mandaatbesluit Cfi

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geldend van 26-10-2003 t/m 12-12-2008

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 16 september 2003, nr. DDS 5240166

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Handelende na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

  • b. Cfi: Centrale financiën instellingen.

Artikel 2

[Vervallen per 13-12-2008]

Cfi is bevoegd om namens de minister beschikkingen, brieven en circulaires aan gemeenten te ondertekenen die verband houden met de werkzaamheden ter uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers, de Regeling aanvullende bijdrage inburgering oudkomers 54 gemeenten en de Regeling inburgering oudkomers die Cfi in opdracht van het Ministerie van Justitie verricht.

Artikel 3

[Vervallen per 13-12-2008]

  • 1. Cfi is bevoegd om namens de minister administratieve handelingen te verrichten inzake betalingen van de rijksbijdrage voor inburgering van nieuwkomers aan gemeenten, conform de bedragen die in de beschikkingen op grond van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers zijn vastgesteld.

  • 2. Cfi is bevoegd om namens de minister administratieve handelingen te verrichten inzake betalingen van de rijksbijdrage voor inburgering van oudkomers aan gemeenten, conform de bedragen die in de beschikkingen op grond van de Regeling inburgering oudkomers zijn vastgesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 13-12-2008]

De accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bevoegd om namens de minister de verklaringen omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, te beoordelen aan de hand van het controleprotocol, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van genoemd besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 13-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina