Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 11-07-2003 t/m heden

Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende:

dat door het gebruik van verkeersregistratiesystemen er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens waar de Wet bescherming persoonsgegevens op van toepassing is;

dat in de Wet persoonsregistraties een verplichting was opgenomen om een privacyreglement op te stellen;

dat deze verplichting niet meer is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens;

dat het niettemin wenselijk is vast te stellen welk beleid geldt voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen uit verkeersregistratiesystemen, zodat op uniforme wijze met deze gegevens zal worden omgegaan;

dat het derhalve aanbeveling verdient beleidsregels vast te stellen;

dat deze regels worden vastgesteld in de vorm van een privacyreglement;

dat het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS90) een van de verkeersregistratiesystemen is waarvoor het privacyreglement geldt;

dat het IVS90 ook wordt gebruikt in de provincies Groningen, Fryslân en Zuid-Holland en dat deze provincies hebben aangegeven een privacyreglement met dezelfde inhoud te zullen hanteren;

dat in verband met de maatschappelijke zorgvuldigheid een verplichting bestaat aan het publiek kenbaar te maken dat verkeersregistratie door middel van cameratoezicht plaatsvindt;

dat het door het aantal en de plaats waarop camera's staan opgesteld, niet doelmatig of mogelijk is ter plekke aan te geven dat cameratoezicht wordt uitgeoefend;

dat publicatie van dit reglement in de plaats komt van een dergelijke plaatselijke kennisgeving;

Besluit:

ArtikelBegrippen 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de verantwoordelijke: de Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van een provincie waar IVS90 wordt gebruikt of het college van B&W van een gemeente, voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90;

 • b. de beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke bij een regionale directie van Rijkswaterstaat en bij een provincie of gemeente voor wat betreft de bij hen in beheer zijnde delen van het IVS90, belast is met de verwerking van persoonsgegevens in verkeersregistratiesystemen;

 • c. verkeersregistratiesysteem: enig systeem geschikt voor het verwerken van data, opnamen/beelden, geluidsbeelden, radarbeelden of andere gegevens ten behoeve van de beheerstaak;

 • d. waterstaatswerken: de door een regionale directie van Rijkswaterstaat beheerde waterstaatswerken als bedoeld in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de door een provincie of gemeente beheerde waterstaatswerken;

 • e. persoonsgegevens: de door middel van verkeersregistratiesystemen verwerkte gegevens op grond waarvan natuurlijke personen geïdentificeerd kunnen worden;

 • f. IVS90: het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart zoals beschreven in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van alle aan IVS90 gekoppelde systemen waaronder SITOS, BRIDGE en BICS en de opvolgers van bedoelde systemen.

ArtikelReikwijdte 2

Dit besluit regelt de taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verkregen door het gebruik van verkeersregistratiesystemen die op, in of bij waterstaatswerken zijn geplaatst.

ArtikelDoel 3

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens verkregen door verkeersregistratiesystemen, is het beheer van waterstaatswerken, in het bijzonder:

 • a. het verzekeren en bevorderen van het doelmatig, vlot en veilig gebruik van waterstaatswerken, waaronder ook begrepen het verhalen van schade, veroorzaakt door de gebruikers,

 • b. de zorg voor de veiligheid van gebruikers van waterstaatswerken, waaronder het snel en doelmatig kunnen handelen bij ongevallen en calamiteiten, en

 • c. het verrichten van noodzakelijke studies en onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens voor statistische en beleidsdoeleinden.

ArtikelBeheer en beveiliging 4

 • 1 De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens en treft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, nodig om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • 2 De persoonsgegevens worden op een nader door de beheerder aan te wijzen plaats opgeslagen en beheerd door één of meer door hem met die taak belaste ambtenaren.

 • 3 Slechts de door de beheerder aangewezen ambtenaren hebben rechtstreeks toegang tot de persoonsgegevens.

ArtikelInzage en correctie betrokkenen 5

 • 1 Uitsluitend natuurlijke of rechtspersonen van wie persoonsgegevens zijn verzameld kunnen de beheerder verzoeken inzage te verkrijgen in de omtrent hen opgeslagen gegevens dan wel verzoeken deze gegevens te corrigeren.

 • 2 Een verzoek om inzage van gegevens of correctie wordt schriftelijk ingediend.

 • 3 Een in artikel 4 bedoelde ambtenaar kan van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die om inzage of correctie verzoekt, verlangen dat deze zich legitimeert.

 • 4 Bij het ter inzage geven van persoonsgegevens worden gegevens van andere personen voorzover mogelijk anoniem gemaakt. Na inzage of correctie wordt schriftelijk vastgelegd:

  • a. de naam van betrokkene,

  • b. de wijze van inzage of correctie,

  • c. het tijdstip, en

  • d. welke gegevens het betrof.

ArtikelInzage en verstrekking derden 6

 • 1 De beheerder weigert derden inzage en verstrekking van de persoonsgegevens, tenzij het betreft:

  • a een verzoek of vordering van de instanties of personen bedoeld of genoemd in het tweede en derde lid van dit artikel, of

  • b het bepaalde in de bijlage omtrent het IVS90.

 • 2 De beheerder geeft inzage in de gegevens of verstrekt deze aan instanties die zich beroepen op een toezichthoudende of opsporingsbevoegdheid dan wel een andere daartoe strekkende wettelijke bevoegdheid, indien grondslag en inhoud van de bevoegdheid kenbaar worden gemaakt en gericht naar gegevens wordt gevraagd.

 • 3 De beheerder kan na afweging van de betrokken belangen inzage geven in de gegevens of deze verstrekken aan:

  • a. de politie indien deze zich beroept op daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven,

  • b. een verzekeringsinstelling indien deze aannemelijk maakt de gegevens nodig te hebben voor het behartigen van de belangen van een betrokkene en betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend, of

  • c. een advocaat of procureur indien deze aannemelijk maakt de gegevens nodig te hebben voor het behartigen van de belangen van een betrokkene.

 • 4 Een verzoek om inzage of verstrekking van gegevens wordt schriftelijk ingediend.

 • 5 Aan de inzage of verstrekking kan de beheerder voorwaarden verbinden.

 • 6 Van een persoon die om inzage of verstrekking van de gegevens verzoekt, kan worden verlangd dat deze zich legitimeert.

 • 7 Bij het ter inzage geven of verstrekken van persoonsgegevens worden gegevens van andere personen voor zover mogelijk anoniem gemaakt.

 • 8 Na inzage of verstrekking van gegevens wordt schriftelijk vastgelegd:

  • a. de naam van de betrokkene,

  • b. de wijze van inzage of verstrekking,

  • c. het tijdstip,

  • d. welke gegevens het betrof, en

  • e. naam en adres van de verzoeker.

ArtikelBewaartermijnen 7

 • 1 Persoonsgegevens worden niet langer dan dertig dagen na vastlegging bewaard. Voor het IVS90 geldt de regeling zoals beschreven in de bijlage.

 • 2 Voor zover dit voortvloeit uit de in artikel 3 omschreven doelen en er sprake is van bijzondere omstandigheden of incidenten kunnen de persoonsgegevens langer dan de termijn bedoeld in het eerste lid worden bewaard. Deze bewaring mag echter niet langer duren dan noodzakelijk is.

ArtikelVerbod koppeling 8

De persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens behoudens:

 • a. indien het betreft persoonsgegevens die gelijktijdig zijn verkregen in het kader van de verkeersregistratie, of

 • b. het bepaalde in de bijlage omtrent het IVS90.

ArtikelInwerkingtreding; citeertitel 9

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS90)

Het doel van het IVS90 is het in het kader van het beheer van de hoofdvaarwegen systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

a. het bevorderen van een doelmatig (veilig en vlot) scheepvaartverkeer;

b. het snel en doelmatig handelen bij ongevallen op deze vaarwegen;

c. het minimaliseren van het melden van scheepvaartgegevens bij sluizen, bruggen en verkeersposten aan deze vaarwegen;

d. het inwinnen van gegevens over het scheepvaartverkeer op deze vaarwegen ten behoeve van statistiek en beleidsondersteunende analyses.

Het IVS90 bevat gegevens betreffende beroepsvaartuigen, inclusief niet-vrachtvervoerende schepen, dienst- en werkvaartuigen en grote recreatievaartuigen, die gebruik maken van de (hoofd-)vaarwegen in het beheersgebied van het IVS90.

Het IVS90 bevat de volgende categorieën van gegevens betreffende de bedoelde vaartuigen:

a. Referentiegegevens. In deze categorie wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen de naam, het laadvermogen, het officieel scheepsnummer (bij binnenschepen), het Lloyd's-nummer (bij zeeschepen), het scheepstype, de bruto register tonnage, de roepletters (zeevaart), de naam van de eigenaar, de voortstuwingscode, de nationaliteit, de lengte, de breedte en de maximale diepgang;

b. Reisgegevens. In deze categorie gegevens wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen de actuele diepgang, de hoogte, de seinvoering, de controle op de seinvoering en het aantal opvarenden, herkomst en bestemming van het schip;

c. Ladinggegevens. In deze categorie wordt tijdens de reis van elk schip of elke van een samenstel deel uitmakende `romp' opgenomen de naam, het scheepstype, het containernummer, het aantal en de afmetingen van de containers, het gewicht van de lading, de soort lading, het met deze lading corresponderende VN-nummer, een classificatie (in geval van gevaarlijke stoffen), of HS-nummer (overige stoffen), de plaats van laden en de plaats van lossen van de lading;

d. Sluisgegevens. In deze categorie gegevens wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen, de verwachte tijd van aankomst, de meldtijd, het toerbeurtnummer en de passagetijd van een bepaald sluiscomplex;

e. Kolkgegevens. In deze categorie wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen het schutbriefnummer, de invaartijd, de schutrichting, de uitvaartijd en de code van de gebruikte (deel-)kolk;

f. Blokgegevens. In deze categorie gegevens wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen de meldtijd van het binnenvaren en verlaten van een bepaald vaarwegdeel, de hierbij gevolgde vaarrichting en de globale positie binnen dit vaarwegdeel;

g. Routegegevens. In deze categorie gegevens wordt tijdens de reis van elk schip opgenomen de route volgens de IVS-coderingen;

h. Wachthavengegevens. In deze categorie wordt tijdens de reis van elk schip dat gebruik heeft gemaakt van een wachthaven, opgenomen de verblijfsduur in de wachthaven en eventueel steigernaam en positie langs de steiger;

i. Positiegegevens, indien en voorzover de beheerder dit noodzakelijk acht.

Het IVS90-systeem wordt gebruikt door verschillende vaarwegbeheerders: De Rijkswaterstaat en de provincies Groningen, Fryslân en Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Deze vaarwegbeheerders zijn elk verantwoordelijk voor hun deel van de registratie. Naast deze territoriale scheiding is er ook een functionele scheiding aanwezig. Er is een onderscheid tussen het beheer van de referentiegegevens in het IVS90 en het operationeel beheer van het IVS90. De referentiegegevens bestaan uit een bestand van cascogegevens, plaatsnamen, havens en ligplaatsen, nationaliteiten en een bestand met gevaarlijke stoffen en overige stoffen. Het beheer is hier gelegen in het actualiseren van al deze tabellen. Dit beheer vindt centraal plaats, te weten bij de directie Zeeland van Rijkswaterstaat; het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze directie. Het operationeel beheer van het IVS90 handelt daarentegen om het vastleggen van gegevens welke worden gegenereerd wanneer schepen een reis afleggen. Een `reis' begint op het moment dat een schip een vaarweg, waarop het IVS90 in gebruik is, binnenvaart, en eindigt wanneer dat schip het IVS90-gebied weer verlaat. Deze vastlegging vindt plaats op alle verkeersposten, bruggen en sluizen aan de IVS90-vaarwegen. In tegenstelling tot het beheer van de referentiegegevens berust het operationeel beheer van het IVS90 bij de verschillende vaarwegbeheerders.

In het IVS90 worden gegevens opgeslagen betreffende beroepsvaartuigen, inclusief de niet-vrachtvervoerende schepen, dienst- en werkvaartuigen en grote recreatievaartuigen. Onder deze gegevens bevinden zich gegevens die als persoonsgegevens in de zin van de wet zijn aan te merken. Deze gegevens zijn afkomstig van geregistreerden, externe registraties, aan het IVS90 gekoppelde vaarwegbeheerders, rederijen, verladers (bedrijven) en meldpunten welke een schip tijdens de reis passeert. Vastgelegd worden diverse categorieën van gegevens die hiervoor zijn genoemd. Daar al deze gegevens van essentieel belang zijn voor het informatiesysteem, dient geregistreerde in te staan voor de juistheid daarvan. Dit kan tot problemen leiden wanneer gegevens, zoals ladinggegevens, niet afkomstig zijn van geregistreerde zelf maar van rederijen of verladers. Geregistreerde dient in dat geval bij de daadwerkelijk aanleverende partij de aan te leveren gegevens te controleren. Dit houdt in dat bij aanleveren van gegevens aan het IVS90 door een andere partij, geregistreerde de invoer hiervan kan weigeren omdat dan zijns inziens onjuiste gegevens worden ingevoerd. Indien geregistreerde op voorhand twijfelt aan de juistheid van de door een derde voor invoering aangeleverde gegevens, zal hij daarvoor geen toestemming verlenen aangezien hij als schipper verantwoordelijk is voor de juistheid van die gemelde gegevens. In een dergelijk geval doet geregistreerde (de schipper) alsnog de melding van de gegevens.

De referentiegegevens blijven in het IVS90 bewaard en worden slechts indien nodig geactualiseerd. De operationele gegevens worden daarentegen slechts korte tijd opgeslagen. Ze worden zeven dagen na vastlegging uit het IVS90 verwijderd en overgebracht in een archiefbestand. Dit archiefbestand blijft maximaal twee jaar bewaard.

Voortvloeiende uit het doel van de registratie worden integrale gegevensbestanden uit het IVS90 structureel verstrekt aan:

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek

• De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het directoraat-generaal van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

• Het directoraat-generaal Goederenvervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (geaggregeerde gegevensbestanden)

Er bestaat een koppeling tussen het IVS90 en de volgende gegevensverzamelingen:

• Het `Aquabel'-systeem van Rijkswaterstaat

• Het Zeeuws Haven Informatie Systeem van Zeeland Seaports Vlissingen/Terneuzen

• Het `Melde- und Informationssystem für Die Binnenschiffahrt' van de Duitse overheid

• Het `HMS/Cesar'-systeem van het Amsterdamse Haven Bedrijf

• Het Haven Informatie Systeem van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Binnenkort:

• Enigma van de havendienst Gent

• APICS van de havendienst Antwerpen

• Informatie Verwerkend Systeem van de Schelde Radarketen, en

• NHIS van Groningen Seaports Delfzijl.

Deze lijst kan op een later tijdstip door de beheerder worden aangevuld.

Op het IVS90 aangesloten dienstverleners en de aard van de aangeboden dienstverlening:

• Naam: F.V. de Groof's In- en Uitklaringsbedrijf B.V. (Comex) te Hansweert

Dienstverlening: het faciliteren bij het voldoen door geregistreerden aan hun (semi-)overheidsformaliteiten

• Naam: Verenigde Bootlieden B.V. te Terneuzen

Dienstverlening: het assisteren bij het meren en ontmeren in de sluizen c.a. te Terneuzen

• Naam: Montis Mooring & Boat service B.V. te Terneuzen

Dienstverlening: het assisteren bij het meren en ontmeren in de sluizen c.a. te Terneuzen

Deze lijst kan op een later tijdstip door de beheerder worden aangevuld.

Naar boven