Spoedwet wegverbreding

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2023

Wet van 2 juni 2003, houdende regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bijzondere wettelijke voorzieningen tot stand te brengen ten behoeve van het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen teneinde filevorming tegen te gaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1. (definitie)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. (reikwijdte)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Deze wet is van toepassing op de wegaanpassingsprojecten, opgenomen in de bij deze wet behorende bijlage.

 • 2 De in het eerste lid genoemde bijlage kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur. Een zodanige algemene maatregel van bestuur kan slechts betrekking hebben op de in de bijlage omschreven aard van het project, de wijziging van het aantal rijstroken en de kilometrering.

 • 3 Een krachtens het tweede lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de Staten-Generaal.

Artikel 3. (verhouding tot Tracéwet en Wet milieubeheer)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Ten aanzien van de in de bijlage genoemde wegaanpassingsprojecten is de Tracéwet niet van toepassing.

Artikel 3a. (verhouding tot prijsbeleid)

[Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk 2. Besluitvorming inzake aanpassing van de in de bijlage, onder a en b, bedoelde wegaanpassingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4. (inhoud wegaanpassingsbesluit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het wegaanpassingsbesluit bevat ten minste:

  • a. een beschrijving van het betrokken wegaanpassingsproject, waaronder begrepen de te realiseren rijstroken, en van de wijze waarop het zal worden uitgevoerd;

  • b. een beschrijving van de gevolgen van het wegaanpassingsproject voor de daarbij betrokken belangen en van de wijze waarop met die belangen rekening is gehouden;

  • c. de aanduiding op een of meer topografische of geografische kaarten van het verloop en de geografische omvang van het wegaanpassingsproject;

  • d. hetgeen nodig is ter uitvoering van ter zake van belang zijnde richtlijnen van de Europese Unie;

  • e. voor zover het betreft de in de bijlage, onder B, opgenomen wegaanpassingsprojecten voor het desbetreffende wegvak een verlaging van de maximum-snelheid van de motorvoertuigen gedurende de periode van openstelling van de extra rijstrook, waarvan de mate en de duur van de verlaging worden bepaald door de ernst van de belasting met betrekking tot geluidhinder en luchtkwaliteit.

 • 2 Het wegaanpassingsbesluit bevat, voor zover van toepassing, voorts:

  • a. een beschrijving van maatregelen van landschappelijke, landbouwkundige en ecologische aard;

  • b. een beschrijving van de werken of bouwwerken die, zonder deel uit te maken van het profiel van een weg, met die weg zijn verbonden en dienen voor de instandhouding dan wel het veilig en doelmatig gebruik daarvan;

  • c. een opgave van de kabels en leidingen die moeten worden verwijderd voor de uitvoering van het besluit, alsmede, voor zover het betreft waterstaatswerken als bedoeld in artikel 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of artikel 1.1 van de Waterwet, voor zover in beheer bij het rijk, de plaats waar zodanige kabels en leidingen zullen worden gelegd;

  • d. een beschrijving op welke wijze de inpassing van de aan te passen weg in de omgeving zal geschieden, en waar dit in redelijkheid niet kan worden verlangd, welke compenserende maatregelen zullen worden getroffen.

 • 3 Ter voldoening aan het eerste lid, onder c, wordt gebruik gemaakt van een of meer detailkaarten met een schaal van ten minste 1:2500 en van een of meer overzichtskaarten met een schaal van ten minste 1:20 000.

 • 4 Onze Minister kan zich bij de vaststelling van het wegaanpassingsbesluit in ieder geval baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar.

 • 5 Het luchtkwaliteitsonderzoek ten behoeve van een wegaanpassingsbesluit wordt beperkt tot het gebied dat zich uitstrekt van de voorafgaande tot en met de eerstvolgende aansluiting op de aan te passen weg en ter weerszijden van dit wegvak tot één kilometer vanuit de meest buiten gelegen rijstroken. Onder aansluiting wordt tevens knooppunt verstaan.

 • 6 Onze Minister kan nadere regels stellen ten aanzien van de methoden en uitgangspunten voor de beoordeling van effecten van een wegaanpassingsproject.

Artikel 4a. (specifieke bepalingen met betrekking tot luchtkwaliteit)

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Ten aanzien van de in de bijlage, onder A, opgenomen wegaanpassingsprojecten is titel 11.3 van de Wet milieubeheer van overeenkomstige toepassing en bevat het wegaanpassingsbesluit:

 • a. de beslissing tot het vaststellen of het wijzigen van een geluidproductieplafond voor zover dat wegaanpassingsproject zou leiden tot overschrijding van het geldende geluidproductieplafond, en

 • b. de referentiepunten ingeval van aanleg of ingeval van verplaatsing van referentiepunten.

Artikel 6. (specifieke bepalingen met betrekking tot geluidhinder)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder akoestische gegevens: de berekening van de 70 dB(A) geluidcontour langs de wegvakken, gebaseerd op de verkeersgegevens over het jaar 2000.

 • 3 Ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde wegaanpassingsprojecten bevat het wegaanpassingsbesluit de akoestische gegevens, alsmede de maatregel, voor zover deze voortvloeit uit het vierde lid.

 • 4 Indien uit de akoestische gegevens blijkt dat sprake is van een overschrijding van 70 dB(A) bij geluidsgevoelige objecten, wordt in het wegaanpassingsbesluit een geluidreducerende wegdeklaag voorgeschreven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 • 5 Uiterlijk twee jaar na het onherroepelijk worden van het wegaanpassingsbesluit stelt Onze Minister ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde wegaanpassingsprojecten een plan op voor de te treffen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting die de betrokken geluidsgevoelige objecten vanwege de weg ondervinden. Artikel 4, vierde lid, met uitzondering van het bepaalde onder b en c, is van overeenkomstige toepassing op het plan.

 • 6 Het plan bevat voorts:

  • a. de beslissing tot het vaststellen of het wijzigen van een geluidproductieplafond voor zover aanleg of wijziging zou leiden tot overschrijding van het geldende geluidproductieplafond, en

  • b. de referentiepunten ingeval van aanleg of ingeval van verplaatsing van referentiepunten.

 • 7 Het plan bepaalt de termijn waarbinnen de in het vijfde lid bedoelde maatregelen in uitvoering worden genomen.

 • 8 Vanaf het tijdstip waarop het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden tot het tijdstip waarop de maatregelen, bedoeld in het vijfde lid, zijn uitgevoerd, geldt voor de betreffende referentiepunten een vrijstelling van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer.

Artikel 7. (voorbereidingsprocedure wegaanpassingsbesluit en de besluiten ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Onze Minister draagt ervoor zorg dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van een ontwerp van een wegaanpassingsbesluit bij de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het wegaanpassingsbesluit.

 • 3 Onze Minister zendt gelijktijdig het ontwerp-wegaanpassingsbesluit alsmede een afschrift van de aanvragen aan de betrokken bestuursorganen.

Artikel 8. (gecoördineerde voorbereiding besluiten)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Onze Minister bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de in artikel 7, eerste lid, bedoelde besluiten.

 • 2 Onze Minister kan van andere betrokken bestuursorganen de medewerking vorderen die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Die bestuursorganen verlenen de van hen gevorderde medewerking.

Artikel 9. (vaststelling wegaanpassingsbesluit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Onze Minister stelt het wegaanpassingsbesluit vast binnen tien weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken.

 • 2 Indien het wegaanpassingsbesluit niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn wordt vastgesteld, deelt Onze Minister dit voor het verstrijken daarvan onder vermelding van de reden mee aan de Staten-Generaal.

 • 3 De betrokken bestuursorganen zenden binnen de in het eerste lid bedoelde termijn ontwerpen van de besluiten ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit aan Onze Minister.

 • 5 Indien handelingen waarop het wegaanpassingsbesluit betrekking heeft de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor dat gebied, wordt het wegaanpassingsbesluit uitsluitend vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8 van die wet.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 10. (vaststelling besluiten ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De betrokken bestuursorganen nemen de besluiten ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit binnen zes weken na bekendmaking van het wegaanpassingsbesluit en zenden deze besluiten onmiddellijk toe aan Onze Minister.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn treedt in de plaats van de bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift voor die besluiten bepaalde beslistermijnen.

 • 3 Indien een bestuursorgaan van een provincie, een gemeente of een waterschap of een ander openbaar lichaam, dat in eerste aanleg bevoegd is te beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, niet of niet tijdig een ontwerp-besluit op de aanvraag aan Onze Minister zendt, dan wel niet of niet tijdig op de aanvraag beslist, dan wel een beslissing neemt die naar het oordeel van Onze Minister wijziging behoeft, kan Onze Minister een beslissing op de aanvraag nemen. In het laatste geval treedt zijn besluit in de plaats van het besluit van het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan. Indien Onze Minister voornemens is zelf een beslissing op de aanvraag te nemen, pleegt hij overleg met het bestuursorgaan dat in eerste aanleg bevoegd is op de aanvraag te beslissen.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op de ambtshalve te nemen besluiten.

 • 5 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van andere besluiten dan die ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit, welke zijn gericht op de realisering van het desbetreffende wegaanpassingsproject.

 • 6 Indien bij de toepassing van het derde lid de beslissing op een aanvraag wordt genomen door Onze Minister, stort het bestuursorgaan dat in eerste aanleg bevoegd is te beslissen op de aanvraag, de ter zake ontvangen leges in 's Rijks kas.

 • 7 De in artikel 7, tweede lid, bedoelde besluiten worden gelijktijdig door Onze Minister bekendgemaakt.

Artikel 11. (rechtsgevolgen van het wegaanpassingsbesluit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 3 Het wegaanpassingsbesluit geldt niet langer als voorbereidingsbesluit indien voor het in het eerste lid bedoelde gebied een bestemmingsplan in overeenstemming met het wegaanpassingsbesluit van kracht is geworden.

 • 5 Indien ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit handelingen worden verricht waarvoor krachtens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit is vereist, is dat artikel niet van toepassing.

 • 8 De gemeenteraad stelt binnen een jaar nadat het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden een bestemmingsplan of een beheersverordening als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening overeenkomstig het wegaanpassingsbesluit vast. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het wegaanpassingsbesluit kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan.

 • 9 Indien een bestemmingsplan in strijd is met een onherroepelijk wegaanpassingsbesluit en het bestemmingsplan nog niet is aangepast aan het wegaanpassingsbesluit, is het gemeentebestuur verplicht aan degenen die inzage verlangen in zodanig bestemmingsplan, tevens inzage te verlenen in het ten aanzien van het door dat plan bestreken gebied vastgestelde wegaanpassingsbesluit.

Artikel 12. (verval van rechtswege)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het wegaanpassingsbesluit vervalt van rechtswege indien het niet binnen twee jaar na het tijdstip waarop het onherroepelijk is geworden in uitvoering is genomen.

Hoofdstuk 3. Beroep ten aanzien van het wegaanpassingsbesluiten en de besluiten ter uitvoering daarvan

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13. (beroepstermijn)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een wegaanpassingsbesluit en de besluiten ter uitvoering van een wegaanpassingsbesluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aan met ingang van de dag na die waarop de in artikel 10, zevende lid, bedoelde bekendmaking is geschied.

Artikel 14. (termijn voor de rechter)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist op de beroepen tegen de in artikel 13 bedoelde besluiten binnen twaalf weken na ontvangst van de desbetreffende verweerschriften.

 • 2 In bijzondere omstandigheden kan de Afdeling bestuursrechtspraak deze termijn met ten hoogste twaalf weken verlengen.

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 4. Specifieke bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 15. (toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Ten aanzien van de verlegging van kabels en leidingen, verband houdende met de uitvoering van een wegaanpassingsbesluit, is geen concessie of een erkenning als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht vereist.

Artikel 16. (toepassing onteigeningswet)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 59, eerste lid, van de onteigeningswet kan het vonnis van onteigening van de rechtbank niet eerder in de openbare registers worden ingeschreven dan nadat het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden.

 • 4 In aanvulling op de artikelen 54n en 59 van de onteigeningswet is ten behoeve van de in het derde lid bedoelde inschrijving een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wel een verklaring van de Secretaris van de Raad van State nodig, waaruit blijkt dat het wegaanpassingsbesluit onherroepelijk is geworden.

Artikel 17. (schadevergoeding)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van een onherroepelijk wegaanpassingsbesluit, een onherroepelijk besluit ter uitvoering van een wegaanpassingsbesluit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een onherroepelijk plan als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of op andere wijze is verzekerd, kent Onze Minister hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

 • 3 Onze Minister kan nadere regels geven omtrent de indiening en afhandeling van een verzoek om schadevergoeding.

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 18. (besluitvorming met betrekking tot de in de bijlage, onder C bedoelde wegaanpassingsprojecten)

[Vervallen per 24-04-2009]

Artikel 19. (evaluatie)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 20. (wijziging Wet bereikbaarheid en mobiliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

[Red: Wijzigt de Wet bereikbaarheid en mobiliteit.]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 21. (inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 22. (citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze wet wordt aangehaald als: Spoedwet wegverbreding.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juni 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage bij de Spoedwet wegverbreding, als bedoeld in artikel 2, eerste lid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

A. Wegaanpassingsprojecten van structurele aard

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Wegnummer

Omschrijving wegvak

Aard van het project

Wijziging aantal rijstroken

Kilometrering

       

van

naar

van

tot

 

A9

Wijkertunnel Badhoevedorp

         

1

A9

Aansluiting Velsen–Raasdorp

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanpassingen in knooppunt

2x2

2x3

41,0

49,1

2

A9

Knooppunt Raasdorp–knooppunt Badhoevedorp

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken

1x2

1x3

34,9

38,3

   

A9

         

2a

A9

Alkmaar–Uitgeest

aanleg spitsstrook

2x2

2x3

59,0

70,7

 

A7

Oostbaan richting Hoorn

         

3

A7

Zaanstad–Purmerend

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

1x2

1x3

4,7

14,8

 

A12

Utrecht–Den Haag

         

4

A12

Zoetermeer–Zevenhuizen

aanleg plusstrook

2x2

2x3

15,8

23,0

5

A12

Zevenhuizen–Gouda

aanleg plusstrook

2x2

2x3

23,0

27,0

6

A12

Woerden–Gouda

aanleg plusstrook

1x3

1x4

45,0

27,0

 

A12

Utrecht–Duitse grens

       

7

A12

Utrecht–Bunnik

aanleg extra rijstrook

2x3

2x4

63,5

63,5

67,4 (noordbaan)

67,6 (zuidbaan)

8

A12

Bunnik–Driebergen

aanleg extra rijstrook en plusstrook

2x2

2x4

67,4

67,6

70,9 (noordbaan)

71,5 (zuidbaan)

9

A12

Driebergen–Maarsbergen

aanleg plusstrook

2x2

2x3

70,9

71,5

82,0 (noordbaan)

82,0 (zuidbaan)

10

A12

Veenendaal–Ede

inrichten linker rijstrook als plusstrook en aanleg weefstroken

2x2

2x3

90,0

110,6

   

CRAAG

       

11

A9

Holendrecht–Diemen

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

2x2

2x3

4,5

12,1

12

A1

't Gooi

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

2x2

2x3

21,2

29,6

13

A1/A6

Muiderberg–Almere Stad west Oostbaan

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

1x3

1x4

12,0

41,2

15,4 (A1)

48,0 (A6)

14

A1

Diemen–Muiderberg

uitbreiden wisselstrook

1x1

1x2

6,4

17,8

   

A2

         

14a

A2

Holendrecht–Maarssen

aanleg extra rijstrook

2x4

2x5

34,0

57,0

14b

A2

Urmond–Maasbracht

aanleg spitsstrook

1x2

1x3

239,1

221,7

14c

A2/A76

Urmond–Geleen

aanleg extra rijstrook en aanpassing knooppunt Kerensheide

2x2

2x3

239,1 (A2)

4,5 (A76)

   

A28 Utrecht–Amersfoort

         

14d

A28

Utrecht–Leusden Zuid

aanleg extra rijstrook

2x2

2x3

0

17,8

14e

A28

Leusden Zuid–knooppunt Hoevelaken

aanleg plusstrook en weefstroken en aanpassing knooppunt Hoevelaken

1x2

1x3

17,3

46,5 (A1) (oostbaan)

     

aanleg plusstrook en weefstroken

1x2

1x3

27,7

17,3 (westbaan)

B. Wegaanpassingsprojecten van semi-permanente aard

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Wegnummer

Omschrijving wegvak

Aard van het project

Wijziging aantal rijstroken

Kilometrering

       

van

naar

van

tot

   

CRAAG

       

15

A4

Knooppunt Badhoevedorp – knooppunt Nieuwe Meer

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken

2x3

2x4

0

4,0

16

A10 zuid

Knooppunt Nieuwe Meer – knooppunt Amstel

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken

2x3

2x4

16,0

20,9

   

A2/A27

       

17

A2/A27

Everdingen – Lunetten

inrichten vluchtstrook als spitsstrook en aanleg weefstroken

1x2

1x3 (deels 1x4)

57,2

70,2

 

A28

Utrecht–Amersfoort

       
   

A1

       

20

A1

Hoevelaken–Barneveld zuidbaan

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

1x2

1x3

46,0

54,0

   

A27

       

22

A27

Gorinchem–Noordeloos

inrichten linkerrijstrook als plusstrook

1x2

1x3

37,3

43,0

   

Prins Clausplein

       

23

A4

Aansluiting Leidschendam Prins Clausplein

inrichten vluchtstrook als bufferstrook

1x3

1x4

44,0

46,3

24

A12

Prins Clausplein–Voorburg

inrichten vluchtstrook als bufferstrook

1x4

1x5

6,4

5,0

   

A13

       

25

A13

Zestienhoven–Delft Zuid

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

1x3

1x4

17,1

10,6

   

A20

       

26

A20

Terbregseplein

inrichten extra rijstrook als bufferstrook

1x4

1x5

38,9

34,5

   

Coenplein

       
   

A1

       

28

A1

Knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen

inrichten als bufferstrook

2x3

2x4

8,0

3,7

   

A50/A1 Valburg–Heteren/Arnhem–Deventer

       

29

A50/A1

Arnhem Centrum–knooppunt Beekbergen

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

2x2

2x3

183,3

203,0

30

A50/A1

Knooppunt Beekbergen–Deventer Oost

inrichten linkerrijstrook als plusstrook

2x2

2x3

88,1

108,6

31

A50/A1

Heteren–Valburg

inrichten vluchtstrook als spitsstrook

1x2

1x3

158,7

155,9

   

A2 Den Bosch–Eindhoven

         

Bijlage 2. bij de Spoedwet wegverbreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Naar boven