Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op aanpassingen van de prijs in de situatie [...] van het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 28-04-2003 t/m 31-12-2006

Toepassing van de deelnemingsvrijstelling op aanpassingen van de prijs in de situatie waarin een deelneming is vervreemd of verkregen vóór 1 januari 2002, termijnverlenging verzoek om toepassing van het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

Bij de Wet van 11 december 2002, Stb. 613, is de werking van artikel 13, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 uitgebreid. Naast de vervreemding en de verkrijging van een deelneming tegen een zgn. earn-outregeling zijn ook aanpassingen van de prijs waartegen een deelneming is vervreemd of verkregen, onder de deelnemingsvrijstelling gebracht. Deze uitbreiding geldt met ingang van 1 januari 2002, en ziet op vervreemdingen en verkrijgingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 januari 2002. In dit besluit wordt een goedkeuring verleend voor situaties waarin een dergelijke vervreemding of verkrijging vóór 1 januari 2002 heeft plaatsgevonden. Verder wordt de uiterste indieningstermijn voor een verzoek op basis van het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M (Infobulletin 2002/753) verlengd.

2. Vervreemdingen en verkrijgingen vóór 1 januari 2002

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

Mij is de vraag voorgelegd of aanpassingen van de prijs waartegen een deelneming is vervreemd of verkregen, eveneens onder de deelnemingsvrijstelling kunnen worden gebracht ingeval de vervreemding of verkrijging heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2002.

3. Goedkeuring

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

Ik keur goed dat, ingeval een deelneming is vervreemd of verkregen vóór 1 januari 2002, de in het besluit van 8 oktober 2002, nr. CPP2002/2313M getroffen regeling inzake zgn. earn-outregelingen, overeenkomstige toepassing vindt bij aanpassingen van de prijs waartegen de deelneming is vervreemd of verkregen.

Dit betekent dat:

 • 1. indien bij alle koper(s) en verkoper(s) de deelnemingsvrijstelling van toepassing is met betrekking tot de vervreemde/verkregen aandelen, op verzoek van alle betrokken partijen de inspecteur via een vaststellingsovereenkomst kan goedkeuren dat de prijsaanpassingen onder de deelnemingsvrijstelling vallen (vgl. de punten 4. en 5. uit het besluit CPP2002/2313M).

  De concept-vaststellingsovereenkomst is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 • 2. in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij één of enkele betrokken partijen is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing) de inspecteur in overleg treedt met Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen, kennisgroep deelnemingsvrijstelling (vgl. punt 6. van het besluit CPP2002/2313M). Bij de beoordeling van een verzoek zullen dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als vermeld in de punten 6.1 en 6.2 van het besluit CPP2002/2313M. Als gevolg hiervan zal onder andere worden getoetst of het verzoek zal leiden tot een voorzienbaar voordeel; in dat geval wordt het verzoek niet ingewilligd.

Voor de uiterste indieningstermijn voor het verzoek: zie het hierna volgende punt 4.

4. Indieningstermijn verzoek bij prijsaanpassingen

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

In afwijking van de in het besluit CPP2002/2313M opgenomen termijn dient een verzoek om toepassing van de deelnemingsvrijstelling bij aanpassingen van de prijs, te worden ingediend vóór 1 september 2003.

5. Verlenging van indieningstermijn verzoek bij earn-outregelingen

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

In het besluit CPP2002/2313M is als voorwaarde voor inwilliging van een verzoek bij een earn-outregeling opgenomen dat het verzoek vóór 1 januari 2003 moet worden ingediend.

Ik heb echter aanleiding gevonden de indieningstermijn voor verzoeken om toepassing van de in besluit CPP2002/2313M opgenomen regeling te verlengen tot 1 september 2003.

Bijlage bij besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/940M

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

Vaststellingsovereenkomst

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

1. Partijen

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

 • –1a. W BV, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw A, verkoper 1,

 • –1b. X BV, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw B, verkoper 2,

 • –1c. ....,

Hierna te noemen: verkoper(s),

 • –2a. Y BV, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw C, koper 1,

 • –2b. Z BV, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw D, koper 2,

 • –2c. ....,

Hierna te noemen: koper(s),

En

 • –3. De inspecteur van Belastingdienst/ te Z, vertegenwoordigd door C, hierna te noemen de inspecteur/de coördinerend inspecteur, mede optredend namens inspecteur I en inspecteur II, en door deze inspecteurs gemachtigd, hierna te noemen de coördinerend inspecteur

Verklaren hierbij een vaststellingsovereenkomst te hebben gesloten als bedoeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek, ter voorkoming van een geschil met de Belastingdienst inzake de bepaling van het voordeel uit hoofde van de deelneming bij de verkoper(s) van de deelneming en de vaststelling van de kostprijs van de deelneming bij de koper(s) van de deelneming.

2. Beschrijving van de situatie

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

De vaststellingsovereenkomst betreft de toepassing van de deelnemingsvrijstelling als bedoeld in artikel 13 e.v. van de Wet VpB 1969. Tussen koper(s) en verkoper(s) heeft een aandelentransactie plaatsgevonden zoals vastgelegd in de overeenkomst(en) d.d.…… waarbij een deelneming is vervreemd tegen een prijs welke prijs kan worden aangepast en waarbij de omvang van deze prijsaanpassingen in het jaar van de vervreemding nog niet vaststaat. Bij de koper(s) en verkoper(s) is ten aanzien van de deelneming de deelnemingsvrijstelling als bedoeld in artikel 13 e.v. van de Wet VpB 1969 van toepassing. De vaststellingsovereenkomst komt op uitdrukkelijk en gezamenlijk verzoek van de koper(s) en de verkoper(s) tot stand.

3. Inhoud

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

Koper(s) en verkoper(s) verklaren hierbij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te zijn overeengekomen dat bij de verkoper(s) de aanpassingen van de verkoopprijs (zoals omschreven onder 2) tot de voordelen uit hoofde van de deelneming geacht worden te behoren en bij de koper(s) de daarmee corresponderende aanpassingen van de koopprijs geacht worden mede te zijn begrepen in de kostprijs van c.q. het voor de deelneming opgeofferde bedrag.

Het bovenstaande blijft gelden vanaf het moment waarop bij (een van) de koper(s) de deelnemingsvrijstelling niet langer van toepassing is. De partijen verklaren te hebben begrepen dat dit tot gevolg heeft dat de aanpassingen van de verkoopprijs bij de verkoper(s) volledig onder de deelnemingsvrijstelling vallen en de daarmee corresponderende aanpassingen van de koopprijs bij de koper(s) volledig als kostprijs van c.q. het voor de deelneming opgeofferd bedrag (blijven) kwalificeren.

4. Voorwaarden

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007]

 • 4.1. Deze vaststellingsovereenkomst heeft gevolgen voor de vennootschapsbelasting en geldt voor maximaal de periode waarbinnen zich een prijsaanpassing kan voordoen. Een wijziging van wet, beleid of jurisprudentie op het terrein waarover wordt gecontracteerd heeft tot gevolg dat de vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, waarbij de Belastingdienst in het geval van wijziging van jurisprudentie en beleid indien nodig een redelijke termijn in acht neemt en/of anderszins rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van de partijen.

 • 4.2. Koper(s) en verkoper(s) verklaren deze overeenkomst te hebben ondertekend nadat zij gedurende een periode van … weken in de gelegenheid zijn gesteld zich over de fiscale gevolgen van de overeenkomst te beraden/verklaren geen gebruik te willen maken van de bedenktermijn die de (coördinerend) inspecteur heeft voorgesteld.

 • 4.3. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst heeft tot gevolg dat de partijen deze in beginsel niet in rechte kunnen aantasten. Koper(s) en verkoper(s) kunnen ter zake van de inhoud van de onderhavige vaststellingsovereenkomst derhalve geen gebruik meer maken van hun recht van bezwaar en beroep. Met ondertekening van deze overeenkomst verklaren koper(s) en verkoper(s) uitdrukkelijk dat zij deze consequentie volledig hebben begrepen en aanvaard.

 • 4.4. De partijen bij deze overeenkomst verklaren hierbij tevens uitdrukkelijk te hebben begrepen dat ten aanzien van de feiten waarover tussen hen overeenstemming is bereikt, geen beroep op dwaling kan worden gedaan.

 • 4.5. Koper(s) en verkoper(s) verklaren hierbij gemachtigd te zijn om namens de BV(-en) tot de onderhavige vaststellingsovereenkomst te sluiten.

  In drie/meervoud opgemaakt te .... op (datum)

  De inspecteur/coördinerend inspecteur:

  ...............................................................

  Koper(s):

  • 1. ............................................................

  • 2. ...........................................................

  • 3. ...........................................................

  Verkoper(s):

  • 1. ...........................................................

  • 2. ...........................................................

  • 3. ...........................................................

Naar boven