Regeling taken en bevoegdheden privacy-functionaris van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[Regeling vervallen per 17-12-2006.]
Geldend van 19-03-2003 t/m 16-12-2006

Regeling taken en bevoegdheden privacy-functionaris van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 62 en 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. de Minister:

de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

2. privacyfunctionaris:

de voor het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inclusief de daaronder ressorterende diensten en instellingen als zodanig aangewezen functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

3. wettelijke taken:

de in artikel 62, 63 en 64 Wet bescherming persoonsgegevens genoemde taken.

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2006]

De privacy-functionaris vervult de in de artikelen 62, 63 en 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde taken.

Artikel 3

[Vervallen per 17-12-2006]

  • 1 De privacy-functionaris beschikt ten opzichte van de onder de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ressorterende diensten en de daarbij werkzame personen over de bevoegdheden zoals bedoeld in de artikelen 5:15, 5:16, 5:17, 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat waar in bedoelde artikelen wordt gesproken van ‘toezichthouder’ daaronder wordt verstaan: privacy-functionaris.

  • 2 De privacy-functionaris maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2006]

  • 1 Bij de uitoefening van zijn taak draagt de privacy-functionaris een legitimatiebewijs bij zich, dat is uitgegeven door de Minister.

  • 2 De privacy-functionaris toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2006]

  • 1 Ieder die werkzaam is bij een onder de Minister ressorterende dienst, is verplicht aan de privacy-functionaris binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijze kan vorderen bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden.

  • 2 Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 17-12-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling taken en bevoegdheden privacy-functionaris van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2003.

De

minister

vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina