Instelling Adviesraad Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Geldend van 01-06-2003 t/m heden

Instelling Adviesraad Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) bij het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

De Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Vlaanderen, en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Nederland,

Overwegende,

 • Het Tweede Memorandum van Overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland, met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium van 4 maart 2002;

 • Dat in het memorandum is voorzien dat over de elementen van het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium naast een strategische milieueffectenrapportage, een maatschappelijk kosten-batenanalyse zal worden verricht;

 • Dat zorg dient te worden gedragen dat deze (maatschappelijke) economische beoordeling van de in het kader van het project te formuleren plannen of projecten gedegen is;

 • Dat geen wettelijke voorzieningen bestaan, noch in Nederland, noch in Vlaanderen voor de toetsing van een MKBA;

 • Dat gegeven de beleidslijn in Nederland om bij projecten van nationaal belang, waartoe de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium behoort, te kiezen voor ofwel een uitvoerende, ofwel een toetsende rol voor het Centraal Planbureau (CPB)

 • Dat bij ProSes is gekozen voor een uitvoerende rol voor het CPB in samenwerking met de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito) in Vlaanderen;

 • Dat de beleidslijn in Nederland is dat indien het CPB bij de opstelling van een maatschappelijke kosten-batenanalyse een uitvoerende rol heeft, en derhalve niet tegelijkertijd een toetsende rol kan vervullen, de toetsing door een ander orgaan dient te worden uitgevoerd;

 • Dat de instelling van een onafhankelijk toetsend orgaan voor de maatschappelijke kosten-batenanalyses de kwaliteit en het draagvlak borgen.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Er is een Adviesraad Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA) bij het project

  Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, nader te noemen: de Adviesraad MKBA bij ProSes (Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium).

 • 2 de Adviesraad MKBA bij ProSes is ingesteld met ingang van het instellingsbesluit voor de periode die loopt tot de politieke besluitvorming omtrent de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium is afgerond.

Artikel 2

 • 1 De Adviesraad MKBA bij ProSes heeft tot taak het begeleiden en beoordelen van en adviseren over de volledigheid en kwaliteit van de werkzaamheden die door en in opdracht van ProSes worden uitgevoerd inzake de maatschappelijke kosten-baten analyse voor de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.

 • 2 De Adviesraad bij ProSes toetst en beoordeelt in ieder geval de professionaliteit en wetenschappelijke verantwoording van:

  • a. de aanpak en het onderzoek op inhoud;

  • b. de wijze waarop de kosten-batenanalyses tot stand komen, waaronder de gehanteerde veronderstellingen;

  • c. de mate van transparantie van de analyses en de rapportages;

  • d. de opgeleverde concept- en eindrapportages.

 • 3 De Adviesraad MKBA bij ProSes rapporteert haar bevindingen aan de minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, Vlaanderen en aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Nederland.

Artikel 3

In de Adviesraad worden benoemd:

 • a. tot voorzitter: de heer Dirk Sterckx, Europees parlementslid;

 • b. tot lid:

  Prof. Dr. Jan Jaap Bouma, Erasmus Universiteit en Universiteit Gent;

  Prof. Dr. Loet Mennes, em. Erasmus Universiteit;

  Prof. Dr. Stef Proost, Katholieke Universiteit Leuven;

  Prof. Dr. Willy Winkelmans, UA;

 • c. het secretariaat van deze Adviesraad zal na overleg worden ingevuld.

Artikel 5

 • 1 De voor het functioneren van de Adviesraad noodzakelijke geachte kosten komen ten laste van de begroting van het project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium;

 • 2 Voor het gebruik maken van de diensten van derden behoeft de Adviesraad, voor zover daaraan financiële verplichtingen aan verbonden zijn, voorafgaande goedkeuring van de Projectdirecteur van ProSes.

Artikel 6

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Adviesraad geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het departement van Vereer en Waterstaat;

 • 2 De bescheiden worden bij opheffing van de Adviesraad in het centraal archief van dit departement opgenomen;

 • 3 Een kopie van deze bescheiden wordt ter beschikking gesteld van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De beschikking zal bekend worden gemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Staatscourant, Nederland en in afschrift worden gezonden aan belanghebbenden.

De

Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Vlaanderen

,

S. Stevaert

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat , Nederland,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina