Regeling kredietwaardigheid beroepsvervoer 2002

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-04-2009

Regeling kredietwaardigheid beroepsvervoer 2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Het kapitaal en de reserves waarover een ondernemer in het beroepsvervoer ter voldoening aan de eis van kredietwaardigheid dient te beschikken bedraagt ten minste:

  • a. € 18.000 wanneer hij in zijn onderneming één of twee vrachtauto's gebruikt;

  • b. € 19.000 wanneer hij in zijn onderneming drie vrachtauto's gebruikt;

  • c. € 24.000 wanneer hij in zijn onderneming vier vrachtauto's gebruikt;

  • d. € 5.000 per vrachtauto boven het onder c. vermelde bedrag voor elke extra vrachtauto, die hij in zijn onderneming gebruikt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

  • 1 Onder het kapitaal en de reserves van de ondernemer wordt verstaan het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen van de ondernemer, vermeerderd met een ten opzichte van alle andere schulden achtergestelde lening of met een belegging in durfkapitaal, zoals geregeld bij of krachtens de artikelen 5.17 en 5.18 van de Wet inkomstenbelasting 2001, aan een beginnende ondernemer.

  • 2 De ondernemer toont tegenover de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie zijn kredietwaardigheid aan door het overleggen van een balans en een toelichting daarop, voorzien van een door een registeraccountant of door een accountant-administratieconsulent afgegeven verklaring, inhoudende dat de waardering van het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen is geschied volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, en dat dit vermogen voldoet aan de in artikel 1 gestelde eisen.

  • 3 Is de ondernemer een rechtspersoon, die op grond van titel 9 van Boek 2 BW verplicht is om voor zijn onderneming een jaarrekening op te maken, dan kan hij volstaan met het overleggen van zijn jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar voorzien van een door een registeraccountant of door een accountant-administratieconsulent afgegeven verklaring, indien daaruit blijkt dat het voor de onderneming beschikbare risicodragend vermogen voldoet aan de in artikel 1 gestelde eisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

De Regeling vaststelling kredietwaardigheid wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kredietwaardigheid beroepsvervoer 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina