Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren DBZ 2001

[Regeling vervallen per 15-08-2007.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 14-08-2007

Regeling van 15 oktober 2001, houdende bepalingen betreffende doormandatering van aan de directeur Bestuurszaken gemandateerde bevoegdheden aan aan hem ondergeschikte ambtenaren ten aanzien van de Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren

De Minister van Justitie,

Gelet op

– de bevoegdheid van de directeur Bestuurszaken tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot het beschikbaar stellen dan wel het verhogen van een garantstelling, alsmede daartoe opgestelde bankgaranties;

– de uitvoering van bovengenoemde bevoegdheid, ten aanzien van de garantstellingsregeling faillissementscuratoren.

Overwegende dat op grond van het gestelde in artikel 138, tiende lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een curator in het faillissement van een rechtspersoon aan de minister van Justitie kan verzoeken hem bij wijze van voorschot de benodigde middelen te verschaffen voor:

– het instellen van een rechtsvordering op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van de voormalig bestuurder/beleidsbepaler, als bedoeld in artikel 2:9 of 2:138/ 248 BW;

– het instellen van een voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheden daartoe.

Overwegende dat het besluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren, dat op 26 april 1993 in werking is getreden, nadere regels geeft voor de beoordeling van de gegrondheid van verzoeken en de grenzen waarbinnen verzoeken kunnen worden toegewezen. Overwegende dat sinds 1 januari 1998 de uitvoering van de garantstellingsregeling onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de Afdeling Integriteit Bedrijfsleven (AIB) bij de directie Bestuurszaken geschiedt.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-08-2007]

Tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot het beschikbaar stellen dan wel het verhogen van een garantstelling, alsmede de daartoe opgestelde bankgaranties, zijn bevoegd:

  • 1. de coördinator AIB (tot f 100.000,– / tot 50.000 Euro);

  • 2. het afdelingshoofd AIB (tot f 200.000,– / tot 100.000 Euro);

  • 3. het hoofd Planning, Financiën en Control (tot f 100.000,– / tot 50.000 Euro);

  • 4. de Directeur Bestuurszaken (onbeperkt).

Artikel 2

[Vervallen per 15-08-2007]

Tot het tekenen van beschikkingen, strekkende tot verlening van de garantietermijn – de termijn gedurende welke gebruik mag worden gemaakt van de kredietfaciliteit – zijn bevoegd alle in artikel 1 genoemde personen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-08-2007]

De eindparaaf/garantie wordt nooit gegeven door degene die de zaak heeft behandeld/voorbereid.

Artikel 4

[Vervallen per 15-08-2007]

Het Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren DBZ d.d. 24 november 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 15-08-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren DBZ 2001 en treedt in werking op 1 november 2001.

Den Haag, 15 oktober 2001.

de

Minister

van Justitie,
namens deze,
de

directeur Bestuurszaken

,

M.J. Kuipers

Terug naar begin van de pagina