Vaststelling subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 04-11-2001 t/m 31-12-2008

Vaststelling subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2reductie verkeer en vervoer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Vast te stellen het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlagen in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002 in het kader van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002, hierna genoemd Subsidieprogramma, is een programma als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer (Staatscourant 2 november 2001, nr. 213), hierna genoemd Subsidieregeling. Het Subsidieprogramma maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Het Nieuwe Rijden 1999-2005.

1. Inleiding

Het Meerjarenprogramma Het Nieuwe Rijden 1999-2005 (HNR) stimuleert een energie-efficiënt rijgedrag bij automobilisten en beroepschauffeurs. Daaraan gekoppeld wordt de aanschaf van energie-efficiënte voertuigen (personenauto's, bestelauto's, bussen en vrachtauto's) bevorderd. In de uitvoering van HNR wordt samengewerkt met branche- en consumentenorganisaties. Een groot aantal van deze organisaties heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de minister van Verkeer & Waterstaat.

HNR wil automobilisten en beroepschauffeurs kennis laten maken met een optimale manier van autorijden, die aansluit op de ontwikkelingen op motortechnisch gebied. Deze HNR-rijstijl biedt naast een aanzienlijke CO2-reductie (gemiddeld 10%) meer veiligheid, meer rijplezier, meer comfort en levert ook kostenbesparingen op doordat er sprake is van een lager brandstofverbruik, minder slijtage en lagere onderhouds- en schadekosten. Ook andere emissies dan die van CO2 en zelfs verkeerslawaai worden met de HNR-rijstijl teruggedrongen.

De gewenste rijstijl kan worden ondersteund door het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur zoals bijvoorbeeld boordcomputers, brandstofverbruiksmeters en snelheids- en toerentalbegrenzers, en een regelmatige controle van de bandenspanning. HNR streeft naar een CO2-emissiereductie van minimaal 407 kton/jaar in 2005 tot 706 kton/jaar in 2010. In het kader van HNR is een subsidieprogramma opgezet dat hieronder wordt beschreven.

2. Doel

Doel van het Subsidieprogramma is het bevorderen van het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur en het volgen van HNR-trainingen. Het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur en het toepassen van een HNR-rijstijl leidt tot een reductie van het brandstofverbruik en de CO2-emissie in de sector Verkeer & Vervoer.

3. Subsidiabele projecten

Volgende projecten komen voor subsidie in aanmerking:

". Investeringsprojecten inzake het aanschaffen, installeren en in gebruik nemen van brandstofbesparende in-car apparatuur. Het betreft uitsluitend in-car apparatuur die in de onderwerpenlijst in de bijlage is weergegeven;

". Investeringsprojecten inzake het ontwikkelen van multimediatoepassingen en HNR-modulen voor rijsimulatoren;

". Kennisoverdrachtprojecten inzake de HNR-rijstijl (trainingen op de weg of met simulatoren), met als doelgroepen automobilisten en beroepschauffeurs.

De subsidie per project bedraagt met inachtneming van het in artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling bepaalde maximaal € 340.000,00 (ƒ 749.261,40) voor investeringsprojecten en maximaal € 227.000,00 (ƒ 500.242,17) voor kennisoverdrachtprojecten.

Voor investeringsprojecten inzake in-car apparatuur geldt een maximum subsidiebedrag van € 115,00 (ƒ 253,43) per er mee uit te rusten voertuig. Het aantal voertuigen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de kosten voor de in-car apparatuur en de kosten voor inbouw dienen door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt door middel van offertes van potentiële leveranciers van in-car apparatuur. Zulks ter beoordeling van Novem.

Voor investeringsprojecten inzake multimediatoepassingen en HNR-modulen voor rijsimulatoren geldt een maximum subsidiebedrag van € 3,00 (ƒ 6,61) per te bereiken persoon. Het aantal te bereiken personen dient door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt. Zulks ter beoordeling van Novem. Voor een investeringsproject geldt een maximale subsidie-effectiviteit van € 45,00 per ton CO2.

Voor kennisoverdrachtprojecten inzake rijstijltrainingen op de weg en met simulatoren geldt een maximum subsidiebedrag van € 55,00 (ƒ 121,20) per te trainen persoon. Het aantal rijstijltrainingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient door de aanvrager aannemelijk te worden gemaakt door middel van ondertekende aanmeldingsformulieren of door middel van ondertekende intentieverklaringen van bedrijven, organisaties of individuele cursisten. Zulks ter beoordeling van Novem.

4. Beoordelingscriteria

a) Met betrekking tot de aanvrager(s)

". Het is aannemelijk dat de aanvrager, en in het geval van samenwerking aanvragers, zowel organisatorisch als financieel het project kan (kunnen) uitvoeren.

". Het is aannemelijk dat de aanvrager, eventueel met behulp van derden, in staat is om de vereiste registratiegegevens voor de berekening van de vermeden CO2-emissie te leveren.

". De aanvrager is of wordt niet al op een andere manier voor hetzelfde onderwerp subsidie van de rijksoverheid verstrekt. Evenmin is of wordt de aanvrager voor het project door een ander bestuursorgaan de onder paragraaf 3. genoemde maximale subsidie verstrekt.

". De aanvrager van subsidie voor HNR-rijstijltrainingen op de weg en in de simulator dient te voldoen aan de volgende eisen m.b.t. kwaliteitsborging:

- in geval van het B-rijbewijs: instructeurs die de HNR-training verzorgen worden jaarlijks bijgeschoold door het Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom. De hiermee gemoeide loonkosten kunnen eventueel voor de looptijd van het project in de subsidieaanvraag worden meegenomen;

- in geval van het CE-rijbewijs: instructeurs die de HNR-training verzorgen worden jaarlijks bijgeschoold door de Vakopleiding Transport en Logistiek. De kosten hiervoor kunnen voor de looptijd van het project in de subsidieaanvraag worden meegenomen. De hiermee gemoeide loonkosten kunnen eventueel voor de looptijd van het project in de subsidieaanvraag worden meegenomen.

". De aanvrager van subsidie voor HNR-rijstijltrainingen op de weg dient bij de training gebruik te maken van voertuigen met in-car apparatuur waarmee het brandstofverbruik tijdens en na de rit zichtbaar kan worden gemaakt.

b) Met betrekking tot de projecten

Een kennisoverdrachtproject of investeringsproject dient te voldoen aan de navolgende specifieke eisen van het HNR-programma:

". De looptijd van het project bedraagt maximaal een jaar.

". De omvang van het project bedraagt bij kennisoverdrachtprojecten minimaal 100 personen en bij investeringsprojecten minimaal 25 voertuigen of 10.000 personen in geval van multimediatoepassingen.

Een kennisoverdrachtproject moet bovendien voldoen aan de volgende punten:

". In HNR-rijstijltrainingen, HNR-modulen voor rijsimulatoren en HNR-multimedia-toepassingen dient aandacht te worden besteed aan de achtergrond en de toepassing van een minimum aantal HNR- rijstijltips. Deze zijn voor personenauto's en vrachtauto's gespecificeerd en te vinden in het aanvraagformulier.

". Het ambitieniveau ten aanzien van de te behalen CO2-emissiereductie ligt op 5% ten opzichte van de referentiesituatie.

5. Berekeningswijze van de (potentiële) CO2-emissiereductie

Voor de beoordeling van de projecten is de subsidie-effectiviteit van zwaarwegend belang. In zijn algemeenheid is de subsidie-effectiviteit gedefinieerd als aantal euro's/guldens verleende subsidie per vermeden ton CO2-emissie. Om de subsidie-effectiviteit te kunnen bepalen dient de aanvrager de met het project vermeden CO2-emissie te berekenen. De formules voor de berekeningen zijn te vinden in het aanvraagformulier, bijlage 1. In de subsidieaanvraag dient de aanvrager volgens een in het aanvraagformulier aangegeven formule een inschatting te geven van de potentiële hoeveelheid te vermijden CO2-emissie. In de rapportage van het project dient de aanvrager volgens een tweede in het aanvraagformulier aangegeven formule een berekening op te nemen van de daadwerkelijke als gevolg van het project vermeden CO2-emissie. Voor het vaststellen van de vermindering van de CO2-emissie dient te worden uitgegaan van één van de volgende referentiesituaties:

1. Reeds geregistreerde gegevens van het brandstofverbruik van voertuigen. Deze dienen een periode van minimaal drie maanden te bestrijken voorafgaand aan de rijstijltraining of de inbouw van in-car apparatuur en volledig en betrouwbaar te zijn. Tevens dienen de aantallen voertuigen voldoende groot te zijn. Zulks ter beoordeling van Novem.

2. Een 0-meting van het brandstofverbruik. Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als genoemd bij referentiesituatie 1.

3. In geval van HNR-modulen voor rijsimulatoren en HNR-multimedia-toepassingen gelden dezelfde bepalingen als genoemd bij referentiesituatie 1, met die uitzondering dat gebruik gemaakt kan worden van een substantiële, betrouwbare steekproef van gebruikers. Zulks ter beoordeling van Novem.

6. Inwerkingtreding en looptijd

Het Subsidieprogramma treedt in werking met ingang van de datum waarop de regeling waarbij dit programma is vastgesteld in werking treedt en loopt tot en met 30 november 2002.

7. Subsidieplafond

Het Subsidieplafond bedraagt in totaal € 1.320.000,00 (ƒ 2.908.897,20).

Met inachtneming van het overigens bepaalde in de Subsidieregeling komen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, tweede lid, kosten die moeten worden gemaakt voor een O-meting voor subsidie in aanmerking.

8. Indiening van een subsidieaanvraag

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend door:

1. gemeenten

2. provincies

3. bedrijven

4. brancheorganisaties

5. dealerorganisaties

6. consumentenorganisaties

7. verkeersveiligheidsorganisaties

8. aanbieders van voortgezette rijopleidingen

Aanvragen dienen te worden ingediend bij het Secretariaat Het Nieuwe Rijden van Novem. Hier is tevens een aanvraagformulier verkrijgbaar. Het adres is:

Novem

Secretariaat Het Nieuwe Rijden

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

tel.: 030-2393568

fax:030-2316491

e-mail: hetnieuwerijden@novem.nl website: www.hetnieuwe rijden.nl

Novem is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gemachtigd om het Subsidieprogramma uit te voeren en tevens gemandateerd om in het kader van het Subsidieprogramma besluiten te nemen (Besluit nr CDJZ/BBI/2001-1126).

Aanvragen die voldoen aan de vereisten van artikel 8, tweede lid, van de Subsidieregeling worden behandeld in volgorde van ontvangst. Indien het project door meerdere partijen gezamenlijk zal worden uitgevoerd, wordt de aanvraag op één formulier ingediend met vermelding van alle deelnemers aan het project.

Tevens wordt in de aanvraag vermeld welke deelnemer zal optreden als projectleider en penvoerder namens de overige deelnemers en als contactpersoon voor Novem.

Nadere informatie

Nadere informatie over het Subsidieprogramma is te verkrijgen via de website van het HNR- programma:www.hetnieuwerijden.nl; de website van het CO2-reductieplan: www.CO2reductie.nl; of het Secretariaat Het Nieuwe Rijden: tel. 030-2393568.

Bijlage Onderwerpenlijst Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2001/2002

Thema

Onderwerpen

Projecttype

rijstijltrainingen

HNR-rijstijltrainingen:

Kennisoverdrachtprojecten

 

op de weg

 
 

in de simulator

 
 

HNR-module voor rijsimulatoren

 
 

. HNR-multimediatoepassingen

 
 

snelheids- en toerentalbegrenzer

 
 

intelligent gaspedaal

 
 

dieselverbruiksmeter

 

in-car apparatuur

boordcomputers en brandstofverbruikmeters met weergavemogelijkheid van het brandstofverbruik

Investeringsprojecten

 

automatische bandenspanningcontroleapparatuur

 
 

. startstopsysteem

 
 

. standkachels

 
Terug naar begin van de pagina