Regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 11-10-2000 t/m 31-12-2005

Regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft het stimuleren van de reïntegratie van met name oudere werklozen. Het betreft hier een voorgenomen regeling die pas kan worden gepubliceerd na aanpassing van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO). Vooruitlopend daarop biedt deze voorlichtingspublicatie informatie over deze regeling. De regeling voorziet in een aanvulling van de FPU-uitkering tot het niveau van de aanvullende uitkering in het kader van de garantieregeling FPU.

Voor de wachtgelders die recht hebben op een wachtgelduitkering tot de vijfenzestig jarige leeftijd en (meestal) geen rechten kunnen ontlenen aan die garantieregeling, kan het ontbreken van een dergelijke suppletie-mogelijkheid een belemmering vormen om te herintreden.

De Regeling suppletie FPU primair- en voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie voorziet in de mogelijkheid van suppletie van de FPU-uitkering en vormtin die zin een aanvulling op de genoemde Regeling pensioenreparatie primair onderwijs (zie Uitleg nr. 6/7, 15 maart 2000).

Het oogmerk van de regeling is het bevorderen van de uitstroom van ouderen uit het wachtgeld door acceptatie van een baan in het onderwijs. De herintreders zullen veelal niet meer terugkeren in het wachtgeld, maar via deze regeling gebruik kunnen maken van de (gesuppleerde) FPU.

Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling is van toepassing op bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie. Herintreder in de zin van de regeling is de wachtgelder die een wachtgelduitkering geniet (tot de vijfenzestig jarige leeftijd) op grond van een dienstverband bij een bevoegd gezag als boven bedoeld en in dienst treedt bij een bevoegd gezag (eveneens als boven bedoeld).

Recht op suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

Recht op suppletie heeft de herintredende wachtgelder (met uitzicht op wachtgeld tot de vijfenzestig jarige leeftijd) die gedurende tenminste drie jaar doch minimaal tot de voor hem geldende FPU-spilleeftijd een dienstverband bij een van de boven bedoelde instellingen heeft gehad. Verschillende dienstverbanden worden bij elkaar opgeteld voor de berekening van de periode van drie jaar.

De voorwaarde van een dienstverband van tenminste drie jaar wordt gesteld omdat in het algemeen sprake zal zijn van een aanzienlijke reparatie. Door deze termijn als voorwaarde op te nemen, wordt ook voorkomen dat de ruime suppletie leidt tot een scheefgroei in de verhouding tussen de herintredende wachtgelders en de actieven die niet van de wachtgeldregeling gebruik hebben gemaakt. Wachtgelders die uiterlijk op 1 oktober 1998 zijn heringetreden komen op grond van de FPU-regeling in aanmerking voor een aanvullende uitkering. Door de terugwerkende kracht tot en met 2 oktober 1998 krijgen ook de wachtgelders die tussen 2 oktober 1998 en 1 januari 2000 een functie hebben aanvaard, op grond van de onderhavige regeling uitzicht op een suppletiemogelijkheid. Om te voorkomen dat de regeling met betrekking tot deze categorie een averechtse werking krijgt - de suppletie-mogelijkheid maakt het voor hen immers aantrekkelijker vervroegd uit te treden - is voor deze categorie de voorwaarde gesteld dat vanaf 1 januari 2000 drie jaar wordt gewerkt.

Omvang van de suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

1. suppletie op FPU-uitkering

[Vervallen per 01-01-2006]

De suppletie is een aanvulling op het zelfstandig recht van de herintreder op basisuitkering, flexibel pensioen en aanvullende uitkering. Bij het bepalen van het zelfstandige recht op FPU wordt (uiteraard) rekening gehouden met het op grond van de Regeling pensioenreparatie primair onderwijs gerepareerde deel van het flexibel pensioen.

De aanvullende uitkering (zg. garantie) op grond van het FPU-reglement voorziet in de gemiste FPU-opbouw (het flexibel pensioen) over de periode voor 1 april 1997. Daarbij worden afhankelijk van iemands leeftijd garanties gegeven met betrekking tot de in aanmerking te nemen pensioengeldige tijd (zie onderstaand schema).

Garanties

Leeftijd

op 1 april 1997

FPU-pensioen van 75% vanaf 61ste

55 t/m 64 jaar

FPU-pensioen van 70% vanaf 61ste

50 t/m 54 jaar

Ten minste 40 pensioenjaren

Vanaf 45 jaar

Voor de herintreder die uiterlijk is geboren op 1 april 1942 vult de suppletie bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd aan tot 75%.

Voor de herintreder die na 1 april 1942 maar uiterlijk op1 april 1947 is geboren vult de suppletie bij het bereikenvan de 61-jarige leeftijd aan tot 70%.

Voor de herintreder die na 1 april 1947 is geboren maar uiterlijk op 1 april 1952 vult de suppletie bij het bereiken van de 62-jarige leeftijd aan tot 70%.

2. berekening omvang suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de vaststelling van de omvang van de suppletie wordt bepaald, wordt uitgegaan van het aantal uren dat de herintreder wordt aangesteld, tot het maximum van het aantal uren geldend op de peildatum waarover de herintreder recht had op een uitkering krachtens het BWOO. De peildatum is de dag voor de datum van indiensttreding of uitbreiding van de betrekkingsomvang.

Als berekeningsgrondslag geldt de grondslag die wordt vastgesteld voor het jaar voorafgaand aan het jaar van vervroegde uittreding. Daarbij wordt mee in aanmerking genomen een eventueel recht op loonsuppletie op grond van artikel 38 lid 6 en lid 7 van het BWOO (vanaf 1/1/2000: artikel 15 BBWO).

Twee voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeeld 1:

Aantal uren BWOO:

20

Uren nieuw dienstverband:

15

Salaris nieuw dienstverband:

65000

Geboortedatum:

1/3/1942

Hieruit volgt een aanvulling op de fpu vanaf 61 jaar (indien aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan) tot 65 jaar ter hoogte van:

(15/ 36, 86 x 0,75 x 65000) - (FPU-uitkering door ABP/VUT-fonds1)

Voorbeeld 2:

Aantal uren BWOO:

20

Uren nieuw dienstverband:

30

Salaris nieuw dienstverband:

65000

Geboortedatum:

1/5/1946

Hieruit volgt een aanvulling op de fpu vanaf 61 jaar (indien aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan) tot 65 jaar ter hoogte van:

(20/ 36, 86 x 0,7 x 65000) - (FPU-uitkering door ABP/VUT-fonds2)

Aanvraag suppletie

[Vervallen per 01-01-2006]

De aanvraag voor een suppletie-uitkering wordt tegelijk met de aanvraag voor de FPU-uitkering ingediend bij het ABP. De termijnen die voor de FPU-aanvraag gelden, zijn ook van toepassing op de aanvraag van de suppletie.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

De regeling zal terugwerkende kracht krijgen tot en met 2 oktober 1998 (zie de toelichting bij inleiding). De regeling geldt tot en met 31 december 2005. Dit betekent dat de herintreder uiterlijk 31 december 2005 moet zijn ingetreden wil hij gebruik kunnen maken van de regeling.

  1. Inclusief het eventueel op grond van de Regeling pensioenreparatie gerepareerde deel van het flexibel pensioen.

    ^ [1]
  2. Inclusief het eventueel op grond van de Regeling pensioenreparatie gerepareerde deel van het flexibel pensioen.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina