Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 27-10-2017 t/m heden

Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 90, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Geconsolideerde toestand van de arbeidsongeschiktheid

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in overeenstemming met de tot schadevergoeding verplichte derde eerst tot vordering van de contante waarde overgaan, indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van oordeel is dat ten aanzien van de verzekerde met betrekking tot de mate van zijn arbeidsongeschiktheid een geconsolideerde toestand is ingetreden.

Artikel 3. Berekening contante waarde

De contante waarde wordt berekend op basis van de formule:

Bijlage 41620.png

òf, indien de factor L gelijk is aan de factor r:

A = 1,02 * (UV * (1-c) * m + (UL - UV) * (1 - cL) * mL)

waarbij:

A = de contante waarde;

m = het aantal maanden waarover de uitkering maximaal zal kunnen worden verstrekt;

mL = het aantal maanden waarover de loondervingsuitkering maximaal zal kunnen worden verstrekt;

c = een correctie op de periode waarover de uitkering wordt verstrekt, op grond van de kans op overlijden en op grond van zogenoemde individuele omstandigheden;

cL = een correctie op de periode waarover de loondervingsuitkering wordt verstrekt, op grond van de kans op overlijden en op grond van zogenoemde individuele omstandigheden;

UV = het bedrag van de vervolguitkering per maand en de daarover aan de verzekerde toekomende vakantie-uitkering met dien verstand dat bij de bepaling van de contante waarde van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in hoofdstuk 6 van de WAO, deze factor op 0 wordt gesteld;

UL = het bedrag van de loondervingsuitkering per maand en de daarover aan de verzekerde toekomende vakantie-uitkering;

L = het gemiddeld stijgingspercentage van het dagloon, bedoeld in artikel 14 van de WAO of artikel 13 van de Wet WIA, over een periode van een maand;

r = het interestpercentage per maand.

Artikel 4. Berekening factoren

 • 1 De factor UV, bedoeld in artikel 3, wordt als volgt berekend:

  • a. de som van de vervolguitkering per dag wordt verhoogd met de daarover aan de verzekerde toekomende vakantie-uitkering op de dag voorafgaande aan het tijdstip van de vaststelling van de contante waarde;

  • b. het onder a verkregen bedrag wordt voor de herleiding op maandbasis vermenigvuldigd met de factor 21,75.

 • 2 De factor UL, bedoeld in artikel 3, wordt als volgt berekend:

  • a. de som van de loondervingsuitkering per dag wordt verhoogd met de daarover aan de verzekerde toekomende vakantie-uitkering op de dag voorafgaande aan het tijdstip van de vaststelling van de contante waarde;

  • b. het onder a verkregen bedrag wordt voor de herleiding op maandbasis vermenigvuldigd met de factor 21,75.

 • 3 De factor m, bedoeld in artikel 3, is gelijk aan het aantal maanden gelegen tussen het tijdstip waarop de vervolguitkering van de verzekerde zou worden beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet en het begin van de periode waarover wordt afgekocht.

 • 5 De factor c en de factor cL, bedoeld in artikel 3, worden per geval door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de tot schadevergoeding verplichte derde in onderling overleg vastgesteld, onverminderd de bevoegdheid van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om met assuradeuren of groepen van assuradeuren hieromtrent gezamenlijke regelingen te treffen.

 • 6 De factor L, bedoeld in artikel 3, wordt jaarlijks in de maand december vastgesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de duur van het volgende boekjaar, waarbij het gemiddelde stijgingspercentage per maand wordt berekend over de aan de maand december voorafgaande periode van vier jaar.

 • 7 De factor r, bedoeld in artikel 3, wordt jaarlijks in de maand december vastgesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de duur van het volgende boekjaar en is gelijk aan het gemiddeld effectief rendement over de voorafgaande maand november van de vijf staatsleningen met de langste gemiddeld resterende looptijd waarvan publicatie geschiedt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De factor r wordt voor deze formule herleid naar maanden.

Artikel 5. Afronding

Bij de toepassing van deze regeling worden de factor (1-c)m en de factor (1-cL)mL afgerond op een decimaal achter de komma en wel zodanig, dat bij een tweede decimaal van vijf of meer een afronding naar boven plaatsvindt en dat overige tweede decimalen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 6. Afronding

De factor

l + L

l + r

wordt afgerond op zes decimalen achter de komma en wel zodanig dat bij een zevende decimaal van vijf of meer een afronding naar boven plaatsvindt en dat overige zevende decimalen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 7. Intrekking regeling van 29 december 1980

De regeling van de Minister van Sociale Zaken van 29 december 1980, nr. 56453, houdende regels met betrekking tot vordering van de contante waarde van de periodieke uitkeringen (Stcrt. 253) wordt ingetrokken.

Artikel 8. Overgangsrecht

Op vorderingen als bedoeld in artikel 2, waartoe voor de dag van inwerkingtreding van deze regeling voor het eerst is overgegaan, is de regeling van de Minister van Sociale Zaken van 29 december 1980, nr. 56453, houdende regels met betrekking tot vordering van de contante waarde van de periodieke uitkeringen (Stcrt. 253), zoals die luidde voor de dag van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 14 juli 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Naar boven