Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 17-05-2006 t/m 31-07-2007

Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1. Intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

[Vervallen per 01-08-2007]

Het intrasectoraal programma handel en administratie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo.

De staatssecretaris van

onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund.

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: De overige onderdelen van de bijlage liggen ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

2.2. Algemene examenbeschrijving

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze examenbeschrijving geldt voor alle vakken en programma’s in alle leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Specifieke zaken zijn vermeld in de examenbeschrijving per vak of programma.

Het examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examen bestaat per vak of programma uit

 • een schoolexamen en een centraal examen of uitsluitend uit

 • een schoolexamen.

De volgende vakken uit het gemeenschappelijk deel kennen uitsluitend een schoolexamen: maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en de kunstvakken.

Voor de vakken Nederlands en Engels uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het sectordeel en de vakken of programma’s uit het vrije deel die tot het eindexamen vmbo kunnen behoren, is er zowel een schoolexamen als een centraal examen.

Als het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen is de richtlijn dat het schoolexamen betrekking heeft op ongeveer 2/3 deel van het examenprogramma en het centraal examen op ongeveer 1/3 deel. Het schoolexamen omvat ten minste die exameneenheden die niet in het centraal examen worden getoetst.

In de specifieke examenbeschrijvingen per vak of programma is aangegeven welke exameneenheden in het schoolexamen en welke exameneenheden in het centraal examen worden of kunnen worden getoetst.

Examenprogramma per leerweg

[Vervallen per 01-08-2007]

Voor de basisberoepsgerichte leerweg bestaat het examenprogramma uit de eindtermen van het kerndeel, voor zover deze niet gecursiveerd zijn.

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg bestaat het examenprogramma uit het kerndeel en voor de beroepsgerichte programma’s bovendien uit het verrijkingsdeel dat voor deze leerweg is vastgesteld.

Voor de gemengde leerweg en voor de theoretische leerweg bestaat het examenprogramma uit het kerndeel en het verrijkingsdeel van de algemene vakken. Voor de beroepsgerichte programma’s in de gemengde leerweg gelden de exameneenheden van het kerndeel.

Voor de basisberoepsgerichte leerweg, voor de algemene vakken van de kaderberoepsgerichte leerweg en voor de beroepsgerichte programma’s van de gemengde leerweg zijn de verrijkingsdelen facultatief en maken geen deel uit van het examenprogramma.

De algemene onderwijsdoelen van de preambule zijn per algemeen vak en per beroepsgericht programma uitgewerkt in het examenprogramma. De preambule maakt derhalve evenmin deel uit van het examenprogramma.

Schematisch

 

Basisberoeps-gerichte leerweg

Kaderberoeps-gerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg

Algemene vakken

kerndeel (niet: de cursiveringen)

kerndeel

kerndeel en verrijkingsdeel

kerndeel en verrijkingsdeel

Beroepsgerichte programma’s

kerndeel (niet: de cursiveringen)

kerndeel en verrijkingsdeel

kerndeel gemengd

n.v.t.

Het centraal examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal examen kan bestaan uit:

 • een centraal schriftelijk examen (cse)

 • een centraal praktisch examen (cpe)

 • een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)

 • een centrale integratieve eindtoets

 • een centraal schriftelijk examen (cse)

  Het gaat om een toets waarbij kandidaten vragen en opdrachten, eventueel met behulp van informatie- en communicatietechnologie, schriftelijk beantwoorden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend correctievoorschrift.

 • een centraal praktisch examen (cpe)

  Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde opdracht waarbij zowel het proces van uitvoering als het product wordt beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is sprake van medebeoordeling door een door de directeur aan te wijzen tweede examinator.

 • een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) Het gaat om een centraal vastgestelde toets, waarvan zowel praktische opdrachten deel uitmaken als vragen en/of opdrachten die kandidaten mondeling, schriftelijk of met behulp van informatie- en communicatietechnologie beantwoorden. De beoordeling vindt plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is sprake van medebeoordeling door een door de directeur aan te wijzen tweede examinator.

 • een centrale integratieve eindtoets (cie)

  Het gaat om een centraal vastgestelde opdracht over het verrijkingsdeel waarbij exameneenheden uit het kerndeel betrokken kunnen worden. De beoordeling vindt plaats door de examinator aan de hand van bindende beoordelingscriteria. Er is sprake van medebeoordeling door een door de directeur aan te wijzen tweede examinator.

Voor de algemene vakken wordt in alle leerwegen alleen een centraal schriftelijk examen afgenomen. Een uitzondering hierop vormen de beeldende vakken, die zowel een centraal schriftelijk als een centraal praktisch examen kennen.

In het volgende schema is per beroepsgericht programma gespecificeerd welke onderdelen van toepassing zijn.

Beroepsgerichte programma's

 

Basis-beroeps-gerichte leerweg

Kader-beroeps-gerichte leerweg

Gemengde

leerweg

cse

   

X

cspe

X

X

 

Een zitting van het centraal schriftelijk examen voor de basisberoepsgerichte leerweg duurt tussen 60 en 90 minuten, De CEVO stelt de precieze tijdsduur van het centraal schriftelijk examen voor de basisberoepsgerichte leerweg vast.

Een zitting bij het centraal schriftelijk examen voor de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg duurt 120 minuten.

Het schoolexamen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende onderdelen

 • schriftelijke en mondelinge toetsen

  Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen.

 • praktische opdrachten

  Bij alle vakken en programma’s komen praktische opdrachten voor, waarbij zowel het proces als het product wordt beoordeeld. Beoordeling vindt plaats aan de hand van vooraf aan de kandidaat bekend gemaakte criteria. De kandidaat kan de praktische opdracht de vorm geven van een product of werkstuk of een presentatie.

  Elke kandidaat dient ten minste twee praktische opdrachten van ten minste 10 uur te hebben uitgevoerd.

 • toetsen waarvan zowel praktische opdrachten deel uitmaken als vragen en/of opdrachten die kandidaten mondeling, schriftelijk of met behulp van informatie- en communicatietechnologie beantwoorden.

 • een handelingsdeel

  In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd.

  De uitvoering van een opdracht die tot het handelingsdeel behoort, blijkt uit een notitie van de kandidaat waarin aandacht besteed is aan de ervaring met de opdracht. Deze notitie maakt deel uit van het handelingsdeel.

  Per leerling bestaat het handelingsdeel uit de verschillende vakspecifieke delen en uit een vakoverstijgend deel. Het vakoverstijgende deel per leerling bevat ten minste een opdracht in het kader van oriëntatie op leren en werken.

 • een sectorwerkstuk voor de kandidaten van de gemengde en de theoretische leerweg

  Bij het sectorwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de sector. De kandidaat dient aan het sectorwerkstuk ten minste 20 uur te besteden. Bij het sectorwerkstuk wordt zowel het proces als het product beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door minimaal twee docenten aan de hand van criteria die vooraf aan de kandidaat bekend zijn gemaakt. Het sectorwerkstuk moet met een voldoende resultaat worden afgesloten en wordt apart op de cijferlijst vermeld. In plaats van de waardering voldoende kan ook de waardering goed worden toegekend. Het sectorwerkstuk weegt niet mee in het cijfer voor het schoolexamen van afzonderlijke vakken.

De toetsen en opdrachten die deel uitmaken van het schoolexamen, dienen aantoonbaar representatief te zijn voor de desbetreffende eindtermen uit het examenprogramma. De vakspecifieke vaardigheden dienen een substantieel onderdeel te zijn van de toetsing in het schoolexamen. De basisvaardigheden zoals genoemd in de exameneenheden K/2 van de algemene vakken, dienen gespreid over de vakken in het schoolexamen te worden opgenomen.

Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat

 • een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten

 • een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen

 • informatie over het handelingsdeel

Het examendossier kan gespreid over het derde en vierde leerjaar worden opgebouwd. Voor de theoretische en de gemengde leerweg begint de opbouw van het dossier in ieder geval in het derde leerjaar omdat het dossier ook de afsluiting van de verplichte extra vakken van het derde leerjaar omvat waarin geen eindexamen wordt afgelegd. Ook wanneer vakken die alleen een schoolexamen kennen - de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en de kunstvakken uit het gemeenschappelijk deel - in het derde leerjaar worden afgesloten, begint de opbouw van het dossier in het derde leerjaar.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

[Vervallen per 01-08-2007]

ICT maakt onderdeel uit van de beroepsgerichte programma’s. ICT is ook onderdeel van de exameneenheid Basisvaardigheden van de algemene vakken. Als zodanig maakt ICT verplicht onderdeel uit van het schoolexamen en kan bij het centraal examen gebruik gemaakt worden van ICT-toepassingen. Indien bij het centraal examen gebruik gemaakt wordt van ICT-toepassingen maakt de CEVO dit tijdig bekend.

Het eindcijfer

[Vervallen per 01-08-2007]

Het eindcijfer voor het examen komt als volgt tot stand. Per vak of programma wordt het cijfer voor het schoolexamen gecombineerd met het cijfer voor het centraal examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat het cijfer voor het schoolexamen voor 2/3 en het cijfer voor het centraal examen voor 1/3 het eindcijfer bepaalt.

Voor de overige leerwegen bepalen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen elk de helft

Het cijfer voor het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen voor de toetsen en praktische opdrachten, zodanig dat er aantoonbaar sprake is van een evenwichtige bijdrage van de verschillende onderdelen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting legt de school de weging van de verschillende onderdelen van het examendossier vast.

2.3. Vakspecifieke examenbeschrijving handel en administratie

[Vervallen per 01-08-2007]

2.3.1. Het centraal examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal examen voor de basisberoepsgerichte leerweg

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal examen (cspe) bij de basisberoepsgerichte leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HA/K/2

Professionele vaardigheden

HA/K/7

Verkoopregistratie

HA/K/8

Presentatie en promotie

HA/K/9

Boekhouden

en daarnaast op één van de volgende twee exameneenheden:

HA/K/5

Goederenstroom inkoop

HA/K/6

Goederenstroom verkoop

De CEVO maakt de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar voor afname van het examen bekend.

Het centraal examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal examen (cspe) voor de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HA/K/2

Professionele vaardigheden

HA/V/1

Integratieve opdracht

De CEVO bepaalt welke overige exameneenheden uit het kerndeel tot de examenstof van het cspe van het cspe KB behoren. Daarbij neemt de CEVO de voor het gehele vmbo geldende richtlijn in acht dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt. De CEVO maakt de examenstof tijdig voor afname van het cspe KB bekend.

Het centraal examen voor de gemengde leerweg

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal schriftelijk examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het centraal schriftelijk examen bij de gemengde leerweg heeft betrekking op de volgende exameneenheden:

HA/K/2

Professionele vaardigheden

HA/K/7

Verkoopregistratie

HA/K/8

Presentatie en promotie

HA/K/9

Boekhouden

Eindcijfer centraal examen

[Vervallen per 01-08-2007]

Het cijfer voor het centraal examen bij de basisberoepsgerichte leerweg wordt bepaald op grond van het centraal examen (cspe).

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat het cijfer voor het centraal examen voor de helft bepaald wordt door het centraal schriftelijk examen en voor de helft door de centrale integratieve eindtoets.

Het cijfer voor het centraal examen bij de gemengde leerweg wordt bepaald op grond van het centraal schriftelijk examen.

2.3.2. Het schoolexamen

[Vervallen per 01-08-2007]

Voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg heeft het schoolexamen betrekking op de exameneenheid:

HA/K/2 Professionele vaardighedenen daarnaast op alle exameneenheden die niet in het centraal examen worden getoetst.

Integratieve opdracht

[Vervallen per 01-08-2007]

De kandidaat kan een praktische opdracht uitvoeren die betrekking heeft op één derde deel van de eindtermen van het kerndeel.

In dat verband kan de kandidaat

 • 1 In de voorbereidingsfase:

  • a. een uitgewerkte opzet maken voor de praktische opdracht;

  • b. een haalbare activiteiten- en tijdsplanning maken;

 • 2 In de fase van de uitvoering:

  • a. relevante informatie verzamelen;

  • b. de verzamelde informatie verwerken, analyseren en interpreteren;

  • c. de verzamelde informatie beknopt en helder weergeven;

 • 3 In de fase van de afsluiting:

  • a. het resultaat van de opdracht op samenhangende wijze schriftelijk weergeven met behulp va neen tekstverwerkingsprogramma conform de eisen aan lay-out, indeling en opmaak;

  • b. het resultaat van de praktische opdracht mondeling presenteren met behulp van media en presentatie-vaardigheden;

  • c. demonstreren dat de vaktechnische vaardigheden worden beheerst die voorkomen in de eindtermen van het kerndeel waarop de opdracht betrekking heeft;

  • d. eigen opvattingen beargumenteren;

 • 4 In de fase van de evaluatie:

  • a. het uitvoeringsproces en het reslutaat van de opdracht evalueren aan de hand van vooraf gegeven criteria.

De kandidaat kan verantwoording afleggen voor de wijze waarop het resultaat van opdracht tot stand is gekomen, aan de hand van een

 • plan van aanpak of

 • logboek of

 • procesevaluatie.

Terug naar begin van de pagina