Aanwijzingsbesluit middelen artikel 2, lid 2, Opiumwet

[Regeling vervallen per 17-03-2003.]
Geldend van 01-05-2000 t/m 16-03-2003

Besluit van 19 januari 2000, houdende aanwijzing van middelen op grond van artikel 2, tweede lid, van de Opiumwet en wijziging van een ander besluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 1999, GMV 2016 823;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Opiumwet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1999, nr. W13.99.0583/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2000, GMV 2031877;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 17-03-2003]

Artikel II

[Vervallen per 17-03-2003]

[Red: Wijzigt het Besluit voorschrijven en bestellen opiumwetmiddelen.]

Artikel III

[Vervallen per 17-03-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, eerste lid, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 januari 2000

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven eerste februari 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina