Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

[Regeling vervallen per 19-07-2006.]
Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 26-11-2004 t/m 18-07-2006

Aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in artikel 311b van het Wetboek van Koophandel en artikel 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a van het Wetboek van Koophandel bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 1999

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven