Arbeidsomstandighedenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-06-2023.
Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Arbo
Arbowet
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0010346
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb.2006/673 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2007 (Stb. 2006/675).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzen Nederlands Centrum voor Beroepsziekten als instelling ex art. 9, derde lid, Arbeidsomstandighedenwet 2022-2024
 2. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 5. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 6. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 7. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 8. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 9. Alcoholregeling
 10. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 11. Arbeidsomstandighedenbesluit
 12. Arbeidsomstandighedenregeling
 13. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 14. Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2017
 15. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 16. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 17. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
 18. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 19. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 20. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 21. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 22. Besluit risico's zware ongevallen 2015
 23. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 24. Drinkwaterbesluit
 25. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 26. Klachtenregeling Defensie
 27. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 28. Loodsplichtbesluit 2021
 29. Productenbesluit asbest
 30. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 31. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 32. Regeling Raadsman SZW 2017
 33. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 34. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 35. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 36. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 37. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 38. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 39. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 40. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 41. SZW-intrekkingsregeling 2008
 42. Tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19 2020
 43. Tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19
 44. Vuurwerkbesluit
 45. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 46. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 47. Warenwetbesluit liften 2016
 48. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 49. Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling
 50. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit (nieuwe opzet aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen)
 51. Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)
 52. Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten
 53. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)
 54. Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))
 55. Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)
 56. Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)
 57. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving Abeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
 4. Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving
 5. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: IV
 2. Aanwijzing handhaving Abeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.34
 4. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.3a, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6a, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2
 5. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikelen: 1.1, 1.10, 1.31, 1.5eb, 1.5j, 1.6, 1.7, 9.5, 9.5a
 6. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XIIIg
  Artikel: 8.29c
 7. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 4:1
 8. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 13
 9. Beleidsregel arbocatalogi 2019
  Artikelen: 1, 2, 3
  Bijlage: als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019
 10. Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 1
  Bijlage: behorend bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving
 11. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 12. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 13. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Hoofdstuk: 1
 14. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 15. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 16. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.4
 17. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 1, 49a
 18. Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 3
 19. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 20. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11b
 21. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 74
 22. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 11
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsomstandigheden bij de Overheid periode 1945– (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 24. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 25. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 55
 26. Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid
  Artikel: V
 27. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 28. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 29. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 30. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 31. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 32. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 2
 33. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 34. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 2
 35. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 1
 36. Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
  Artikel: 15d
 37. Netcode elektriciteit
  Artikel: 2.39
 38. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Tekst: tekst
 39. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 40. Productenbesluit asbest
  Paragraaf: 4
 41. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 42. Regeling aanstellingseisen politie 2023
  Artikel: 11
 43. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 44. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
  Artikelen: 3, 5
 45. Regeling personeel veiligheidsregio’s
  Bijlage: A
 46. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikel: 1
 47. Regeling risico’s zware ongevallen
  Artikel: 2
 48. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 49. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  Artikel: 3
 50. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: bij artikel 8, eerste lid
 51. Regeling vervanging archiefbescheiden toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1
 52. Regeling zeevarenden
  Bijlage: F
 53. Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel
  Artikel: 1
 54. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: I
 55. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 56. Tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19 2020
  Artikel: 1
 57. Tijdelijke wet maatregelen covid-19
  Artikel: III
 58. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 59. Tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19
  Artikel: 1
 60. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 1.2, 8.4a
 61. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: V
 62. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: V
 63. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: IV
 64. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: III
 65. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: IV
 66. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IV
 67. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: V
 68. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.8
 69. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 4
 70. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XV
 71. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 71a
 72. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 73. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 36
 74. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 75. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.34, 10.22
 76. Wet open overheid
  Artikel: 9.21
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 77. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 78. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VII
 79. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 80. Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet 1998, enz. (vergroten verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid)
  Artikel: II
 81. Ziektewet
  Artikel: 63c

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 20-06-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35536
Aanhangig 35592
Aanhangig 35673
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 22 34375
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 184 36194 14-06-2023 Stb. 2023, 204
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 441 35526 21-02-2022
samen met
22-11-2021
samen met
16-08-2021
samen met
17-05-2021
samen met
18-02-2021
samen met
26-11-2020
Stb. 2022, 76
samen met
Stb. 2021, 549
samen met
Stb. 2021, 393
samen met
Stb. 2021, 232
samen met
Stb. 2021, 93
samen met
Stb. 2020, 482
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 441 35526 26-11-2020 Stb. 2020, 482
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 22 34375 08-06-2017 Stb. 2017, 254
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 22 34375 08-06-2017 Stb. 2017, 254
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 394 32534 01-07-2013 Stb. 2013, 287
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 8 32397 02-02-2011 Stb. 2011, 55
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 519 28835 01-02-2005 Stb. 2005, 66
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 323 29000 07-09-2004 Stb. 2004, 478
Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 104 28986 15-04-2004 Stb. 2004, 182
Nieuwe-regeling 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 17-12-2002 Stb. 2002, 651
Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 17-12-2002 Stb. 2002, 651
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2000 t/m 01-01-1999 1) Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 595 27091 13-12-2000 Stb. 2000, 595
01-11-1999 Nieuwe-regeling 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 50 , Artikel 511)
Naar boven