Besluit instelling financieel expertisecentrum

[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004.]
Geldend van 17-01-2001 t/m 14-03-2004

Besluit instelling financieel expertisecentrum

De Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie,

Gelet op:

 • -

  het maatschappelijk belang van een integere financiële sector;

 • -

  het belang van een adequaat toezicht op en een goede bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in de financiële sector;

 • -

  het in de Nota Integriteit Financiële Sector (TK, vergaderjaar 1997-1998, 25 830, nr. 1) aangekondigde voornemen om te komen tot het instellen van een financieel expertisecentrum (FEC);

 • -

  de conclusies en aanbevelingen van de stuurgroep FEC (bijlage bij TK, vergaderjaar 1998-1999, 25 830, nr. 6),

Besluiten:

1

[Vervallen per 04-04-2004]

Er is, in de vorm van een financieel expertisecentrum, een samenwerkingsverband van het arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer, de Belastingdienst/FIOD en de Belastingdienst/-Grote ondernemingen Amsterdam, de ECD, het politiekorps Amsterdam/Amstelland, de CRI en het MOT.

2

[Vervallen per 04-04-2004]

Het financieel expertisecentrum heeft tot taak:

 • a. Het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties te versterken.

 • b. Het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend beter in beeld worden gebracht.

 • c. Het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken

3

[Vervallen per 04-04-2004]

Het financieel expertisecentrum brengt een maal per jaar verslag uit van zijn activiteiten aan de ministers van Financiën en van Justitie. Een afschrift van dit verslag wordt ter kennisneming toegezonden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken.

4

[Vervallen per 04-04-2004]

Ten behoeve van de uitvoering van de onder 2. genoemde taken is er een tweetal overlegstructuren, waaraan de participanten, zoals genoemd onder 1., deelnemen. Te weten een informatie-overleg, dat zich richt op het uitwisselen en veredelen van niet-subjectgebonden informatie en een selectie-overleg, dat zich, met inachtneming van ieders taken en wettelijke bevoegdheden, richt op het uitwisselen van subjectgebonden informatie en het initiëren van (opsporings-)onderzoeken.

5

[Vervallen per 04-04-2004]

Ten behoeve van het informatie- en selectie-overleg is er een bureau, dat, naast het voeren van het secretariaat van deze overlegstructuren, in ieder geval de onder 2. genoemde taken initieert en coördineert, en informatie documenteert die noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening van het financieel expertisecentrum. Het bureau van het financieel expertisecentrum is gehuisvest in Amsterdam en bestaat tenminste uit een hoofd en een tweetal secretarissen, afkomstig uit de aan het samenwerkingsverband deelnemende partijen.

De personele kosten worden gedragen door de organisatie die de betreffende medewerker aan dit bureau ter beschikking stelt. De materiële kosten worden gedragen door de organisaties die personeel ter beschikking hebben gesteld, naar rato van het aantal daarvan.

6

[Vervallen per 04-04-2004]

De ministers van Financiën en Justitie kunnen nadere regels geven over de organisatie en werkwijze van het financieel expertisecentrum.

7

[Vervallen per 04-04-2004]

Aan het financieel expertisecentrum is een begeleidingscommissie verbonden, die bestaat uit vertegenwoordigers van de aan het financieel expertisecentrum verbonden organisaties, alsmede uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en van het ministerie van Justitie.

Het voorzitterschap van deze commissie wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, het vice-voorzitterschap door een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. Het secretariaat van de commissie wordt door beide ministeries gedeeld.

8

[Vervallen per 04-04-2004]

De begeleidingscommissie heeft tot taak:

 • a. het financieel expertisecentrum in zijn functioneren te begeleiden;

 • b. het ter beschikking stellen aan het financieel expertisecentrum van haar kennis en deskundigheid;

 • c. het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de minister van Financiën en de minister van Justitie over onder meer de wijze waarop het financieel expertisecentrum zijn taak verricht.

9

[Vervallen per 04-04-2004]

Drie jaar na ondertekening van dit instellingsbesluit vindt een evaluatie plaats van de werkzaamheden en de resultaten van het financieel expertisecentrum, waarbij eveneens de activiteiten van de begeleidingscommissie worden betrokken. Deze evaluatie wordt verricht door een nader door ons aan te wijzen organisatie.

Den Haag, 31 december 1998

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

.
De

Staatssecretaris

van Financiën

W.A. Vermeend

.
De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

.
Terug naar begin van de pagina