Kazachse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Kazachstan

Geldend van 19-02-1999 t/m heden

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Kazachse belasting op dividenden, interest en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan het op 24 april 1996 tussen Nederland en Kazachstan gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1996, 150), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Kazachse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Kazachstan is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b. vermindering tot 5 percent van de Kazachse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Kazachstan is aan een lichaam dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en het onmiddellijk of middellijk ten minste 10 percent bezit van het kapitaal van het Kazachse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

 • c. algehele vrijstelling van de Kazachse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Kazachstan is aan lichaam dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en het middellijk of onmiddellijk ten minste 50 percent bezit van het kapitaal van het Kazachse lichaam dat de dividenden betaalt, mits het Nederlandse lichaam dat de dividenden ontvangt een investering heeft gedaan van ten minste een miljoen Amerikaanse dollar in het kapitaal van het Kazachse lichaam dat de dividenden betaalt, welke investering in haar geheel wordt gegarandeerd of in haar geheel wordt verzekerd door de Regering van Nederland, de centrale bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland, en is goedgekeurd door de Regering van Kazachstan. Indien de voorgaande investering een miljoen Amerikaanse dollar overschrijdt, maar de volledige investering niet in haar geheel is gegarandeerd of in haar geheel is verzekerd, dan is deze bepaling alleen van toepassing op dat gedeelte van de dividenden dat evenredig is aan het aandeel van het gegarandeerde of verzekerde gedeelte van de investering in de totale investering (onderdeel VII, eerste lid, van het protocol);

 • d. algehele vrijstelling van de Kazachse belasting op uit Kazachstan afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een obligatie, schuldbewijs of andere soortgelijke verplichting van de Regering van Kazachstan, de centrale bank van Kazachstan, een staatkundig onderdeel of plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Kazachstan (artikel 11, achtste lid, onderdeel a);

 • e. algehele vrijstelling van de Kazachse belasting op uit Kazachstan afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een obligatie, schuldbewijs of andere soortgelijke verplichting aan de Regering van Nederland, de centrale bank van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Nederland (artikel 11, achtste lid, onderdeel b);

 • f. algehele vrijstelling van de Kazachse belasting op uit Kazachstan afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van leningen, gegarandeerd of verzekerd door de Regering van Nederland, de centrale bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 11, achtste lid, onderdeel c);

 • g. vermindering tot 10 percent van de Kazachse belasting op de niet onder de onderdelen d, e, en f vallende interest, afkomstig uit Kazachstan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid);

 • h. vermindering tot 10 percent van de Kazachse belasting op vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of het recht van gebruik van een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, daaronder begrepen bioscoopfilms, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een ontwerp, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen (know-how) omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap, afkomstig uit Kazachstan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijke gerechtigde daarvan is (artikel 12, vierde lid, onderdeel a);

 • i. vermindering tot 10 percent van de Kazachse belasting op vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of het recht van gebruik van nijverheids-, handels of wetenschappelijke uitrusting, afkomstig uit Kazachstan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, vierde lid, onderdeel b).

  Niettegenstaande de bepalingen van artikel 12, tweede lid, mag de uiteindelijk gerechtigde tot de royalty’s met betrekking tot leasing, zoals bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, er voor kiezen belast te worden in Kazachstan waaruit de royalty’s afkomstig zijn alsof het recht of de zaak uit hoofde waarvan die royalty’s worden betaald tot het bedrijfsvermogen van een vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van een vaste middelpunt behoort. In dat geval zijn, naar gelang het geval, de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van het Verdrag van toepassing op het inkomen en de aftrekposten (inclusief afschrijving) die toegerekend kunnen worden aan dat recht of die zaak (artikel 12, vijfde lid).

  Het is wel te verstaan dat indien de uiteindelijk gerechtigde tot royalty’s met betrekking tot leasing zoals bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, de keuze maakt zoals bedoeld in artikel 12, vijfde lid, verschuldigde interest die toerekenbaar is aan het recht of de zaak waarvoor de royalty was ontvangen en die aftrekbaar is bij het vaststellen van de netto-grondslag zoals bedoeld in artikel 12, vijfde lid, geacht wordt afkomstig te zijn uit Kazachstan waar de betaling wegens de leasing opkomt. Iedere zodanige rentebetaling, indien deze is gedaan aan een inwoner van Nederland, is onderworpen aan de bepalingen van artikel 11 van het Verdrag. Een keuze, gemaakt krachtens artikel 12, vijfde lid, moet worden kenbaar gemaakt aan de bevoegde autoriteit van Kazachstan waaruit de betaling wegens de leasing geacht wordt afkomstig te zijn (onderdeel XII van het protocol).

  De in de onderdelen a, b, g, h en i van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

  De in onderdelen a, b, g, h en i van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty’s in Kazachstan een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Kazachstan zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, zesde lid).

Artikel 2

Ter uitvoering van artikel 1 is van Kazachse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Kazachse belasting

  Volgens de huidige Kazachse wetgeving zijn dividenden en interest aan een bronbelasting van 15 percent en royalty’s aan een bronbelasting van 20 percent onderworpen.

 • 2. Vrijstellingsprocedure

  Als algemene regel geldt dat de in artikel 1 vermelde verminderingen en vrijstellingen in Kazachstan bij de bron worden verleend.

  • a. Lichamen

   Voor het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron moeten in Nederland gevestigde lichamen gebruik maken van het formulier ’Claim for relief from, or reduction the rate of, Kazakstan income tax, due to foreign companies carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form N° 1)’. Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet door het belanghebbende in Nederland gevestigde lichaam worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet het de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied het gevestigd is.

   De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat het belanghebbende in Nederland gevestigde lichaam de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt het die exemplaren naar de Kazachse belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s worden uitbetaald. Vorenbedoelde Kazachse belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende mededeling. Vervolgens zendt zij de beide exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug. Na terugontvangst zendt de verzoeker een exemplaar van het formulier aan de Kazachse schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Kazachse belasting of onder inhouding van Kazachse belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Kazachse belastingverdrag neergelegde percentage.

   Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen worden gedaan.

   Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een door een notaris opgemaakte machtiging worden bijgevoegd.

  • b. Natuurlijke personen

   Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron van Kazachse zijde thans nog geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om vermindering of vrijstelling van Kazachse belasting te wenden tot de Kazachse belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s worden uitbetaald.

   In het verzoek, gedaan in tweevoud en dat niet aan een bepaalde vorm is gebonden maar wel gesteld moet worden in de Engelse of Russische taal, dient de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon de volgende gegevens te verstrekken:

   • 1. de naam, het adres en het belastingindentificatienummer van de Kazchse schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s;

   • 2. de gegevens omtrent de dividenden, interest en royalty’s;

   • 3. het bronheffingstarief dat op grond van de Kazachse belastingwet-geving in Kazachstan over de onder 1 genoemde inkomsten verschuldigd is;

   • 4. het bronheffingstarief dat op grond van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag in Kazachstan over de onder 1 genoemde inkomsten geheven mag worden;

   • 5. dat hij/zij in Kazachstan geen vaste inrichting of vast middelpunt heeft;

   • 6. dat hij/zij de uiteindelijk gerechtigde is tot de dividenden, interest of royalty’s.

  Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij/zij woont, inhoudende een bevestiging dat hij/zij op de datum van betaalbaarstelling van de desbetreffende dividenden, interest of royalty’s inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag en ter zake van die inkomsten aan de belasting is onderworpen. Deze verklaring kan door de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon worden aangevraagd bij vorenbedoelde inspecteur.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Inspector of the Local Office of the Tax and Customs Administration at....................................................

  certifies that .....................................................

  (name and address of the applicant)

  on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned is a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Kazakh-stan for the avoidance of double taxation and he is subject to tax with respect to the income concerned.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  De hiervoor bedoelde Kazachse belastinginspectie onderzoekt of het in tweevoud ingediende verzoek in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het verzoek van dagtekening en ondertekening, van de mededeling dat het verzoek in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 10, 11 of 12 van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag alsmede van het bedrag aan Kazachse belasting dat over de dividenden, interest of royalty’s ingevolge het verdrag verschuldigd is. Vervolgens zendt zij de beide exemplaren van het verzoek aan de verzoeker terug. Na terugontvangst zendt de verzoeker een exemplaar van het verzoek aan de Kazachse schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Kazachse belasting of onder inhouding van Kazachse belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Kazachse belastingverdrag neergelegde percentage.

  Alle in het verzoek vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen worden gedaan.

  Indien het verzoek door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een door een notaris opgemaakte machtiging worden bijgevoegd.

 • 3. Teruggaafprocedure

  • a. Lichamen

   Indien bij de uitbetaling van de Kazachse dividenden, interest en royalty’s de Kazachse belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van het Verdrag te veel ingehouden belasting worden verzocht. In Nederland gevestigde lichamen dienen deze teruggaaf te vragen door middel van het formulier ’Claim for a refund of Kazakstan withholding tax on the income received by a foreign company carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form N° 2)’. Dit formulier, luidende in de Engelse en Russische taal, moet door het belanghebbende in Nederland gevestigde lichaam in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet het de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied het gevestigd is.

   De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dag-tekening en ondertekening van de daarop voorkomende woonplaatsbevestiging, behoudt het eerste exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat het belanghebbende in Nederland gevestigde lichaam de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt het die exemplaren naar het Kazachse belastingkantoor binnen wiens ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s zijn uitbetaald.

   Vorenbedoelde Kazachse belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende mededeling (onderdeel V van het formulier). Is dat het geval dan zendt vorenbedoelde Kazachse belastinginspectie een exemplaar van het formulier naar de aangewezen bank, die vervolgens het bedrag van de gevraagde teruggaaf uitbetaalt.

   Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen werden gedaan.

   Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een door een notaris opgemaakte machtiging worden bijgevoegd.

  • b. Natuurlijke personen

   Ten aanzien van natuurlijke personen is voor het verkrijgen van teruggaaf van te veel ingehouden Kazachse belasting van Kazachse zijde thans nog geen speciaal formulier vastgesteld. De in Nederland wonende natuurlijke persoon dient zich met een verzoek om teruggaaf van Kazachse belasting te wenden tot de Kazachse belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s zijn uitbetaald.

   In het verzoek, gedaan in tweevoud en dat niet aan een bepaalde vorm is gebonden maar wel gesteld moet worden in de Engelse of Russische taal, dient de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon de volgende gegevens te verstrekken:

   • 1. de naam, het adres en het belastingidentificatienummer van de Kazachse schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s;

   • 2. de datum(s) van betaalbaarstelling en de brutobedragen van de dividenden, interest en royalty’s;

   • 3. het bedrag van de op de dividenden, interest en royalty’s ingehouden Kazachse belasting;

   • 4. het bedrag van de op grond van het verdrag op de dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Kazachse belasting;

   • 5. dat hij/zij in Kazachstan geen vaste inrichting of vast middelpunt heeft;

   • 6. dat hij/zij de uiteindelijk gerechtigde is tot de dividenden, interest of royalty’s;

   • 7. de naam en het adres van en het rekeningnummer bij de bank in Kazachstan waarnaar het bedrag van de teruggaaf moet worden overgemaakt.

  Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij/zij woont, inhoudende een bevestiging dat hij/zij op de datum van betaalbaarstelling van de desbetreffende dividenden, interest of royalty’s inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van het Nederlands-

  Kazachse belastingverdrag en ter zake van die inkomsten aan de belasting is onderworpen. Deze verklaring kan door de belanghebbende in Nederland wonende natuurlijke persoon worden aangevraagd bij vorenbedoelde inspecteur.

  In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Inspector of the Local Office of the Tax and Customs Administration at....................................................

  certifies that .....................................................

  (name and address of the applicant)

  on the payable date(s) of the dividends/interest/royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Kazakhstan for the avoidance of double taxation and he was subject to tax with respect to the income concerned.

  De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

  De hiervoor bedoelde Kazachse belastinginspectie onderzoekt of het in tweevoud ingediende verzoek in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het verzoek van dagtekening en ondertekening, van de mededeling dat het verzoek in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 10, 11 of 12 van het Nederlands-Kazachse belastingverdrag alsmede van het bedrag aan Kazachse belasting dat over de dividenden, interest of royalty’s ingevolge het verdrag verschuldigd is. Vervolgens zendt zij een exemplaar van het verzoek naar de aangewezen bank, die vervolgens het bedrag van de gevraagde teruggaaf uitbetaalt.

  Alle in het verzoek vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen worden gedaan.

  Indien het verzoek door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een door een notaris opgemaakte machtiging worden bijgevoegd.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Kazachse belasting, moet het formulier ’Claim for a refund of Kazakstan withholding tax on the income received by a foreign company carrying on business withhout permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form 7)’ onderscheidenlijk het verzoek om teruggaaf ingevolge de Kazachse belastingwetgeving worden ingediend binnen een tijdvak van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

 • 5. Verkrijgbaarheid van de Kazachse formulieren

  Exemplaren van de Kazachse formulieren ’Claim for relief from, or reduction the rate of, Kazakstan income tax, due to foreign companies carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form N° 1)’ en ’Claim for a refund of Kazakstan withholding tax on the income received by a foreign company carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form N° 2)’ zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Kazachstan bij het Ministerie van Financiën, 60 Republic Avenue, Astana, 473000 Republic of Kazakhstan.

Artikel 3

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Kazachse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Kazachstan.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s die zijn betaald of worden betaald in een belastingjaar of belastingtijdvak dat aanvangt op of na 1 januari 1996.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina