Landbouwkwaliteitsregeling melkpoeder

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 31-12-2003

Landbouwkwaliteitsregeling melkpoeder

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 15, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, alsmede de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1 1

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. besluit:

  Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten;

  b. reglement:

  reglement als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, van de wet;

  c. melkpoeder:

  het poedervormige product met uitsluitend koemelkbestanddelen, al dan niet rechtstreeks verkregen door het onttrekken van water aan melk, room of geheel of gedeeltelijk ontroomde melk of een mengsel van deze grondstoffen, met een vochtgehalte van ten hoogste 5 gewichtsprocent in het eindproduct;

  d. koemelk:

  het door het melken van één of meer koeien verkregen product, zonder dat daaraan stoffen zijn toegevoegd of onttrokken.

 • 2 In deze regeling wordt onder bereiden mede verstaan het mengen of verpakken van melkpoeder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Melkpoeder waarvoor een bij artikel 4 vastgesteld merk wordt gebruikt, voldoet aan:

 • a. de bij deze regeling gestelde eisen, en

 • b. de eisen die gelijk zijn aan de eisen voor melkpoeder en de bereiding ervan gesteld op basis van andere wet- en regelgeving.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat wordt verstaan onder:

 • a. keuringsambtenaren: de personen, die door het COKZ zijn belast met toezicht op het bij of krachtens dat besluit bepaalde dan wel de keuringsambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet);

 • b. het hoofd van de bevoegde dienst: de directeur van het COKZ dan wel het hoofd van de bevoegde dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Hoeveelheidsaanduidingen-besluit (Warenwet);

 • c. erkenning dan wel voorlopige erkenning: vergunning dan wel voorlopige vergunning.

Hoofdstuk 2. Het rijksmerk

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Als merk als bedoeld in artikel 2 van het besluit, wordt het in de bijlage afgebeelde rijksmerk voor melkpoeder vastgesteld.

 • 2 Het rijksmerk voor melkpoeder wordt uitsluitend gebruikt voor melkpoeder die kennelijk is bestemd om buiten het grondgebied van de Europese Unie te worden afgezet.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Het rijksmerk voor melkpoeder wordt overeenkomstig de in de bijlage weergegeven afbeelding, met dezelfde vorm en afmeting als voor de onderscheiden verpakkingen is vermeld in een met de achtergrond contrasterende kleur aangebracht op de verpakking of de uitsluitend bij de desbetreffende partij behorende handelsdocumenten.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door het COKZ met toezicht en keuring belaste personeel is bevoegd een rijksmerk te verwijderen of te doen verwijderen van melkpoeder dat niet voldoet aan de bij deze regeling gestelde eisen.

Hoofdstuk 3. keuring

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Melkpoeder dat is bestemd om als zodanig te worden verhandeld, is aan een keuring onderworpen tijdens of in aansluiting op de bereiding overeenkomstig het bij reglement bepaalde.

 • 2 De keuring heeft betrekking op de bij deze regeling gestelde eisen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Het COKZ stelt, voor de vaststelling of melkpoeder of de grondstoffen daarvan voldoen aan het bij deze regeling bepaalde, bij reglement methoden van monsterneming en onderzoek vast.

Hoofdstuk 4. Bepalingen inzake kwaliteit

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Melkpoeder wordt bereid uit één of meer van de volgende grondstoffen:

  • a. koemelk;

  • b. room of geheel of gedeeltelijk ontroomde melk, rechtstreeks verkregen uit de onder a bedoelde melk;

  • c. melkpoeder.

 • 2 Melkpoeder kan worden bereid uit de in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde grondstoffen waaraan water is onttrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Room en al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomde melk die geen of slechts een niet-pasteuriserende warmtebehandeling hebben ondergaan en die worden gebezigd of bestemd zijn om te worden gebezigd voor de bereiding van melkpoeder, voldoen aan de volgende eisen:

  • a. de fosfatase-activiteit heeft een voor de grondstof normale waarde;

  • b. de zuurtegraad, in geval van room berekend op het vetvrije product, bedraagt ten hoogste 20 mmol NaOH per liter, tenzij het gehalte aan lactaten ten hoogste 200 mg per 100 g vetvrije droge stof bedraagt.

 • 2 Room en al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomde melk, die een pasteuriserende warmtebehandeling hebben ondergaan en die worden gebezigd of bestemd zijn te worden gebezigd voor de bereiding van melkpoeder, voldoen aan de volgende eisen:

  • a. fosfatase-activiteit is niet aantoonbaar, tenzij peroxidase-activiteit niet aantoonbaar is;

  • b. de zuurtegraad, in geval van room berekend op het vetvrije product, bedraagt ten hoogste 20 mmol NaOH per liter, tenzij het gehalte aan lactaten ten hoogste 200 mg per 100 g vetvrije droge stof bedraagt;

  • c. coli-achtige micro-organismen zijn in 0,01 ml niet aantoonbaar.

 • 3 Ingedikte room en ingedikte al dan niet geheel of gedeeltelijk ontroomde melk, die worden gebezigd of bestemd zijn om te worden gebezigd voor de bereiding van melk-poeder, voldoen aan de volgende eisen:

  • a. fosfatase-activiteit is niet aantoonbaar, tenzij peroxidase-activiteit niet aantoonbaar is;

  • b. coli-achtige micro-organismen zijn in 0,01 ml niet aantoonbaar;

  • c. het gehalte aan lactaten bedraagt ten hoogste 200 mg per 100 g vetvrije droge stof.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij de bereiding van melkpoeder mogen worden toegevoegd:

 • 2 Indien op basis van het eerste lid, onderdeel b, aan melkpoeder hulpstoffen en toevoegingen worden toegevoegd, worden op de grootverpakking deze hulpstoffen en toevoegingen vermeld met de bijbehorende hoeveelheid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Melkpoeder is bereid volgens een zodanig proces dat de melkpoeder voldoet aan het bij deze regeling bepaalde.

 • 2 Melkpoeder heeft de volgende eigenschappen:

  • a. de kleur, geur en smaak, consistentie en uiterlijk zijn goed en voor de soort specifiek;

  • b. het bevat geen kluiten die niet onder lichte druk uiteenvallen;

  • c. een onoplosbaarheidscijfer van kleiner dan of gelijk aan 0,50 ml voor niet-magere melkpoeder en kleiner dan of gelijk aan 0,30 ml voor magere melkpoeder;

  • d. in geval de aanduiding ’instant’ wordt gebezigd, een dispergeerbaarheid van 90% voor magere melkpoeder en van 85% voor niet magere melkpoeder;

  • e. het vetgehalte van magere melkpoeder is maximaal 1,0%;

  • f. een vochtgehalte van:

   • i) ten hoogste 3,0% voor vette of volle melkpoeder;

   • ii) ten hoogste 4,0% voor magere, gedeeltelijk afgeroomde of halfvolle melkpoeder;

   • iii) ten hoogste 4,5% voor magere melkpoeder, die tevens is voorzien van de aan-duiding ’instant’;

  • g. het eiwitgehalte in de vetvrije droge stof is ten minste 34%;

  • h. fosfatase-activiteit is niet aantoonbaar;

  • i. coli-achtige micro-organismen zijn in 0,1 g niet aantoonbaar;

  • j. het aantal aeroob kweekbare micro-organismen bedraagt maximaal 50.000 per g;

  • k. Staphylococcus aureus is niet aantoonbaar in 0,1 g;

  • l. het aantal Bacillus cereus-sporen bedraagt ten hoogste 100 per g;

  • m. het nitraatgehalte, berekend als nitraat-ion bedraagt ten hoogste 30 mg per kg vetvrije droge stof;

  • n. het gehalte aan lactaten bedraagt ten hoogste 100 mg per 100 g vetvrije droge stof;

  • o. de zuurtegraad bedraagt maximaal 18,5 mmol per 100 g vetvrije droge stof.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien melkpoeder wordt verpakt, geschiedt dit op zodanige wijze dat het risico van nabesmetting naar het oordeel van het COKZ tot een minimum is beperkt.

 • 2 Verpakte melkpoeder bevindt zich in een verpakking die de kwaliteit van de melkpoeder niet in ongunstige zin beïnvloedt of kan beïnvloeden.

 • 3 Verpakkingsmateriaal dat de melkpoeder direct omhult voldoet, al dan niet in combinatie met een verpakking, anders dan een verzendverpakking, aan de volgende eisen:

  • a. van goede kwaliteit en voldoende stevigheid;

  • b. goed verzorgd;

  • c. laat onder praktijkomstandigheden geen zodanige hoeveelheid licht door, dat hierdoor de kwaliteit van het melkpoeder nadelig wordt beïnvloed;

  • d. doorstaat in het geval van gebruik in de vorm van een zak in gevulde staat een valproef van ten minste 120 cm;

  • e. de zuurstofdoorlaatbaarheid bedraagt ten hoogste 2200 cm3/m2/bar/24 uur;

  • f. de waterdampdoorlaatbaarheid bedraagt ten hoogste 3,5 g/m2/24 uur.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Melkpoeder wordt niet:

 • a. opgeslagen of opgeslagen gehouden op zodanige wijze dat het behoud van de kwaliteit niet redelijkerwijs is gewaarborgd;

 • b. vervoerd op zodanige wijze dat het behoud van de kwaliteit niet redelijkerwijs is gewaarborgd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 en vervalt met ingang van 1 januari 2004, met dien verstande dat de overeenkomstig de Landbouwkwaliteitsregeling poedervormige melkproducten geproduceerde rijksmerken nog mogen worden gebruikt tot zes maanden na de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juli 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage bij artikel 4, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2004]

Rijksmerk voor melkpoeder

Bijlage 36695.png

De hierboven weergegeven afbeelding mag tot een vierde worden verkleind voor verpakkingen tot 10 kg.

Terug naar begin van de pagina