Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 31-08-2005 t/m 31-12-2006

Besluit van 6 juli 1998, houdende voorschriften omtrent onder meer berekening van aan gemeenten toe te kennen rijksbijdragen ten behoeve van inburgering van nieuwkomers (Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 februari 1998, nr. 1998/6108 (3713), directie Wetgeving en Juridische Zaken, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 2.3.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 1998, nr. W05.98 0072);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 2 juli 1998, nr. 1998/27101 (3713), directie Wetgeving en Juridische Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekening rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De rijksbijdrage voor een gemeente wordt berekend op de grondslag van:

  • a. het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen uitgereikt in het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft, en

  • b. het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in dat jaar een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen.

 • 2 Onze Minister bepaalt de hoogte van het bedrag dat beschikbaar is per verklaring, respectievelijk beschikking omtrent een inburgeringsprogramma.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde rijksbijdrage voor een gemeente wordt berekend met de formule [ ( a x b ) + ( c x d ) ] waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter a: het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen die zijn uitgereikt in het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft;

  • met de letter b: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid beschikbaar is per verklaring;

  • met de letter c: het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie in het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft, het college van burgemeester en wethouders een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • met de letter d: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid beschikbaar is per beschikking omtrent een inburgeringsprogramma.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, voor 2004 kan eenmalig worden verhoogd.

 • 2 Deze verhoging is afhankelijk van de door de gemeente opgebouwde reserve, bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, op 31 december 2002 en wordt berekend met de formule: X = Y – ½ Z waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter X: het bedrag van de eenmalige verhoging van de rijksbijdrage voor 2004;

  • met de letter Y: het verschil tussen de rijksbijdrage op grond van de meerjarenraming in de rijksbegroting voor 2003 en de rijksbijdrage die voor 2004 is toegekend;

  • met de letter Z: de door de gemeente opgebouwde reserve, bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel c, op 31 december 2002.

 • 3 Het bedrag van de eenmalige verhoging van de rijksbijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt verstrekt uiterlijk 1 juni 2004.

Artikel 3. Verlening van het voorschot op de rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Onze Minister verleent jaarlijks een voorschot op de rijksbijdrage aan een gemeente.

 • 2 Het voorschot wordt berekend op de grondslag van:

  • a. het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen, uitgereikt in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft;

  • b. het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in dat tweede jaar een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen.

 • 3 Het voorschot voor een gemeente wordt berekend met de formule [ ( e × f ) + ( g × h ) ] × i waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter e: het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen die zijn uitgereikt in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft;

  • met de letter f: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per verklaring;

  • met de letter g: het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft het college van burgemeester en wethouders een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • met de letter h: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per beschikking omtrent een inburgeringsprogramma;

  • met de letter i: de jaarlijks door Onze Minister vastgestelde correctiefactor.

 • 4 Het voorschot wordt vastgesteld voor 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft.

 • 5 Het voorschot wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever. Het voorschot kan worden verhoogd of verlaagd in verband met wijzigingen van de rijksbegroting voor het jaar waarin het voorschot wordt verleend.

Artikel 4. Verstrekking en waarmerking gegevens; vaststelling rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders deelt Onze Minister voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft het in artikel 2, eerste lid, bedoelde aantal verklaringen en beschikkingen mede. De gegevens zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde gegevens en verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid niet voor de in het eerste lid genoemde termijn door Onze Minister zijn ontvangen, wordt het college van burgemeester en wethouders binnen een door Onze Minister te bepalen termijn in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen.

 • 3 Indien Onze Minister de in het eerste lid bedoelde gegevens en verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid niet voor 1 juli van het in het eerste lid bedoelde jaar heeft ontvangen, stelt Onze Minister de rijksbijdrage vast op nihil.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het derde lid, stelt Onze Minister de rijksbijdrage vast voor 1 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft.

 • 5 De rijksbijdrage wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever. De vastgestelde rijksbijdrage kan worden verhoogd of verlaagd in verband met wijzigingen van de rijksbegroting voor het desbetreffende jaar.

 • 6 Het bedrag van de vastgestelde rijksbijdrage wordt binnen twaalf maanden na de vaststelling ervan aan een gemeente betaald onder verrekening van het ingevolge artikel 3, eerste lid, aan die gemeente verleende voorschot.

 • 7 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven voor het verstrekken van de in het eerste lid bedoelde gegevens.

 • 8 Ten behoeve van de verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid stelt Onze Minister een controleprotocol vast. Aan Onze Minister wordt op diens verzoek inzicht gegeven in de gegevens die bij de controle op enigerlei wijze een rol spelen, en in de controlerapporten van de accountant.

Artikel 5. Gemeentelijke samenwerking

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan de in dit besluit geregelde rijksbijdrage aanwenden tezamen met de colleges van burgemeester en wethouders van een of meer andere gemeenten, indien tevens de andere in dit besluit geregelde rijksbijdrage voor datzelfde jaar tezamen met die andere gemeente of gemeenten wordt aangewend.

 • 2 In geval van samenwerking als bedoeld in het eerste lid, dragen de samenwerkende gemeenten aan een van hen de bevoegdheid over tot het ontvangen van de rijksbijdragen, het inzenden van een schriftelijk verslag over de activiteiten waarvoor de rijksbijdragen zijn verstrekt en de verstrekking van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde gegevens en de in artikel 7, eerste lid, bedoelde aanvullende inlichtingen.

 • 3 In geval van samenwerking als bedoeld in het eerste lid, stellen de colleges van burgemeester en wethouders van de samenwerkende gemeenten Onze Minister daarvan in kennis voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarop de rijksbijdrage betrekking heeft.

 • 4 De melding, bedoeld in het derde lid, bevat van de betrokken gemeenten:

  • a. de namen van die gemeenten,

  • b. de naam van de gemeente waaraan de in het tweede lid genoemde bevoegdheid is overgedragen, en

  • c. een verklaring van elke gemeente waaruit de in het tweede lid bedoelde overdracht van bevoegdheid aan de daar bedoelde gemeente blijkt.

Artikel 6. Gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten

[Vervallen per 01-01-2007]

Het college van burgemeester en wethouders zendt jaarlijks voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt, aan Onze Minister een schriftelijk verslag over de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt. Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven voor de inrichting van het verslag.

Artikel 7. Verstrekking van inlichtingen

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente verstrekt desgevraagd aan Onze Minister aanvullende inlichtingen omtrent de in artikel 4, eerste lid, bedoelde gegevens en het gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven inzake de verstrekking van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Artikel 8. Intrekking of wijziging rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Onze Minister kan de vastgestelde rijksbijdrage binnen een periode van 5 jaar na de bekendmaking intrekken of ten nadele van de gemeente wijzigen:

  • a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan Onze Minister bij de vaststelling van de rijksbijdrage redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de rijksbijdrage lager zou zijn vastgesteld;

  • b. indien de vaststelling van de rijksbijdrage onjuist was en de gemeente dit wist of behoorde te weten;

  • c. indien de gemeente na de vaststelling van de rijksbijdrage niet heeft voldaan aan de voorschriften, vastgesteld bij en krachtens dit besluit.

 • 2 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de rijksbijdrage is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 9. Terugvorderen rijksbijdrage bij intrekking

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de rijksbijdrage op grond van artikel 8 besluit Onze Minister tot:

  • a. het onmiddellijk terugvorderen van de middelen bij de desbetreffende gemeente, of

  • b. het verrekenen van de middelen met de rijksbijdrage aan de gemeente in het jaar nadat tot geheel of gedeeltelijk intrekken is besloten.

 • 2 Indien Onze Minister toepassing geeft aan het eerste lid, onderdeel a, worden de middelen binnen een termijn van 4 weken nadat een daartoe strekkend besluit aan de gemeente is verzonden, door de gemeente terugbetaald.

 • 3 Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het tweede lid, is de gemeente zonder aanmaning of rechterlijke tussenkomst de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10. Berekening van het voorschot voor het jaar 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, wordt het voorschot voor het jaar 2005 voor een gemeente berekend op de grondslag van:

  • a. het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen, uitgereikt in 2003;

  • b. het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in 2003 een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • c. de door Onze Minister geraamde door een gemeente opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen per 31 december 2004.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde voorschot wordt berekend met de formule a = { [ ( b × c ) + ( d × e ) ] × f } – ½ g waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter a: het voorschot voor het jaar 2005 voor een gemeente;

  • met de letter b: het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen die zijn uitgereikt in 2003;

  • met de letter c: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per verklaring;

  • met de letter d: het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie in 2003 het college van burgemeester en wethouders een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • met de letter e: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per beschikking omtrent een inburgeringsprogramma;

  • met de letter f: de door Onze Minister vastgestelde correctiefactor voor het jaar 2005;

  • met de letter g: de door Onze Minister geraamde door een gemeente opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen per 31 december 2004.

 • 3 In de formule, bedoeld in het tweede lid, kunnen a en g niet kleiner zijn dan nul.

 • 4 Het voorschot voor het jaar 2005 wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 3, vierde lid, vastgesteld een maand na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.

Artikel 11. Berekening van de rijksbijdrage voor het jaar 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, wordt de rijksbijdrage voor het jaar 2005 voor een gemeente berekend op de grondslag van:

  • a. het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen uitgereikt in 2005;

  • b. het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in 2005 een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen, en

  • c. de door een gemeente opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen per 31 december 2004.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rijksbijdrage wordt berekend met de formule h = [ ( i × j ) + ( k × l ) ] – ½ m waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter h: de rijksbijdrage voor het jaar 2005 voor een gemeente;

  • met de letter i: het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen die zijn uitgereikt in 2005;

  • met de letter j: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per verklaring;

  • met de letter k: het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie in 2005 het college van burgemeester en wethouders een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • met de letter l: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per beschikking omtrent een inburgeringsprogramma;

  • met de letter m: de door een gemeente opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen per 31 december 2004.

 • 3 In de formule, bedoeld in het tweede lid, kunnen h en m niet kleiner zijn dan nul.

Artikel 12. Algemene overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 verstrekt Onze Minister uiterlijk 1 april 2006 aan een gemeente een eenmalige aanvullende rijksbijdrage. Deze rijksbijdrage wordt berekend op de grondslag van:

  • a. het aantal door het college van burgemeester en wethouders ontvangen afschriften van verklaringen, uitgereikt in 2003 en 2004;

  • b. het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in 2003 en 2004 een beschikking omtrent een inburgeringsprogramma heeft genomen;

  • c. de door een gemeente per 31 december 2004 opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen; en

  • d. het verschil tussen het totaal aan rijksbijdragen aan gemeenten op grond van de meerjarenraming in de rijksbegroting voor 2003 en de rijksbijdrage aan een gemeente voor 2004, verminderd met de in artikel 2a bedoelde rijksbijdrage aan die gemeente.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rijksbijdrage voor een gemeente wordt berekend met de formule: n = [ { ( o x p ) + ( q x r ) } – ( s + t ) ] – ½ u waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter n: de rijksbijdrage als bedoeld in het eerste lid;

  • met de letter o: het door het college van burgemeester en wethouders ontvangen aantal afschriften van verklaringen in 2003 en 2004;

  • met de letter p: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per verklaring;

  • met de letter q: het aantal nieuwkomers ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders in 2003 en 2004 een beschikking heeft genomen;

  • met de letter r: het bedrag dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, beschikbaar is per beschikking omtrent een inburgeringsprogramma;

  • met de letter s: de som van de verleende rijksbijdragen voor de jaren 2003 en 2004 voor een gemeente;

  • met de letter t: het verschil tussen het totaal aan rijksbijdragen aan gemeenten op grond van de meerjarenraming in de rijksbegroting voor 2003 en de rijksbijdrage die voor het jaar 2004 aan een gemeente is toegekend, verminderd met de in artikel 2a bedoelde rijksbijdrage voor die gemeente; en

  • met de letter u: de door Onze Minister geraamde door een gemeente opgebouwde reserve aan niet bestede rijksbijdragen per 31 december 2004.

 • 3 In de formule, bedoeld in het tweede lid, kunnen n en u niet kleiner zijn dan nul.

Artikel 13. Overgangsbepaling ten aanzien van het gemeentelijk verslag met betrekking tot 2004 en de verantwoording van de rijksbijdrage 2004

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 6, zendt het college van burgemeester en wethouders voor 1 juli 2005 aan Onze Minister een schriftelijk verslag over de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage is verstrekt.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde gegevens en verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn zijn verstrekt, stelt Onze Minister het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid deze binnen drie weken alsnog te verstrekken.

 • 4 Indien het college van burgemeester en wethouders de in het eerste lid bedoelde gegevens en verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn verstrekt, wordt de rijksbijdrage voor het jaar 2004 volgens artikel 2 berekend, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de helft van het aantal verklaringen en beschikkingen omtrent een inburgeringsprogramma op grond waarvan de rijksbijdrage voor die gemeente is berekend in 2001.

 • 5 Het college van burgemeester en wethouders dient bij Onze Minister voor 1 juli 2005 een financiële verantwoording in waaruit blijkt:

 • 7 In geval toepassing is gegeven aan artikel 5 vermeldt de gemeente die de rijksbijdragen voor het jaar 2004 verantwoordt in de financiële verantwoording de verdeling van de in artikel 2 bedoelde aantallen verklaringen en genomen beschikkingen omtrent een inburgeringsprogramma over de samenwerkende gemeenten.

 • 8 In geval toepassing is gegeven aan artikel 5 vermeldt de in het zevende lid bedoelde gemeente in de financiële verantwoording de bedragen die zijn ontvangen van de andere gemeente of gemeenten alsmede de in de artikel 2, eerste lid, bedoelde gegevens met betrekking tot die andere gemeente of gemeenten.

 • 9 Het bepaalde in artikel 4, vierde lid, is niet van toepassing met betrekking tot de voor een gemeente vastgestelde rijksbijdrage voor het jaar 2004.

Artikel 14. Wijziging Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 [Red: Wijzigt Het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid.]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vervallen bepalingen blijven gelden voor de tot de datum van inwerkingtreding van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers verleende uitkeringen.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering nieuwkomers in werking treedt.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 1998

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven eenentwintigste juli 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina