Elektriciteitswet 1998

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009755
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie
 3. Begrippencode elektriciteit
 4. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 5. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 6. Besluit aanleg energie-infrastructuur
 7. Besluit aanwijzing delen hoogspanningsnetten ex art. 22a Elektriciteitswet 1998
 8. Besluit aanwijzing garantiebeheerinstantie 2008
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 10. Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit
 11. Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
 12. Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
 13. Besluit financieel beheer netbeheerder
 14. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
 15. Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
 16. Besluit kostenverhaal energie
 17. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
 18. Besluit natuurbescherming
 19. Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen
 20. Besluit project Meden 380kV buiten toepassing rijkscoördinatenregeling brengen
 21. Besluit taken netbeheerder landelijk hoogspanningsnet
 22. Besluit tot vaststellen van het modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers
 23. Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen
 24. Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt
 25. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
 26. Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen
 27. Besluit waardevaststelling netten voor elektriciteit en voor gastransport
 28. EZ-intrekkingsregeling 2005
 29. Gebiedsindelingscode elektriciteit
 30. Informatiecode elektriciteit en gas
 31. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 32. Meetcode elektriciteit
 33. Netcode elektriciteit
 34. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008
 35. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
 36. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
 37. Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
 38. Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas
 39. Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 40. Regeling gegevensbeheer en afdracht elektriciteit en gas
 41. Regeling gegevensverstrekking ACM
 42. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
 43. Regeling houdende bepalingen inzake uitvoering volumecorrectie nettarieven energie-intensieve industrie
 44. Regeling houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit
 45. Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
 46. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit
 47. Regeling kooldioxide-index warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998
 48. Regeling meettarieven
 49. Regeling meettarieven elektriciteit 2008
 50. Regeling meettarieven elektriciteit 2009
 51. Regeling meettarieven elektriciteit 2010
 52. Regeling melding wijziging zeggenschap Elektriciteitswet 1998 en Gaswet
 53. Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998
 54. Regeling vaststelling formulier melding toepassing rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten
 55. Regeling vergoeding derdenplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen
 56. Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen 2015
 57. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 58. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 59. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 60. Samenwerkingscode elektriciteit
 61. Tarievencode elektriciteit
 62. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
 63. Werkwijze geschilbeslechting energie
 64. Wijzigingsregeling Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, enz. (uitvoering marktmodel)
 65. Wijzigingsregeling Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 (vaststellen nadere eisen aan afgifte certificaten voor opwekken van WKK-elektriciteit)
 66. Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (implementatie richtlijn 2009/28/EG en wijzigingen biomassaverklaringen)
 67. Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit (vaststellen meetvoorwaarden voor de nuttige aanwending van warmte)
 68. Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz.
 69. Wijzigingsregeling Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit, enz. (Invoering gestaffelde subsidiebedragen)
 70. Wijzigingsregeling Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, etc.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 2. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 3. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.5
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 4. Begrippencode elektriciteit
  Artikel: 1.1
 5. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
  Artikelen: 1, 2
 7. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel factureringstermijnen energie
 9. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 1
 10. Besluit aanleg energie-infrastructuur
  Artikel: 3
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 1
 12. Besluit doorberekening kosten ACM
  Artikel: 8
 13. Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
  Artikelen: 1, 9, 15
  Paragrafen: 2, 3
 14. Besluit financieel beheer netbeheerder
  Artikel: 3a
 15. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 1
 16. Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
  Artikelen: 2.1, 2.2
 17. Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 18. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 3.3, 3.4
 19. Besluit schadevergoeding net op zee
  Artikel: 1
 20. Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt
  Artikel: 2
 21. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 1
 22. Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen
  Artikel: 1
 23. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlagen: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014, 1
 24. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 25. EZ-intrekkingsregeling 2005
  Artikel: XXXV
 26. Gaswet
  Artikelen: 1h, 10d
 27. Informatiecode elektriciteit en gas
  Artikel: 1.1.2
 28. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 29. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 30. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 31. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 32. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 33. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 34. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 35. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 36. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 37. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 38. Meetcode elektriciteit
  Artikelen: 1.1.2, 3.3.14, 3.4.16
 39. Netcode elektriciteit
  Artikel: 10.10
 40. Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 1
 41. Regeling aanvullende bepaling doorberekening kosten ACM in 2014
  Artikel: 1
 42. Regeling houdende nadere regels ten aanzien van de invoer en uitvoer van elektriciteit
  Artikel: 1
 43. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 44. Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas
  Artikelen: 1.1, 2.2
 45. Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit
  Artikel: 1
 46. Regeling niet-bedrijfsmatige levering aan kleinverbruikers Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 1
 47. Regeling splitsingsplannen
  Artikel: 1
 48. Regeling vaststelling formulier melding toepassing rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten
  Bijlage: bijlage
 49. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
  Artikel: 3
  Bijlage: behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Regeling vergunningverlening windenergie op zee zonder subsidie
 50. Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
  Artikel: 3
 51. Samenwerkingscode elektriciteit
  Artikel: 11
 52. Tarievencode elektriciteit
  Artikel: 2.1.6
 53. Uitvoeringsregeling Overgangswet elektriciteitsproductiesector
  Artikel: 1
 54. Veegwet EZ 2005
 55. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 13
 56. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikelen: II, XIX
 57. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 58. Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer
  Artikel: IX
 59. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (beëindigen taak netbeheerder landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking subsidie ten behoeve van stimulering milieukwaliteit van elektriciteitsproductie)
  Artikel: II
 60. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers)
  Artikelen: IV, VII
 61. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (stimulering milieukwaliteit elektriciteitsproductie)
 62. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)
 63. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
  Artikelen: V, VI, VIa
 64. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van opwekking duurzame elektriciteit
  Hoofdstuk: 1
 65. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (implementatie richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)
 66. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (voortgang energietransitie)
  Artikel: XVII
 67. Wijzigingswet Gaswet, enz. (versterking werking gasmarkt en verbetering voorzieningszekerheid)
 68. Wijzigingswet Mededingingswet (omvormen bestuursorgaan Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan)
  Artikel: IX
 69. Wijzigingswet Postwet 2009 (modernisering UPD)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina