Wijzigingswet Destructiewet

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2007

Wet van 14 mei 1998 tot wijziging van de Destructiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van de Beschikking nr. 97/534/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 juli 1997, houdende verbod, in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op het gebruik van risicomateriaal (PbEG L 216), noodzakelijk is de Destructiewet zodanig te wijzigen dat naast het gebruikelijke onschadelijk maken van ondeugdelijk materiaal van dierlijke herkomst door verwerking tot nuttige producten, zulk materiaal – voor zover het gespecificeerd hoog-risico-materiaal betreft – op andere wijze onschadelijk kan worden gemaakt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan op aanvraag een tijdelijke vergunning verlenen voor een verwerkingsbedrijf voor gespecificeerd hoog-risico-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, indien de aanvrager bij de inwerkingtreding van deze wet feitelijk een zodanig bedrijf exploiteerde en die exploitatie na de inwerkingtreding van deze wet wil voortzetten.

  • 2 De aanvraag wordt ingediend binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze wet.

  • 3 Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

  • 4 De duur van de vergunning kan worden verlengd.

  • 5 De vergunning kan worden ingetrokken, indien de daaraan verbonden voorschriften niet worden nageleefd.

  • 6 De vergunning vervalt in ieder geval twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1998, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven achttiende juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina