Regeling nadere voorschriften varkensvlees in verband met klassieke varkenspest

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-01-1998 t/m 31-12-2005

Regeling nadere voorschriften varkensvlees i.v.m klassieke varkenspest

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 9, vierde lid, onderdelen f en g, en zesde lid, onderdelen f en g, van Richtlijn nr. 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-schappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klas-sieke varkenspest (PbEG L 47), alsmede op artikel 5, vijfde lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Vers vlees van varkens, afkomstig uit een beschermings- of toezichtsgebied als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn nr. 80/217/EEG van de Raad van de Euro-pese Gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (PbEG L 47), is verkregen van varkens die in het slachthuis gescheiden zijn gehouden van andere varkens, apart zijn geslacht en bij de keuring vóór het slachten geen symptomen hebben vertoond van besmetting met klassieke varkenspest.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Vers vlees als bedoeld in artikel 1 heeft bij de keuring na het slachten geen symptomen vertoond van besmetting met klassieke varkenspest.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Vers vlees als bedoeld in artikel 1 wordt voorzien van het merkteken, bedoeld in de bijlage bij richtlijn 72/461/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1972 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vers vlees (PbEG L 302) en wordt vervolgens behandeld overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van richtlijn 80/215/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1980 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten (PbEG L 47).

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 3 mag vers vlees als bedoeld in dat artikel worden voorzien van het keurmerk, bedoeld in bijlage I, hoofdstuk XI, onder punt 50, van het Besluit produktie en handel vers vlees, mits:

de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij beschikking op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel g, dan wel zesde lid, onderdeel g, van richtlijn 80/217/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest daartoe toestemming heeft gegeven;

de varkens, waarvan het vlees is verkregen, alsmede het vlees van die varkens hebben voldaan aan de eisen die in de beschikking, bedoeld in onderdeel a, zijn gesteld;

het slachten van de varkens geschiedt in een door de directeur van de rijksdienst voor de keuring van vee en vlees aangewezen slachthuis op een door hem aan te geven wijze, en

het vlees vergezeld gaat van door de directeur van de rijksdienst voor de keuring van vee en vlees voorgeschreven documenten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere voorschriften varkensvlees in verband met klassieke varkenspest.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van plaatsing van deze regeling in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra.

Terug naar begin van de pagina