Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 24-12-1997 t/m 16-10-2007

Besluit van 15 december 1997, houdende uitvoering van artikel 1, zesde lid, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 juli 1997, nr. J. 977855, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 1, zesde lid, en artikel 2 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1997, nr. W11.97.0509);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1997, nr. J. 9713613, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

  • 1 Met de bestemmingen, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, ten tweede, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, wordt gelijkgesteld het bestrijden of afweren, anders dan in waterleidingbedrijven, van dierlijke of plantaardige organismen en van micro-organismen, waaronder begrepen virussen en bacteriofagen, in water met het oog op het gebruik daarvan als drinkwater.

  • 2 Met de bestemmingen, genoemd in artikel 1, vijfde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, wordt gelijkgesteld het door middel van orale toediening bestrijden of afweren van voor dieren hinderlijke of schadelijke insecten die voorkomen op of zich ontwikkelen in de mest van deze dieren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven