Regeling uitzondering keuringsplicht

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-04-2009

Regeling houdende aanwijzing van voertuigen die zijn uitgezonderd van de keuringsplicht, bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 73, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Artikel 72, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing op:

  • a. een voertuig waarvoor een kenteken is opgegeven dat de lettergroep ZZ of de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X of Z en twee groepen van twee cijfers bevat;

  • b. een voertuig waarvoor een kenteken is opgegeven ter zake waarvan een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 17, zesde lid, van het Kentekenreglement is afgegeven;

  • c. een voertuig op de dag dat deze door ambtenaren van de Dienst Wegverkeer of door de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, worden onderzocht in verband met de afgifte of wijziging van een kentekenbewijs of met de teruggave van het voor dat voertuig afgegeven kentekenbewijs waarvan op grond van artikel 60 van de wet de overgifte is gevorderd;.

  • d. rijdende werktuigen, niet zijnde motorrijtuigen met beperkte snelheid, met:

   • 1∞ een lengte van meer dan 12,00 m,

   • 2∞ een breedte van meer dan 2,55 m indien de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 10.000 kg,

   • 3∞ een breedte van meer dan 2,60 m indien de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 10.000 kg,

   • 4∞ een toegestane maximum massa van meer dan 50.000 kg, dan wel

   • 5∞ een toegestane maximum last onder enige as van meer dan 10.000 kg voor een niet-aangedreven as dan wel van meer dan 11.500 kg voor een aangedreven as.

 • 2 Van de in het eerste lid, onderdeel d, bedoelde uitzondering wordt melding gemaakt op het kentekenbewijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 december 1994, nr. RV 187592, houdende aanwijzing van voertuigen die zijn uitgezonderd van de keuringsplicht, bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (Stcrt. 239), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering keuringsplicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven