Regeling vaststelling aanvraagperioden 1998 EG-premies ooien, stieren en ossen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 27-11-1997 t/m 31-12-2004

Regeling vaststelling aanvraagperioden 1998 EG-premies ooien, stieren en ossen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Als perioden als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen aanvragen kunnen ingediend, worden voor 1998 de volgende perioden vastgesteld:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagperioden 1998 EG-premies ooien, stieren en ossen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven