Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 02-10-2004 t/m 31-12-2004

Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikel 2 van het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Voor het jaar 1998 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 15% van de plaatsingen.

  • 2 Voor de jaren 1999 tot en met 2001 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 25% van de plaatsingen.

  • 3 Voor de jaren 2002, 2003, 2004 en 2005 wordt het deel van de door het gemeentebestuur op te vullen ruimte, bedoeld in artikel 2 van het besluit, vastgesteld op 25% van de plaatsingen, waarbij ook personen die vanuit een dienstbetrekking een arbeidsovereenkomst als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet aangaan worden meegerekend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 1997

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven