Besluit vergoedingen Postwet

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van 19 juli 1997, houdende regels met betrekking tot de vergoedingen aan het college voor de post- en telecommunicatiemarkt (Besluit vergoedingen OPTA)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 mei 1997, nr. HDTP/97/833/PvL, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Gelet op de artikelen 41, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, 24, eerste lid, onder b en c, van de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur en artikel 13a, vierde lid, van de Postwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 1997, nr. W09.97.0275);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 1997, nr. HDTP/97/1257/PvL, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder «Autoriteit Consument en Markt»: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De vergoedingen die verschuldigd zijn ten behoeve van de kosten die verband houden met de taak van de Autoriteit Consument en Markt om toezicht te houden op de naleving van bepalingen van de Postwet 2009 worden eens per jaar in rekening gebracht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven terzake van de aan de Autoriteit Consument en Markt verschuldigde vergoedingen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Postwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juli 1997

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de negenentwintigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven