Regeling openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (verwerking en afzet landbouwproducten)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-09-1997 t/m 23-01-2004

Regeling openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (verwerking en afzet landbouwproducten)

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.2, tweede lid, 6.8, tweede lid, 7.1, eerste en derde lid, en 7.3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 3.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht tot en met 22 augustus 1997.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op ƒ 8.000.000,- aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht van toepassing;

  • c. zijn de kosten voor de bouw van onroerende zaken, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet subsidiabel, met uitzondering van deze kosten voor investeringsprojecten in de sectoren boomkwekerij en biologische landbouw en veeteelt;

  • d. bedraagt het subsidiepercentage 30 % voor investeringsprojecten in de sector:

   • -

    biologische landbouw en veeteelt;

   • -

    agrificatie, en

   • -

    pluimveevlees voorzover het investeringsprojecten betreft met een duidelijk innovatief karakter die zijn gericht op terugdringing of preventie van besmetting met salmonella of camphylobacter.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bij de beoordeling, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht wordt prioriteit gegeven aan investeringsprojecten:

 • a. die zijn gericht op nieuwe producten of productieprocessen;

 • b. betreffende specifieke en innovatieve logistieke investeringen die het gevolg zijn van integratie van de keten;

 • c. betreffende de (her)inrichting van de agrologistieke centra;

 • d. die voortvloeien uit milieumaatregelen ten aanzien van zuiveringsslib;

 • e. in de sector agrificatie;

 • f. in de sector biologische landbouw en veeteelt, voorzover het investeringsprojecten betreft die passen in het plan van aanpak voor de biologische landbouw (Kamerstukken II, 1996-1997 25 127, nr. 1);

 • g. in de pluimveevleessector gericht op terugdringing of preventie van besmetting van salmonella of camphylobacter en

 • h. ten behoeve van samenwerking in de keten in de sector voedingstuinbouw.

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven