Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-04-1998 t/m 30-06-2017

Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 2 Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

De Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat (Stcrt. 1995, 93) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven