Mandaatbesluit Joint Implementation

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-09-1997 t/m heden

Mandaatbesluit Senter Joint Implementation

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

verleent hierbij de projectleider van het Joint Implementation Registratie Centrum, met recht van substitutie, mandaat om namens hem:

  • 1 te beslissen op aanvragen voor registratie van een Joint Implementation proefproject als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 6 van de procedure;

  • 2 toestemming te verlenen aan de aanvrager om bij de uitvoering van een Joint Implementation proefproject af te wijken van de in de aanvraag vermelde gegevens;

  • 3 te besluiten tot intrekking van de registratie van een project als een Joint Implementation proefproject, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de procedure;

  • 4 te toetsen of de gegevens van de baseline-studie juist zijn en te beslissen omtrent de vaststelling van een baseline als bedoeld in artikel 8 van de procedure;

  • 5 te beslissen omtrent de vaststelling van een monitoring-studie als bedoeld in artikel 9 van de procedure;

  • 6 te beslissen omtrent het verlenen van een broeikasgas-certificaat als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 13 van de procedure;

  • 7 te beslissen op verzoeken om herziening van een beslissing die verband houdt met deze procedure.

  • . Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Joint Implementation.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de gemandateerde en door plaatsing in de Staatscourant en wordt in afschrift gezonden aan de Minister van Economische Zaken.

’s-Gravenhage, 3 juli 1997

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer.

Naar boven