Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Wajong
Wet Wajong
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008657
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen Werk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 4. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 5. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 6. Beleidsregel boete werknemer 2017
 7. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 8. Beleidsregel maatregelen UWV
 9. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 10. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
 11. Beleidsregels Scholing UWV 2021
 12. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 13. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
 14. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 15. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 17. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 18. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 19. Besluit garantiebedrag Wajong
 20. Besluit invoering minimumuurloon
 21. Besluit loondispensatie Wajong
 22. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2024
 23. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
 24. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
 25. Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
 26. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 27. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 28. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 29. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 30. Regeling aanwijzen van groepen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten waarop de artikelen 52, tweede lid, Wet WIA en 2:46a, eerste lid, Wajong tijdelijk niet van toepassing zijn
 31. Regeling tegemoetkoming Wajongers
 32. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 33. Regeling terugvordering geringe bedragen
 34. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 35. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 36. Remigratiebesluit
 37. Reïntegratiebesluit
 38. Reïntegratieregeling
 39. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 40. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
 41. SZW-intrekkingsregeling 2008
 42. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 43. Verzamelbesluit SZW 2017
 44. Verzamelbesluit SZW 2022
 45. Wijzigingsregeling Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: VII, XVIb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Hoofdstuk: 3
  Artikelen: 2:4, 3:1, 3:6, 5:1
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a, 67
 5. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 7. Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2023
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 10. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 11. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 12. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 13. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 19. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 20. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 21. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 22. Besluit garantiebedrag Wajong
  Artikel: 1
 23. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 24. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 25. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 8b
 26. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wajong
  Artikelen: 1, 2, 4
 27. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 1
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 29. Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong
  Artikel: 1
 30. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 8
 31. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 7
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 33. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 34. Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 35. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 36. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 37. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 38. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 39. Inkomensbesluit Waz
  Artikel: 11
 40. Invoeringswet Participatiewet
 41. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 14
 42. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 52, 53
 43. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: XXIV, XXVIII
  Paragraaf: 3
  Hoofdstuk: 4
 44. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 45. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 46. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 47. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 48. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 10g, 10h, 36b, 53, 60a
 49. Regeling SUWI
  Artikelen: 1.1, 3.4
 50. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29b, 5.34
 51. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 52. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 53. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 1
 54. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 55. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikelen: 1, 2
 56. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 57. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 58. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 59. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 60. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6d, 6f
 61. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVII
 62. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 1
 63. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 64. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: X
 65. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 6, 12b
 66. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 67. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikelen: 1.1, 2b.3, 2d.4, 2e.4
 68. Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten
  Artikel: 1
 69. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 70. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 4a.1.1
 71. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 72. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 8
 73. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 74. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XIX
 75. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XX
 76. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXI
 77. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XV
 78. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVI
 79. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XVII
 80. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XIII
 81. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIV
 82. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XII
 83. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: X
 84. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: XIII
 85. Verzamelwet SZW 2024
  Artikel: X
 86. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: X
 87. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: V
 88. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Bijlage: 21
  Artikelen: 4.39, 7.1e
 89. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 90. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 91. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 92. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.7, 2.4, 2.6
 93. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 94. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: V
 95. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikelen: XI, XII
 96. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VIII
 97. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38b, 38d, 117b, 118
 98. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VI
 99. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: VIIa
 100. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikel: VI
 101. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 102. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 103. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 104. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.78a, 8.16a
 105. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 106. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XV
 107. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 3a.1.1
 108. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 29g, 43a
 109. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 22aa, 23
 110. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 19a
 111. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: IV, XVI
 112. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: III
 113. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 30a, 82a
 114. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 4.13, 5.15, 13.7
 115. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 13.6
 116. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.10, 2.2
 117. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XIII
 118. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XV
 119. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 34a, 35, 82, 96
 120. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XII
 121. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
 122. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikelen: VIII, VIIIa
 123. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 2000)
  Artikel: XVIII
 124. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXIV
 125. Ziektewet
  Artikelen: 29b, 45, 45g, 90

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494
Wijziging 25-11-2020
samen met
27-05-2020
Stb. 2020, 496
samen met
Stb. 2020, 173
35494
samen met
35213
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 17-11-2016
samen met
26-11-2014
samen met
02-07-2014
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 270
34514
samen met
33988
samen met
33161
Wijziging 19-06-2013
samen met
28-03-2013
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2013, 115
33556
samen met
33318
Wijziging 01-11-2012
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 288
33245
samen met
32131
Wijziging 19-06-2013
samen met
23-12-2010
Stb. 2013, 236
samen met
Stb. 2010, 867
33556
samen met
32421
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415
Wijziging 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542 29-11-2023 Stcrt. 2023, 33542
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251 22-11-2022 Stcrt. 2022, 32251
Wijziging 20-12-2021 Stb. 2021, 647 20-12-2021 Stb. 2021, 647
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166 03-12-2021 Stcrt. 2021, 49166
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 27-05-2021 Stb. 2021, 259 27-05-2021 Stb. 2021, 259
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666 19-11-2020 Stcrt. 2020, 61666
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 17-11-2016 Stb. 2016, 444
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 27-05-2020 Stb. 2020, 173 35213 05-06-2020 Stb. 2020, 174
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478 25-11-2019 Stcrt. 2019, 65478
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779 23-11-2018 Stcrt. 2018, 67779
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641 23-11-2017 Stcrt. 2017, 68641
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 20-12-2016
samen met
08-12-2016
Stb. 2016, 538
samen met
Stb. 2016, 498
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 23-05-2017 Stb. 2017, 232 23-05-2017 Stb. 2017, 232
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224 33065 21-05-2012 Stb. 2012, 224
Wijziging 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678 28-11-2016 Stcrt. 2016, 65678
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 08-12-2016 Stb. 2016, 498
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
t/m 01-01-2015 2) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467 10-11-2015 Stcrt. 2015, 41467
t/m 01-07-2015 3) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 22-05-2015 Stb. 2015, 203 22-05-2015 Stb. 2015, 203
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507 26-11-2014 Stcrt. 2014, 34507
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-07-2014 4) Wijziging 23-06-2014 Stb. 2014, 226 04-06-2014 Stb. 2014, 259
t/m 01-01-2014 5) Wijziging 16-06-2014
samen met
04-06-2014
Stcrt. 2014, 19799
samen met
Stb. 2014, 259
33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 25-06-2014 Stb. 2014, 228
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
t/m 01-01-2010 6) , t/m 01-01-2013 7) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
t/m 01-01-2012 8) Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 224
rectificatie in
Stb. 2012, 224
33065 04-06-2012 Stb. 2012, 251
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 29-12-2008
samen met
29-12-2008
Stb. 2008, 590
samen met
Stb. 2008, 590
31577
samen met
31577
06-12-2011 Stb. 2011, 608
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
tot 10-10-2010 9) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
t/m 01-01-2010 10) Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
Wijziging 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 598 31707 29-12-2008 Stb. 2008, 599
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 590 31577 29-12-2008 Stb. 2008, 591
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 199 31087 22-05-2008 Stb. 2008, 199
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
t/m 01-07-2007 11) , t/m 22-02-2007 12) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 567 31106 20-12-2007 Stb. 2007, 567
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
t/m 29-12-2005 13) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 13-04-2006 Stb. 2006, 223 30444 25-04-2006 Stb. 2006, 224
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
t/m 01-10-2004 14) Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 624 30198 01-12-2005 Stb. 2005, 624
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 382 30016 16-07-2005 Stb. 2005, 383
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 19-12-2003
samen met
21-12-2000
Stb. 2003, 544
samen met
Stb. 2000, 627
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 416 29498 17-08-2004 Stb. 2004, 433
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 395 27895 19-08-2002 Stb. 2002, 448
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 29-11-2001 Stb. 2001, 625
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-08-2001 Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 225 27414 26-04-2001 Stb. 2001, 225
09-05-2001 t/m 01-01-2001 15) Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 212 27468 26-04-2001 Stb. 2001, 212
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 794
26239
samen met
25415
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
Wijziging 24-12-1997
samen met
26-09-1996
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1996, 478
25415
samen met
24606
26-09-2000 Stb. 2000, 436
01-09-2000 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286
01-07-2000 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-05-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 595 26063 28-01-2000 Stb. 2000, 54
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
21-01-1999 Tekstplaatsing 21-01-1999 Stb. 1999, 25
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-06-1998 Stb. 1998, 386
Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
31-12-1998 t/m 01-10-1998 16) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 Wijziging 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 02-04-1998 Stb. 1998, 204
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Nieuwe-regeling 24-04-1997 Stb. 1997, 177 24760 02-09-1997 Stb. 1997, 391
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 02-09-1997 Stb. 1997, 391
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 02-09-1997 Stb. 1997, 391
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 2:62 , Artikel 3:591)
 2. Heeft betrekking op Artikel 2:55 , Artikel 3:472)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3:483)
 4. Heeft betrekking op Artikel 3:754)
 5. Heeft betrekking op Artikel 3:75 , Hoofdstuk 3A5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 1:4 , Artikel 2:436)
 7. Heeft betrekking op Artikel 3:447)
 8. Heeft betrekking op Artikel 2:18 , Artikel 2:30 , Artikel 8:68)
 9. Heeft betrekking op Artikel 1:3 , Artikel 3:509)
 10. Heeft betrekking op Artikel 2:39 , Artikel 2:46 , Artikel 2:53 , Artikel 5:310)
 11. Heeft betrekking op Artikel 811)
 12. Heeft betrekking op Artikel 14 , Artikel 15 , Artikel 20 , Artikel 2812)
 13. Heeft betrekking op Artikel 5013)
 14. Heeft betrekking op Artikel 2814)
 15. Heeft betrekking op Artikel 1715)
 16. Heeft betrekking op Artikel 516)
Naar boven