Besluit verlenging recht op premievrijstelling van banenpool op grond van de voormalige [...] voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 27 februari 1997, houdende verlenging van het recht op premievrijstelling van een banenpool op grond van de voormalige Wet ter bevordering van de werkgelegenheid voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 4 februari 1997, nr. WDB97/37M, gedaan mede namens onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 35, derde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;

De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1997, nr. W06.97.0060);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 februari 1997, nr. WDB97/49 M, uitgebracht mede namens onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In afwijking in zoverre van artikel 35, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen vervalt een recht op premievrijstelling van een banenpool als bedoeld in de Rijksbijdrageregeling banenpools, ontstaan in de periode van 1 september 1990 tot en met 31 december 1993 op grond van artikel 2 van de Wet ter bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn, op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt doch uiterlijk op 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de achttiende maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven