Besluit herindeling departementale taken (Biza)

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 14 december 1996, houdende herindeling van departementale taken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 13 december 1996, nr. 96M009391;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met de zorg voor het beleid en de regelgeving gebaseerd op artikel 28 van de Emigratiewet voorzover deze tot 1 januari 1997 was opgedragen aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de Ministeries.

Het Oude Loo, 14 december 1996

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Uitgegeven drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven