Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 17-11-1996 t/m heden

Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. A. Nuis;

Gelet op artikel 15f van de Auteurswet 1912 en artikel 15a van de Wet op de naburige rechten;

Gezien de statuten van de stichting ’Stichting Leenrecht’, gevestigd te Amstelveen, zoals gewijzigd bij notariële akte, verleden op 13 september 1996;

Besluit:

Als rechtspersoon die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van de in artikel 15c van de Auteurswet 1912 bedoelde vergoeding, alsmede de in artikelen 2, 6, 7a en 8 van de Wet op de naburige rechten bedoelde vergoeding, wordt aangewezen de stichting ’Stichting Leenrecht’ te Amstelveen.

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 oktober 1996

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Naar boven