Wijziging van de Regeling bloedprodukten

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 02-10-1996 t/m 05-02-2009

Wijziging van de Regeling bloedprodukten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gelet op:

 • -

  richtlijn 92/26/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de indeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG L 113);

 • -

  richtlijn 92/27/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de etikettering en de bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PbEG L 113);

 • -

  artikel 29, onderdeel e, van de Wet inzake bloedtransfusie

 • -

  en artikel 23 van de Kwaliteitswet zorginstellingen;

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat, ten aanzien van een lang houdbaar bloedprodukt dat is geregistreerd voor de datum van inwerkingtreding van het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische produkten, gedurende de periode vanaf de inwerking-treding van deze regeling tot het tijdstip waarop het in artikel 24, derde lid, van de Wet inzake bloedtransfusie bedoelde tijdvak voor dat produkt is verstreken, niet behoeft te worden voldaan aan artikel 25, mits wordt voldaan aan de voorschriften die golden voor de datum van inwerkingtreding van het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische produkten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven