Wet tot gemeentelijke herindeling samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk [...] Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Aarle-Rixtel, Alphen en Riel, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Bergen op Zoom, Bergeyk, Berkel-Enschot, Bladel en Netersel, Breda, Budel, Chaam, Diessen, Dinteloord en Prinsenland, Dongen, Drunen, Dussen, Eersel, Fijnaart en Heijningen, Geertruidenberg, Gemert, 's-Gravenmoer, Halsteren, Heeze, Heusden, Hilvarenbeek, Hoeven, Hooge en Lage Mierde, Hooge en Lage Zwaluwe, Hoogeloon, Hapert en Casteren, Huijbergen, Klundert, Leende, Lieshout, Luyksgestel, Maarheeze, Made en Drimmelen, Moergestel, Nieuw-Ginneken, Nieuw-Vossemeer, Oirschot, Oisterwijk, Oost-, West- en Middelbeers, Ossendrecht, Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch, Prinsenbeek, Putte, Raamsdonk, Reusel, Riethoven, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Sprang-Capelle, Standdaarbuiten, Steenbergen, Terheijden, Teteringen, Tilburg, Udenhout, Vessem, Wintelre en Knegsel, Vlijmen, Waalwijk, Waspik, Werkendam, Westerhoven, Willemstad, Woensdrecht, Wouw, Zevenbergen en Zundert opgeheven.

Artikel 2

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de nieuwe gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bladel, Breda, Budel, Dongen, Eersel, Geertruidenberg, Gemert-Bakel, Halderberge, Heeze-Leende, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Made, Oirschot, Oisterwijk, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Zevenbergen en Zundert ingesteld.

 • 2 In bijlage 1 bij deze wet is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaarten.

§ 2. Grenswijzigingen van gemeenten die niet worden opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Asten, Best, Deurne, Eindhoven, Etten-Leur, Geldrop, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Helmond, Loon op Zand, Mierlo, Oosterhout, Rucphen, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaarten.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 4

De in artikel 36, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde instructies en reglementen van orde van een in bijlage 2 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, gelden voor de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente, totdat zij door andere zijn vervangen.

Artikel 5

De in artikel 39, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde bevoegdheid tot het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen van een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, komt toe aan de organen en ambtenaren van de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 6

 • 1 De in artikel 41, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde gemeenschappelijke regelingen, waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door twee of meer van de in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeenten, die samen geheel of grotendeels tot een en dezelfde gemeente komen te behoren, vervallen met ingang van de datum van herindeling. De besturen van de in die bijlage genoemde nieuwe gemeenten treffen in verband hiermee de nodige voorzieningen.

Artikel 7

De in de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde rechten en verplichtingen van een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, gaan over op de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 8

De in artikel 48, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde uitkeringen aan onderscheidenlijk door een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, geschieden aan onderscheidenlijk door de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 9

 • 2 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld.

 • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan eindigt de zittingsperiode van de leden van de raden van de nieuwe gemeenten gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

 • 5 Indien de datum van herindeling valt tussen een en twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan treden de leden van de raden van de nieuwe gemeenten tegelijk af met ingang van dinsdag 13 april 1999.

 • 6 Indien de situatie bedoeld in het vijfde lid zich voordoet, worden in 1999 in de nieuwe gemeenten op de uit de Kieswet voortvloeiende datum verkiezingen voor de gemeenteraden gehouden. De stemming voor deze verkiezingen kan plaatsvinden in hetzelfde stemlokaal als de stemming voor de verkiezingen voor provinciale staten. De op grond van artikel J6 van de Kieswet gegeven voorschriften zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 7 De zittingsperiode van de leden van de raden die zijn gekozen bij de in het zesde lid bedoelde verkiezingen eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van de herindeling.

Artikel 10

De in artikel 59, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde ambtenaren in dienst van een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, gaan op de datum van herindeling over in voorlopige dienst van de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 11

De in artikel 70, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling bedoelde archiefbescheiden van een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, gaan op de datum van herindeling over op de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 12

De in artikel 71, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling bedoelde gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van een in bijlage 1 bij deze wet genoemde op te heffen gemeente, wordt op de datum van herindeling overgedragen aan de in die bijlage genoemde nieuwe gemeente.

Artikel 16

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen bij vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij zenden de verbeterde kaart zo spoedig mogelijk naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 17

 • 1 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de artikelen 56, tweede lid, en 107a van de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnormen voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten.

 • 2 Indien de raad van een bij deze wet betrokken gemeente binnen 3 maanden na de datum van herindeling een besluit neemt tot splitsing van de gemeente, stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de beide gebiedsdelen een afzonderlijke opheffingsnorm vast. Artikel 107b, eerste lid, eerste, tweede en vierde volzin, tweede lid, eerste en derde volzin, en vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten op grond van artikel 56, derde, vierde en vijfde lid, 107, tweede lid, 107b en 107c van de Wet op het basisonderwijs vastgestelde normen. De nieuwe normen gelden met ingang van 1 januari volgend op de datum van herindeling. Tot en met 31 december volgend op de datum van herindeling blijven op de scholen in de bij deze wet betrokken gemeenten de normen van toepassing die golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.

Artikel 18

 • 1 Een nieuwe gemeente kan in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen bepalen, dat voor de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken met betrekking tot de onroerende zaken gelegen in overgaand gebied, de ingevolge de in dat gebied geldende verordeningen op de onroerende-zaakbelastingen vastgestelde waarden naar de waardepeildatum 1 januari 1992, 1 januari 1993, 1 januari 1994 of 1 januari 1996, geacht worden de waarden per 1 januari 1995 te zijn.

 • 2 Indien in de verordening op de onroerende-zaakbelastingen van een nieuwe gemeente niet een bepaling is opgenomen als bedoeld in het eerste lid, en de nieuwe gemeente niet overgaat tot het bepalen en vaststellen van de waarde op de voet van de Wet waardering onroerende zaken, wordt voor de toepassing van die wet de waarde van de onroerende zaken, gelegen in de nieuwe gemeente, op de voet van hoofdstuk III van die wet bepaald naar één van de in artikel 41 van die wet genoemde waardepeildata, zoals die is opgenomen in één van de verordeningen onroerende-zaakbelastingen die gelden in overgaand gebied. De op basis van die waardepeildatum vastgestelde waarden worden voor de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken geacht de waarden per 1 januari 1995 te zijn.

 • 3 Ingeval een belanghebbende bezwaar maakt tegen de met toepassing van het eerste dan wel tweede lid vastgestelde waarde van een onroerende zaak en aannemelijk maakt dat toepassing van de hoofdstukken III en IV van de Wet waardering onroerende zaken tot vaststelling van een lagere waarde zou leiden, wordt de waarde op de voet van die hoofdstukken bepaald en vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 september 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de twaalfde september 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE 1

Op te heffen gemeente

Nieuwe gemeente

Alphen en Riel

Alphen-Chaam

Chaam

 
   

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Halsteren

 
   

Bergeyk

Bergeyk

Luyksgestel

 

Riethoven

 

Westerhoven

 
   

Bladel en Netersel

Bladel

Hoogeloon, Hapert en Casteren

 
   

Breda

Breda

Nieuw-Ginneken

 

Prinsenbeek

 

Teteringen

 
   

Budel

Budel

Maarheeze

 
   

Dongen

Dongen

's-Gravenmoer

 
   

Drunen

Heusden

Heusden

 

Vlijmen

 
   

Eersel

Eersel

Vessem, Wintelre en Knegsel

 
   

Geertruidenberg

Geertruidenberg

Raamsdonk

 
   

Bakel en Milheeze

Gemert-Bakel

Gemert

 
   

Hoeven

Halderberge

Oud en Nieuw Gastel

 

Oudenbosch

 
   

Heeze

Heeze-Leende

Leende

 
   

Diessen

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

 
   

Aarle-Rixtel

Laarbeek

Beek en Donk

 

Lieshout

 
   

Hooge en Lage Zwaluwe

Made

Made en Drimmelen

 

Terheijden

 
   

Oirschot

Oirschot

Oost-, West- en Middelbeers

 
   

Moergestel

Oisterwijk

Oisterwijk

 
   

Hooge en Lage Mierde

Reusel-De Mierden

Reusel

 
   

Roosendaal en Nispen

Roosendaal

Wouw

 
   

Dinteloord en Prinsenland

Steenbergen

Nieuw-Vossemeer

 

Steenbergen

 
   

Berkel-Enschot

Tilburg

Tilburg

 

Udenhout

 
   

Sprang-Capelle

Waalwijk

Waalwijk

 

Waspik

 
   

Dussen

Werkendam

Werkendam

 
   

Huijbergen

Woensdrecht

Ossendrecht

 

Putte

 

Woensdrecht

 
   

Fijnaart en Heijningen

Zevenbergen

Klundert

 

Standdaarbuiten

 

Willemstad

 

Zevenbergen

 
   

Rijsbergen

Zundert

Zundert

 

BIJLAGE 2

Op te heffen gemeente

Nieuwe gemeente

Alphen en Riel

Alphen-Chaam

   

Beek en Donk

Laarbeek

   

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

   

Bergeyk

Bergeyk

   

Bladel en Netersel

Bladel

   

Breda

Breda

   

Budel

Budel

   

Dongen

Dongen

   

Drunen

Heusden

   

Eersel

Eersel

   

Geertruidenberg

Geertruidenberg

   

Gemert

Gemert-Bakel

   

Heeze

Heeze-Leende

   

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

   

Made en Drimmelen

Made

   

Oirschot

Oirschot

   

Oisterwijk

Oisterwijk

   

Oudenbosch

Halderberge

   

Reusel

Reusel-De Mierden

   

Roosendaal en Nispen

Roosendaal

   

Steenbergen

Steenbergen

   

Tilburg

Tilburg

   

Waalwijk

Waalwijk

   

Werkendam

Werkendam

   

Woensdrecht

Woensdrecht

   

Zevenbergen

Zevenbergen

   

Zundert

Zundert

Gemeentelijke herindeling westelijk Noord-Brabant : kaart behorend bij de wet tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda, Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

[Red: Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1996/449.]

Gemeentelijke herindeling de nieuwe gemeente Heusden : kaart behorend bij de wet tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda, Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch

[Red: Raadpleeg voor de kaart het gedrukte Staatsblad 1996/449.]

Naar boven