Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wet van 3 april 1996, houdende regeling met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Coördinatiewet uitzonderingstoestanden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ingevolge artikel 103 van de Grondwet bij de wet regels te stellen met betrekking tot uitzonderingstoestanden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Afkondiging, opheffing en einde van een uitzonderingstoestand

Artikel 1

 • 1 Ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan ter handhaving van de uitwendige of inwendige veiligheid, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand worden afgekondigd.

 • 2 Het begin van de beperkte noodtoestand en van de algemene noodtoestand wordt niet op een vroeger tijdstip gesteld dan dat waarop het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, op de daarin te bepalen wijze is bekendgemaakt.

 • 3 Het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

Artikel 2

Het koninklijk besluit waarbij hetzij de beperkte noodtoestand hetzij de algemene noodtoestand wordt afgekondigd, wordt terstond medegedeeld aan de Staten-Generaal.

Artikel 3

De beperkte noodtoestand en de algemene noodtoestand worden opgeheven:

 • a. bij besluit van de Staten-Generaal in verenigde vergadering indien zij van oordeel zijn dat de beperkte noodtoestand of de algemene noodtoestand niet, of niet langer dan een bepaalde termijn, mag voortduren;

 • b. bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister-President, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

Artikel 4

De beperkte noodtoestand en de algemene noodtoestand eindigen van rechtswege bij de aanvang van de algemene noodtoestand, respectievelijk de beperkte noodtoestand.

Artikel 5

 • 1 Het besluit, bedoeld in artikel 3, onder a, wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt op last van de voorzitter der verenigde vergadering en treedt terstond in werking.

 • 2 Door de zorg van Onze Minister van Justitie wordt het besluit, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

 • 3 Het koninklijk besluit, bedoeld in artikel 3, onder b, wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt en treedt terstond in werking.

 • 4 Het koninklijk besluit, bedoeld in het derde lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

Artikel 6

Door opheffing of einde van de beperkte noodtoestand, respectievelijk de algemene noodtoestand eindigt van rechtswege de werking van de bepalingen die in werking zijn gesteld ingevolge het koninklijk besluit bedoeld in artikel 7, eerste lid, respectievelijk artikel 8, eerste lid.

§ 2. Inwerkingstelling en buitenwerkingstelling van noodwetgeving gedurende een uitzonderingstoestand

Artikel 7

 • 1 Indien de beperkte noodtoestand is afgekondigd, worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, voor Nederland of een gedeelte daarvan bepalingen in werking gesteld die voorkomen op de bij deze wet behorende lijst A.

 • 2 Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, worden bepalingen die ingevolge het in het eerste lid bedoelde besluit in werking zijn gesteld, buiten werking gesteld, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

Artikel 8

 • 1 Indien de algemene noodtoestand is afgekondigd, worden bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, voor Nederland of een gedeelte daarvan bepalingen in werking gesteld die voorkomen op de bij deze wet behorende lijst B.

 • 2 Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, worden bepalingen die ingevolge het in het eerste lid bedoelde besluit in werking zijn gesteld, buiten werking gesteld, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

Artikel 9

Het koninklijk besluit waarbij gedurende een noodtoestand voor Nederland of een gedeelte daarvan bepalingen die voorkomen op de bij deze wet behorende lijsten A en B in werking dan wel buiten werking worden gesteld, wordt terstond medegedeeld aan de Staten-Generaal. Het treedt niet in werking dan nadat het op de daarin te bepalen wijze is bekendgemaakt. Het wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

§ 2a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 9a

In deze paragraaf wordt verstaan onder openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 9b

 • 1 Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen met inachtneming van het in deze paragraaf bepaalde.

 • 2 De bepalingen die voorkomen op de bij deze wet behorende lijsten A en B zijn van overeenkomstige toepassing in de openbare lichamen, voor zover deze bepalingen niet reeds van toepassing zijn in de openbare lichamen met dien verstande dat telkens in die bepalingen wordt gelezen voor:

  • a. «burgemeester»: gezaghebber;

  • b. «Onze Commissaris van de Koning», «Onze Commissaris in de provincie» en «Onze commissaris in de provincie»: de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 9c

Indien ingevolge een koninklijk besluit als bedoeld in de artikelen 7, eerste lis, of 8, eerste lid, voor de openbare lichamen gezamenlijk of ieder afzonderlijk één of meerdere bepalingen in werking worden gesteld, kunnen hiermee samenhangende in een koninklijk besluit aan te wijzen bepalingen bij dat besluit van overeenkomstige toepassing worden verklaard in de openbare lichamen.

Artikel 9d

Onze Minister wie het aangaat kan aan de gezaghebber of de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba mandaat verlenen tot het uitoefenen in de openbare lichamen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in op grond van de artikelen 7, eerste lid, of 8, eerste lid, in werking gestelde artikelen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 1996

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Minister van Defensie,

J. J. C. Voorhoeve

Uitgegeven de negende juli 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Lijst A. bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

De navolgende paragrafen of bepalingen kunnen in de beperkte noodtoestand in werking worden gesteld:

van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag:

de artikelen 5, 6, 7, 8, eerste en derde lid, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, en 10 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Oorlogswet voor Nederland:

de artikelen 9 tot en met 23 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wet bescherming staatsgeheimen:

artikel IIIa;

van de Noodwet rechtspleging:

de artikelen 2 tot en met 14;

van de Vreemdelingenwet 2000:

artikel 111;

van de Wet verplaatsing bevolking:

de artikelen 2a, 2b, 2c, 2e, 3, 4, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wet veiligheidsregio’s:

de artikelen 53 en 54;

van de Noodwet financieel verkeer:

de artikelen 3 tot en met 32 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Comptabiliteitswet 2016:

artikel 8.1, eerste lid;

van de Wet militaire inundatiën:

de artikelen 1a, 2 en 3;

van de Kaderwet dienstplicht:

artikel 19, eerste lid;

van de Inkwartieringswet:

de artikelen 28, 29 en 35;

van de Onteigeningswet:

de artikelen 76a bis tot en met 76f bis;

van de Wet behoud scheepsruimte 1939:

de artikelen 2 tot en met 4, 8 en 9;

van de Luchtvaartwet:

de artikelen 58 tot en met 61 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Vervoersnoodwet:

de artikelen 8, 9, 10, 12, 13, 15 en 17 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Havennoodwet:

de artikelen 6 en 8 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

artikel 60;

van de Vaarplichtwet:

de artikelen 2a, 10, 11, 16, 17, 18 en 20;

van de Binnenvaartwet:

artikel 53;

van de Scheepvaartverkeerswet:

de artikelen 37a, eerste lid, en 38 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Loodsenwet:

de artikelen 52 en 53, eerste lid, gezamenlijk of afzonderlijk;

de Telecommunicatiewet, artikel 14.4, eerste en tweede lid;

van de Postwet 2009;

van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993:

artikel 8b;

van de Wet luchtvaart:

de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wegenverkeerswet 1994:

artikel 4, derde, vierde en vijfde lid;

van de Distributiewet:

de artikelen 4 tot en met 8 en 10a gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Hamsterwet:

artikel 3;

van de Vorderingswet:

artikel 3a;

van de Prijzennoodwet:

de artikelen 5 en 8 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Bodemproductiewet 1939:

de artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 10;

van de Noodwet voedselvoorziening:

de artikelen 6 tot en met 12;

van de Noodwet arbeidsvoorziening:

één of meer van de paragrafen van hoofdstuk II;

van de Noodwet geneeskundigen:

één of meer van de paragrafen van hoofdstuk II;

van de Warenwet:

artikel 2a;

van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: artikel 32;

van de Omgevingswet:

de artikelen 19.18 en 19.19 gezamenlijk of afzonderlijk.

Lijst B. bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

De navolgende paragrafen of bepalingen kunnen in de algemene noodtoestand in werking worden gesteld:

van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag:

de artikelen 5, 6, 7, 8, eerste en derde lid, 9, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 10 tot en met 13, 14, eerste lid, 15, eerste en derde lid, 16, eerste, tweede en derde lid, 17, eerste, tweede en derde lid, en 18 gezamenlijk of afzonderlijk en de artikelen 19 tot en met 25, 26, tweede lid, 27 en 28 gezamenlijk;

van de Oorlogswet voor Nederland:

de artikelen 9 tot en met 43 gezamenlijk of afzonderlijk en de artikelen 44 tot en met 53 gezamenlijk;

van de Wet bescherming staatsgeheimen:

artikel IIIa;

van de Noodwet rechtspleging:

de artikelen 2 tot en met 14, alsmede artikel 17;

van de Vreemdelingenwet 2000:

artikel 111;

van de Wet verplaatsing bevolking:

de artikelen 2a, 2b, 2c, 2e, 3, 4, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, en 8, eerste lid, gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wet veiligheidsregio’s:

de artikelen 53 en 54;

van de Noodwet financieel verkeer:

de artikelen 3 tot en met 32 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Comptabiliteitswet 2016:

artikel 8.1, eerste lid;

van de Wet militaire inundatiën:

de artikelen 1a, 2 en 3;

van de Kaderwet dienstplicht:

artikel 19, eerste lid;

van de Inkwartieringswet:

de artikelen 28, 29 en 35;

van de Onteigeningswet:

de artikelen 76a bis tot en met 76f bis;

van de Wet behoud scheepsruimte 1939:

de artikelen 2 tot en met 4, 8 en 9;

van de Luchtvaartwet:

de artikelen 58 tot en met 61 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Vervoersnoodwet:

de artikelen 8, 9, 10, 12, 13, 15 en 17 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Havennoodwet:

de artikelen 6 en 8 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

artikel 60;

van de Vaarplichtwet:

de artikelen 2a, 10, 11, 16, 17, 18 en 20;

van de Binnenvaartwet:

artikel 53;

van de Scheepvaartverkeerswet:

de artikelen 37a, eerste lid, en 38 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Loodsenwet:

de artikelen 52 en 53, eerste lid, gezamenlijk of afzonderlijk;

de Telecommunicatiewet, artikel 14.4, eerste en tweede lid;

van de Postwet 2009;

van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993:

artikel 8b;

van de Wet luchtvaart:

de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Wegenverkeerswet 1994:

artikel 4, derde, vierde en vijfde lid;

van de Distributiewet:

de artikelen 4 tot en met 8 en 10a gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Hamsterwet:

artikel 3;

van de Vorderingswet:

artikel 3a;

van de Prijzennoodwet:

de artikelen 5 en 8 gezamenlijk of afzonderlijk;

van de Bodemproductiewet 1939:

de artikelen 2 tot en met 4, 8 tot en met 10;

van de Noodwet voedselvoorziening:

de artikelen 6 tot en met 12;

van de Noodwet arbeidsvoorziening:

één of meer van de paragrafen van hoofdstuk II;

van de Noodwet geneeskundigen:

één of meer paragrafen van hoofdstuk II;

van de Mediawet 2008:

artikel 6.26, tweede lid;

van de Warenwet:

artikel 2a;

van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: artikel 32;

van de Omgevingswet:

de artikelen 19.18 en 19.19 gezamenlijk of afzonderlijk.

Naar boven